FÖRETAGARJOUREN

Allt du behöver veta när du tvingas varsla

Vad innebär det att varsla? Och vad bör man som arbetsgivare tänka på? Ola Brinnen, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv, reder ut.

Bild: Mostphotos, Ernst Henry Photography AB

Vad menas med att ”varsla”?

Begreppet ”varsel” används inom flera i flera olika arbetsrättsliga regleringar och avser den handling som går ut på att underrätta någon om en kommande arbetsrättslig åtgärd, till exempel varsel om förestående stridsåtgärd (strejk, lockout) enligt Medbestämmandelagen eller om en förstående uppsägning enligt Lag om anställningsskydd. Inför en uppsägningssituation har man som arbetsgivare skyldighet att underrätta berörda arbetstagare och varsla dennes fackliga lokala organisation och Arbetsförmedlingen under vissa förutsättningar.

Hur går det till rent praktisk att varsla och säga upp personal?

Om uppsägningen gäller minst fem arbetstagare vid ett tillfälle, eller minst 20 arbetstagare under en 90-dagars-period, ska Arbetsförmedlingen varslas. Varsel till Arbetsförmedlingen ska ske mellan två och sex månader före den tilltänkta driftsinskränkningen, beroende på hur många arbetstagare som berörs. Varslet ska innehålla bland annat information om skälen till de planerade uppsägningarna, hur många som berörs och vid vilken tidpunkt som uppsägningarna ska genomföras.

Om uppsägningen är relaterad till arbetsbrist framgår av 29 § LAS att det föreligger förhandlingsskyldighet enligt 11–14 §§ MBL och om uppsägningen avser personliga skäl ska arbetstagaren enligt 30 § LAS underrättas om uppsägningen två veckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad ska arbetstagarens lokala fack varslas samtidigt. Arbetstagaren och det lokala facket har sedan rätt till överläggning, om de begär detta inom en vecka från varslet. Har överläggning begärts får inte uppsägningen genomföras förrän överläggningen har avslutats.

Finns det något man borde tänka på innan man som arbetsgivare varslar?

Konsultera din arbetsgivarorganisation, som kan ge dig råd och vägledning. Det är lätt att man som arbetsgivare gör fel i samband med varsel och uppsägning och sådant kan vara dyrt. Det kan också vara så att din arbetsgivarorganisation kan upplysa om det finns alternativa vägar för dig att gå.

I vilket läge/när bör man som arbetsgivare varsla?

När du är säker på att du måste genomföra uppsägningar bör varsel ske så fort som möjligt. Varsel och efterföljande uppsägningar kan vara ganska tidskrävande och under tiden ska arbetstagarna ha sin lön och arbeta som vanligt.

Om man som arbetsgivare har för avsikt att permittera personal – behöver man varsla då?

Ett beslut om permittering är ett sådant beslut som måste föregås av förhandling enligt medbestämmandelagen. (Om det inte föreligger synnerliga skäl, då får beslutet verkställas omgående och förhandlingen genomföras senare). Även ett beslut om återintagning av personal efter permittering ska förhandlas enligt Medbestämmandelagen. Förhandlingsskyldigheten medför per automatik att ett beslut om att permittera personal inte kommer att kunna genomföras omgående, eftersom det inte får verkställas förrän förhandlingen är avslutat, men det finns inga särskilda regler om varsel till arbetstagarna. Däremot ska Arbetsförmedlingen varslas en månad före permittering.

Kan man dra tillbaka ett varsel och när kan det ske?

Ett varsel kan återkallas men som redogjorts för ovan måste det genomföras en förhandling enligt Medbestämmandelagen även då permitteringen ska avbrytas.

Vad är det viktigaste man behöver tänka på i samband med varsel?

Glöm inte att kontrollera vad som framgår i ett eventuellt kollektivavtal. Däri kan finnas vissa särregleringar för just din bransch. Kontakta din arbetsgivarorganisation om du har frågor.

Mer information finns även på Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen och Tillväxtverkets hemsidor.