ELKRISEN

Experter: Fördubblade elpriser i sommar – dråpslag mot företagen

Bild: Adam Ihse/TT, Mostphotos

Svenska kraftnät begränsar överföringen av el kraftigt i sommar vilket kan leda till fördubblade elpriser. ”Höga elpriser riskerar att lägga en våt filt över företagsetableringar”, säger experten Carl Berglöf till Tidningen Näringslivet.

Svenska kraftnät, Svk, meddelar att överföringskapaciteten i stamnätet till och från de mellersta och södra delarna av landet kommer att begränsas även den här sommaren. Detta beror på avbrott för underhåll av nätet och minskad tillgång till planerbar kraft när kärnkraftsreaktorer utför bränslebyte och underhåll. I praktiken innebär det att marginalerna i elsystemet minskas ytterligare och att marknaden inte får tillgång till ledningarnas fulla kapacitet.

Bedömare konstaterar att det inte längre är de kalla vinterdagarna utan sommaren som är den största utmaningen för det svenska elsystemet.

– Det här är resultatet av ett kraftsystem med mycket små marginaler. Det är stora ingrepp som Svk gör trots att det inte inträffat något fel. Det är mycket anmärkningsvärt, säger Carl Berglöf, kärnkraftsexpert och kraftsystemanalytiker vid Energiföretagen.

Nytt fenomen

Bakgrunden till situationen är att det uppstått nya flöden i det svenska elnätet. Normalt går elflödena till största delen i en nord-sydlig riktning men olika förändringar av energikällor i Norden har lett till att det i den mellersta delen av landet stundvis uppstått ett flöde också i öst-västlig riktning – från Finland till Norge.

– Det öst-västliga flödet är ett nytt fenomen. Nya flöden påverkar vilka överföringskapaciteter som kan tilldelas marknaden eftersom vi måste garantera driftsäkerheten, säger Pontus de Maré, driftschef på Svenska kraftnät, till Tidningen Näringslivet.

Pontus de Maré, driftschef på Svenska kraftnät. Bild: Johan Alp

Det finns flera orsaker till de nya elflödena. Bland annat har en ny kabel från Norge till Tyskland tagits i drift vilket gör att överföringar västerut ökar. Nedstängningarna i Halland av kärnreaktorerna Ringhals 2 och senast Ringhals 1 vid årsskiftet har gjort att den västra landsdelen fått kraftigt minskad tillgång på el, vilket ytterligare ökar behovet av att föra över el västerut. Det har också lett till ett ökat utbyte av el mellan Danmark och Norge vilket belastar det västkustska nätet. Det öst-västliga flödet väntas öka när den nya reaktorn tas i drift i finska Olkiluoto nästa år och när nya förbindelser från Norge till Storbritannien byggts ut.

Dålig framförhållning

Men Carl Berglöf menar att ingen av förändringarna kan komma som någon överraskning för Svenska kraftnät. Dagens förutsättningar har varit kända under många år – åtminstone sedan 2015.

– Svk har undermålig framförhållning i sin planering. Vi fick tre månader innan veta att det måste göras stora begränsningar av stamnätet under våren och sommaren trots att egentligen inget särskilt hänt. Det gör att vi ställer oss frågan vad som händer med det svenska elsystemet om det verkligen uppstår ett fel, säger Carl Berglöf.

”Jag tycker att det här är ett underbetyg till kraftsystemet”

Magnus Olofsson, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och tidigare generaldirektör för statliga Elsäkerhetsverket, håller med om kritiken.

– Det är självklart att de nya energiflödena inte kan komma som en överraskning. Svenska kraftnät kunde ha gjort mycket mer för att planera och utveckla elsystemet i de delar de ansvarar för. Jag tycker att det här är ett underbetyg till kraftsystemet, säger Magnus Olofsson till Tidningen Näringslivet.

”Vissa delar är helt enkelt för svaga. Det tar tid att bygga fler och kraftfullare ledningar”

De förändrade flödena utsätter elsystemet för extra påfrestningar. Svenska kraftnät genomför därför tekniska upprustningar för att förstärka nätet, som att till exempel bygga nya ledningar och byta ut begränsande komponenter.

– Vårt nät är inte dimensionerat för den här situationen. Vissa delar är helt enkelt för svaga. Det tar tid att bygga fler och kraftfullare ledningar, säger Pontus de Maré.

Geografin spelar en viktig roll i sammanhanget – ju längre avstånd desto svårare är det att leverera el. Pontus de Maré uppger att den gradvisa avvecklingen av kärnkraften är en av orsakerna till den nuvarande situationen.

– Underskottet i sydvästra Sverige är mycket större än för två år sedan på grund av Ringhals nedstängning. Det försöker vi kompensera genom en kraftig utbyggnad av nätet för att öka kapaciteten. När kärnkraften fanns där var behovet inte lika stort. Flödena varierar mycket mer idag och det försvårar vår planering. Vi måste se till att inte överbelasta nätet och det gör vi med begränsningar, säger han.

”Det gör mig faktiskt lite rädd”

Svenska kraftnät uppdaterade i förra veckan sina planer och meddelar att det ser något ljusare ut inför den här sommaren än förra. Därför sätter Svk i år inte in några avhjälpande åtgärder utöver begränsningar av stamnätets tilldelade kapacitet till elmarknaden. Förra sommaren kontrakterades Ryaverket i Borås, Karlshamnsverket och Ringhals 1 som extra resurser för att säkra systemstabiliteten. Carl Berglöf är dock skeptisk till årets lösning.

– När tre av sex kärnreaktorer stänger i sommar för underhåll, vad händer då om någon mer reaktor tvingas stoppa driften? Eller om någon reaktor minskar sin produktion på grund av lågt elpris? Förra året fanns möjlighet att starta upp Ringhals 1 som extra trygghet men den finns ju inte kvar. Det finns en ej försumbar risk att vi hamnar i en situation med endast två reaktorer i drift samtidigt. Vad händer då? Minns att det svenska systemet utformades utifrån att det fanns tolv reaktorer i systemet, säger han.

– Det gör mig faktiskt lite rädd att Svk inte anser att de avhjälpande åtgärderna behövs i år. Det Svk meddelar är att driftsäkerheten sätts i nivå med tidigare somrar men det är ju själva poängen här; de tidigare somrarnas nivå av driftsäkerhet och överföringskapacitet har inte varit tillfredsställande och är därför en dålig måttstock, fortsätter han.

”Det verkar som att Svk är medvetna om att de inte klarar gränsen”

Carl Berglöf hävdar att Svenska kraftnät inte når upp till EU-förordningens krav på att minst 70 procent av överföringskapaciteten ska tilldelas marknaden. I sina uppdaterade sommarplaner uppger Svk att rekommendationerna följs och att det förs en dialog med Energimarknadsinspektionen, Ei, ”om den nya utmanande driftsituationen”.

Carl Berglöf, kärnkraftsexpert och kraftsystemanalytiker vid Energiföretagen.

– Som jag tolkar siffrorna klarar inte Svk kravet på 70 procent på tre av sina fem ledningar. Det verkar som att Svk är medvetna om att de inte klarar gränsen. Om allt varit frid och fröjd hade ju Svk inte behövt vara i kontakt med Ei som beviljar undantag, säger Carl Berglöf.

Sommarens elpriser kan rusa

Carl Berglöf varnar också för att begränsningarna i elöverföringen leder till att elpriserna riskerar att skjuta i höjden i södra Sverige i sommar.

– Förra sommaren var elpriserna mycket låga i norr men skyhöga i söder. Jag befarar att det blir en liknande situation den här sommaren. Återkommande höga elpriser riskerar att lägga en våt filt över företagsetableringar och långsiktiga investeringar. Det gör mig orolig inför framtiden då stora delar av industrin ska elektrifieras. Om industrin inte kan lita på att elen finns där när den behövs till konkurrenskraftigt pris så blir den försiktig i sina framtidsinvesteringar. Man kan fråga sig i vilken omfattning Svenska kraftnät tar hänsyn till de samhällsekonomiska konsekvenserna av att konsekvent begränsa elmarknaden på detta sätt, säger han.

”Jag bedömer att Svk ligger 10 år efter i sina investeringar och det är problematiskt”
Magnus Olofsson, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och tidigare generaldirektör för statliga Elsäkerhetsverket.

Magnus Olofsson menar att Sverige troligen är det land i EU med de största nationella skillnaderna i elpriset och att det beror på att Svenska kraftnät inte är tillräckligt aktivt i att rusta upp elsystemet.

– Prisskillnader uppstår när det saknas överföringskapacitet inom landet. Jag bedömer att Svk ligger 10 år efter i sina investeringar och det är problematiskt. Jag tror att prisskillnaderna mellan norr och söder fortsätter även den här sommaren. Förra året, då utslaget på hela året, var elpriserna i Sydsverige nästan dubbelt så höga jämfört med norr, säger han.

Även det svenska näringslivet oroar sig över läget. I det längre perspektivet handlar det om bristande förtroende för att systemet ska kunna klara att leverera el, menar Marie Knutsen-Öy, energiansvarig vid Svenskt Näringsliv.

– Sverige har historiskt sett haft ett elsystem med få avbrott. Det är tack vare stora investeringar som elsystemets förmåga byggts upp. Nu utmanas den tilliten, säger hon.

Marie Knutsen-Öy, energiansvarig vid Svenskt Näringsliv. Bild: Ernst Henry Photography AB

Enligt Marie Knutsen-Öy spelar pålitliga leveranser av el en avgörande roll för omställningsarbetet. Företag som LKAB, SSAB, Hybrit och H2 Green Steel planerar investeringar i fossilfri produktion som gör att elanvändningen kommer att fördubblas till år 2045.

– Företagen behöver kunna lita på att elsystemet kan möta deras behov för att de ska våga göra de investeringar som behövs. Det svenska näringslivet har verkligen omfamnat klimatomställningen men vi ser att marginalerna i elsystemet har minskat allt mer och det är oroande, säger Marie Knutsen-Öy.

Svenskt Näringsliv understryker att det är avgörande att den framtida elproduktionen är fossilfri, det vill säga att elen kommer från vattenkraft, vindkraft, solkraft, bioeldad kraftvärme och inte minst från kärnkraft.

– Elsystemet behöver massor av olika delar för att leverera en stabil tillgång på el. Kärnkraften är en fossilfri energikälla som idag står för många av de nyttor som systemet behöver. Våra analyser visar att kärnkraften är en av de mest kostnadseffektiva delarna i systemet till 2045, så den spelar en viktig roll även i det framtida elsystemet, säger Marie Knutsen-Öy till Tidningen Näringslivet.

Svenska kraftnät: Mer planerbar kraftproduktion skulle ge stor systemnytta