DEBATTEN OM LAS

Historisk signering: Så förbättrar nya Saltsjöbadsavtalet svensk arbetsmarknad

Sittande från vänster: Martin Wästfelt och Martin Linder, PTK, Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, Susanna Gideonsson och Torbjörn Johansson, LO, samt Beata Hammarskiöld, Svenskt Näringliv. Stående från vänster: Camilla Frankelius, PTK, Tommy Andersson, LO, och Bengt Johansson, Svenskt Näringsliv. Bild: Magnus Andersson/TT

Efter år av förhandlingar och nästan 50 år med Lagen om anställningsskydd, LAS, är det klart: Arbetsmarknadens parter har signerat huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd. ”Det här innebär att vi tar ett avstamp mot framtiden”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

Det är inte varje dag det händer något historiskt avgörande på arbetsmarknaden, men idag, onsdagen den 22 juni 2022, hände det. Arbetsmarknadens parter, det vill säga representanter för Svenskt Näringsliv, LO och PTK har signerat ”Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd”.

– Det här innebär att vi tar ett avstamp mot framtiden, konstaterar Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

”Det är ett styrkebesked för den svenska modellen.”

Han menar att det nya huvudavtalet är nästan lika historiskt som Saltsjöbadsavtalet som slöts 1938. Det avtalet kan sägas vara grunden för den svenska modellen som innebär att det är arbetsmarknadens parter, inte politiken som sätter spelreglerna på arbetsmarknaden. Det är alltså inte för inte som dagens huvudavtal signeras i just Saltsjöbaden. Förvisso skedde signeringen 1938 på Blasieholmen, men avtalet förhandlades på samma hotell som dagens signering nu genomfördes – därav namnet ”Saltsjöbadsavtalet”.

– Det är olika storheter och olika tider, men liknelsen är relevant. Inte bara för att vi är i Saltsjöbaden idag, utan för att de centrala parterna på arbetsmarknaden sluter övergripande framåtsyftande avtal. I det talar vi om för arbetsmarknaden och politiker att vi tar ansvar och sätter regler som är tillämpliga för alla, säger Mattias Dahl.

– Det gjorde man i Saltsjöbaden 1938 och det gör vi nu. Sedan får naturligtvis framtiden utvisa om det här blir lika viktigt som 1938 års avtal, men det har alla möjligheter att vara av samma dignitet.

Hur viktigt är det att både LO, PTK och Svenskt Näringsliv skriver under?

– Det är jätteviktigt, för tack vare det har vi en bred uppslutning på den privata arbetsmarknaden.

Att avtalet är av stor vikt för utvecklingen på svensk arbetsmarknad håller PTK:s ordförande Martin Linder med om.

– Parterna har tagit ett helhetsgrepp om tryggheten på svensk arbetsmarknad. Huvudavtalet innebär en historisk förbättring av individens möjligheter att utveckla sin kompetens, säger han i ett pressmeddelande.

Skapar en trygghet

Men vad innebär då det nya avtalet? Mattias Dahl menar att det nya avtalet förenklar förutsättningarna på arbetsmarknaden och skapar en ny trygghet för både arbetsgivare och anställda.

– Vi styr om en lång rad parametrar inom det arbetsmarknadsmässiga området. Och då får vi bort många av de problem som vi och facken har sett på arbetsmarknaden, säger Mattias Dahl.

Han menar att det är svårt att säga vad som har varit det största problemet. Men ett område är hur företag ska hantera neddragningssituationer, det vill säga när företagen drabbas av ordernedgångar eller av andra orsaker tvingas ställa om och behöver säga upp medarbetare. Men det kan också handla om när det finns problem med enskilda individer.

– Det är en negativ situation som ingen önskar att hamna i och som kostar mycket tid, pengar och energi. Då är det otroligt viktigt att reglerna är tydliga, transparenta, förutsägbara och ger näringsidkaren bra möjligheter att hantera den svåra situationen och att han eller hon har bra stöd, säger han.

– Men det är också viktigt att medarbetare som drabbas har samma förutsättningar, det vill säga att det är transparent, förutsägbart och tryggt.

Lättare att byta bana

Ett annat område där det nu sker förändringar är den så kallade omställningen, det vill säga när någon behöver byta bana mitt i livet.

– Vi har pratat om det livslånga lärandet under lång tid. En del är redan gjort, men det här är ytterligare ett stort steg på den vägen. Det innebär stora möjligheter för individer att utbilda sig mitt i livet, säger Mattias Dahl.

– Det är ett styrkebesked för den svenska modellen att vi åstadkommit ett avtal som stärker anställningstryggheten och förbättrar omställningen, säger Martin Linder.

Det första Saltsjöbadsavtalet undertecknas mellan SAF och LO 20 december 1938. Sittande från vänster: Gunnar Andersson, LO:s andre vice ordförande, August Lindberg, LO:s ordförande, J Sigfrid Edström, ordförande i SAF och Gustav Söderlund, vd i SAF. Stående från vänster: Oscar Karlén, ordförande i Träindustriarbetareförbundet, Hilding Molander, ordförande i Livsmedelsarbetareförbundet, Arnold Sölvén, LO:s advokat, sekreterare, Wiking Johnsson, disponent, vd för Jernkontoret, Carl J Malmros, disponent, AB Klippans Finpappersbruk, Nils Holmström, SAF, sekreterare och Ivar O Larsson, vice vd i SAF. Bild: Pressens bild

Även LO:s ordförande Susanna Gideonsson instämmer i att omställningen på arbetsmarknaden nu förbättras.

– Genom avtalet blir de allra otryggaste anställningarna tryggare och arbetare får mycket bättre möjlighet att ställa om till nya arbeten när gamla försvinner, säger hon.

Hon menar att det har varit en lång resa för LO.

– Nu är vi äntligen i mål och har hittat en lösning som ökar tryggheten för arbetare och som tydligt visar att det är arbetsmarknadens parter som äger de här frågorna, säger Susanna Gideonsson.

Mattias Dahl är en av dem som under många år har förhandlat om de förändringar som nu kommer att bli verklighet.

Hur lättad är du själv idag?

– Jättelättad! Det är skönt att det är klart. Alla som jobbar med något jättemycket tycker ju att det är skönt när man går mål och lyckas. Både på det personliga planet och rent arbetsmässigt är jag både lättad och glad, säger han.

– Utöver det är det en stor tillfredsställelse att göra något som jag genuint tror är bra för människor och företag. Det gör arbetsmarknaden bättre och därmed Sverige bättre. Det känns bra, säger Mattias Dahl.

Det här innebär avtalet

Det nya huvudavtalet mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv omfattar flera olika områden. De stora fördelarna för arbetsgivare med de nya reglerna är att det blir ökad förutsebarhet och begränsad omplaceringsskyldighet vid uppsägning av personliga skäl, att anställningen upphör om det uppstår en tvist om uppsägningens giltighet och att flexibiliteten ökar vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Medarbetare får, vid sidan om sitt anställningsskydd, utökad rätt till omställnings- och kompetensstöd, vilket skapar en trygghet, både för den som av olika skäl har blivit uppsagd och för den som vill utveckla sin kompetens under pågående anställning. Men förändringen i omställningen är också till fördel för arbetsgivaren eftersom förutsättningarna för kompetensförsörjningen förbättras.

Mer i detalj är några av de viktigaste förändringarna följande:

1. Saklig grund för uppsägning blir sakliga skäl

Begreppet ”saklig grund” som nuvarande lag kräver för uppsägning ersätts med ”sakliga skäl”. Med förändringen tydliggörs vad som ska räknas in som sakligt skäl när en arbetsgivare ska säga upp en medarbetare. Det ger också en ökad förutsebarhet och begränsad omplaceringsskyldighet vid uppsägning på grund av personliga skäl.

2. Anställningen upphör under pågående tvist

Om en medarbetare bestrider arbetsgivarens uppsägning kommer anställningen inte längre att gälla under tvisten. Medarbetaren behöver därmed registrera sig som arbetssökande och stå till arbetsmarknadens förfogande, samt ansöka om a-kassa.

3. Undantag från turordningsregeln

Alla företag kommer att ha rätten att undanta tre medarbetare från turordningsreglerna när medarbetarna har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Arbetsgivare som omfattas av huvudavtal får undanta ytterligare medarbetare.

4. Bemanningspersonal behöver erbjudas tillsvidaretjänst

En inhyrd anställd från ett bemanningsföretag ska erbjudas en tillsvidareanställning hos kundföretagen om denne har varit placerad vid samma driftenhet i minst 24 månader under en period på 36 månader.

5. Förbättrade möjligheter till omställnings- och kompetensstöd

Medarbetare får förbättrade möjligheter till omställnings- och kompetensstöd vid uppsägning. Omställningsstudiestöd kommer också att ge förstärkta möjligheter och ersättningar vid studier. Förhoppningen är att det nya systemet också kan underlätta företagens kompetensförsörjning.