EU:S FRAMTID

Emma Wiesner (C): ”Klimat och företagsklimat går hand i hand”

”Min roll som politiker är att minska den politiska risken för det som är klimatsmart och att öka den politiska och ekonomiska risken för det fossila”, säger Emma Wiesner, Centerpartiets toppnamn till EU-valet i juni. Bild: Ermindo Armino, AP Images for Avaaz, Fred Marvaux, EU-parlamentet

Centerpartiet vill se mer frihandel, en industrikoalition för att få fart på den gröna omställningen samt ett företagstest för nya lagar. ”Man ska inte lagstifta så att det bara är stora multinationella bolag som klarar av att möta kraven i lagstiftningen”, säger partiets toppnamn Emma Wiesner till TN.

Inför EU-valet den 9 juni intervjuar Tidningen Näringslivet samtliga toppnamn för de partier som i dag representerar Sverige i Europaparlamentet. Intervjuerna publiceras löpande.

Inför årets val till Europaparlamentet har Centerpartiet lanserat en kampanj med inspiration från 1981, då den dåvarande statsministern Thorbjörn Fälldin yttrade sitt berömda citat ”Håll gränsen” i samband med att en rysk ubåt hade tagit sig över den svenska gränsen.

Årets kampanj heter också ”Håll gränsen” och partiets toppkandidat Emma Wiesner förklarar att Centerpartiet går till val ”för klimatet, friheten och freden”.

– Och vi tycker det är lika viktigt i det här EU-valet att hålla gränsen mot Putin och Ryssland. Det sätter EU-samarbetet verkligen i sin kontext. Så att hålla gränsen för freden och hålla gränsen mot Ryssland är jätteviktigt. Men även att hålla gränsen mot klimatförnekare och klimatförsenare. Att fortsätta driva på ett aktivt klimatarbete, där är EU verkligen jätteviktigt. Och sen att hålla gränsen för friheten och många av de viktiga frihetsfrågorna både för människor och företag, det är också en superviktig fråga också för EU-samarbetet framgent.

Emma Wiesner påminner om att EU-samarbetet handlar om fred och frihet, och att det till stor del bygger på handel och ekonomiskt utbyte. Så hon och Centerpartiet är varma förespråkare för frihandel och öppenhet, förklarar hon.

– Den globala trenden går ju dessvärre snarare mot fler subventioner och handelshinder än att riva upp handelsbarriärer, och det måste EU förhålla sig till.

Centerpartiet vill ha betydligt fler frihandelsavtal, inte minst med USA. Emma Wiesner är också mån om att stärka konkurrenskraften genom att minska regelkrånglet, byråkratin, hinder på inre marknaden. Det finns ingen ”quick fix”, säger hon, utan pekar på att arbetet framåt handlar både om att plocka bort hinder och att skapa förutsättningar.

Koalition som ska ge gemensamma spelregler

För att möta trenden av fler handelshinder vill Centerpartiet se en koalition för de mest utvecklade industriländerna i världen, inklusive USA. Koalitionen skulle sätta gemensamma krav och standarder, och ha en gemensam linje för vad som ska gälla för företag som exempelvis tar emot statsstöd.

– Men det kan också vara att jobba med standarder för utsläpp och arbetsrättsregler så att man får gemensamma spelregler, vi tänker oss framför allt kring grön teknik och grön industrialisering, och att samarbetet ska ske med bland annat USA och Kanada men även andra aktörer som jobbar mycket med industri.

Emma Wiesner tillägger att EU samtidigt behöver hitta en bra balans mellan att vara självförsörjande och att importera från andra länder. När det kommer till kritiska råmaterial anser hon att EU har blivit för ensidigt beroende av import från Ryssland och Kina men att lösningen inte är att bli helt självförsörjande heller.

– Vi ser ju gärna att man skulle ha mer strategiska partnerskap med exporterande råvaruländer, Kanada, Argentina, Zambia och Kongo som EU har förhandlat med, som är jätteviktiga för att möjliggöra mindre sårbarhet i värdekedjorna. Men mindre sårbarhet betyder inte att sluta oss och göra allting själva, utan vi måste också lita på att öppenhet och handel är viktiga vägar framåt även i råmaterialfrågan.

Emma Wiesner beskriver den gröna omställningen som en av hennes partis absolut viktigaste frågor inför årets EU-val. Och hon menar att företagen har en avgörande roll i det arbetet.

– Klimat och företagsklimat går verkligen hand i hand. Har vi ett bättre företagsklimat kommer vi att klara klimatomställningen för det är nya företag som verkligen behövs nu för att hitta nya lösningar på nya problem, och även för att få de här jättarna och fossilindustrierna att ställa om. Det behöver vara enkelt att starta företag, vi behöver fler som vågar testa sina vingar, fler som satsar och fler som kan starta nya företag.

– Men det är också så att har vi ett bättre klimat så kommer vi också att få ett bättre företagsklimat.

Vad anser du är det viktigaste att göra för att underlätta för företag som vill vara ledande i den gröna omställningen?

– Att inte sätta upp nya regler som sätter krokben för oss själva. Det måste bli lättare att få tag på kapital för att kunna göra investeringar. Där ser vi att bankunionen är viktig, där man kan göra ännu mer. Fri rörlighet av kapital, göra det enklare för investerare. Helt enkelt att göra EU så attraktivt som möjligt.

”AI-frågan till exempel, där blev det dåligt både för medborgarna och företagen. Medborgare drabbas av ett övervakningssamhälle och företagen av ett monster i regelverk som bara de riktigt stora teknikjättarna kommer klara av att hantera.”

Innan Emma Wiesner blev EU-parlamentariker arbetade hon på Northvolt, där hon beskriver det som att man pratade om ”teknisk risk, ekonomisk risk och politisk risk”.

– Min roll som politiker är att minska den politiska risken för det som är klimatsmart och att öka den politiska och ekonomiska risken för det fossila. Man har kommit undan för billigt allt för länge. Och sen försöka skapa så låg ekonomisk risk som möjligt för det förnybara. Där handlar det om tillgången till privat kapital och equity rent generellt. Men när det gäller den tekniska risken så är företagen helt suveräna och exceptionellt duktiga på att visa att teknik går att utveckla och att den fungerar, och där tror jag vi kommer att se att mycket går framåt. Det funkar inte att enbart minska den tekniska risken, utan den politiska risken får inte vara för hög och den ekonomiska risken får heller inte vara för hög. Annars kommer det inte att ske några investeringar.

– Jag tycker att vi ska använda Europeiska investeringsbanken som ett effektivt verktyg. Att kanske garantera kreditgarantier och försäkringar för att möjliggöra privat kapital och där kan politiker också hjälpa till med forskningsmedel för att minska den ekonomiska risken i projekt tidigt i utvecklingskedjan. Det finns massor att göra men då krävs det ju att man ser företagens viktiga roll.

På frågan om vad Centerpartiet vill göra för att stärka den inre marknaden och skapa tillväxt i EU, svarar Emma Wiesner med att räkna upp en rad åtgärder och områden som hon menar behöver ses över. Vägen framåt handlar bland annat om att ”rensa i den administrativa bördan” och skapa bättre regler och förutsättningar, att gå före i klimatfrågan, att ta bort undantag som slår olika mot olika sektorer, att göra gemensamma satsningar på forskning. Men också att locka kompetens till Europa, som hon menar står inför ett rejält underskott av arbetskraft de kommande decennierna.

– Så det är ett jättelångt recept att koka ihop, sammanfattar hon.

Att försöka skapa tillväxt genom att ge subventioner till företag, tycker Emma Wiesner dock är en dålig idé.

– För varje subvention som sker så skapar ju det en handelsbarriär. Det ska man komma ihåg, att även om intentionerna med många av de här gröna subventionerna är positiva, så utgör de ju handelshinder och barriärer, säger hon, och fortsätter:

– Däremot måste vi förhålla oss till att Kina och USA driver ett subventionsrace. Och det är där vi menar en grön koalition, där man jobbar med vilka krav, motkrav och motprestationer som ska gälla om du ger subventioner. Vilka regler ska gälla, hur kan man förhålla sig till det? Att öppna upp för diskussioner om det med USA, tycker vi är väldigt viktigt, för att se att det iallafall går att harmonisera. Men långsiktigt skulle jag vilja att Europa svarar med att bjuda in många fler länder till frihandelsavtal, och att det är handel och frihandel som är vårt gensvar, inte fler subventioner.

”Jag tycker ibland att det kan finnas motstridiga EU-regler, inte minst när det kommer till exempel klimat och miljö. Det kan finnas regler som säger en grej och sen kommer andra regler som säger något helt annat. Det kan ju såklart skapa komplexitet, att man blir förvirrad som företagare.”

I Svenskt Näringslivs företagarpanel framgår det att många svenska företag är osäkra på hur väl de svenska EU-parlamentarikerna företräder företagens intressen, och en del är också rakt av kritiska till det arbete som görs. Många anser också att EU är en komplex organisation och att regelbördan är för krävande. Emma Wiesner menar att man lätt glömmer bort att EU och EU-regler bidrar med mycket positivt, och att alternativet – med 27 olika marknader och 27 uppsättningar nationella regler och standarder – hade varit betydligt värre.

– Men med det sagt så vill vi ju fortsätta underlätta på den inre marknaden. Jag tycker ibland att det kan finnas motstridiga EU-regler, inte minst när det kommer till exempel klimat och miljö. Det kan finnas regler som säger en grej och sen kommer andra regler som säger något helt annat. Det kan ju såklart skapa komplexitet, att man blir förvirrad som företagare. Där har EU en jätteviktig uppgift att harmonisera mycket mer, att lagstifta mycket mer ur ett helhetsperspektiv, men också fundera på vad man inte ska lagstifta om och vilka regler och lagstiftningar som kanske kan plockas bort. Jag tror också att det finns mycket att göra genom att underlätta och ha mer frihandel.

– Men för varje exempel som är dåligt, så tror jag att det finns tio exempel på vad som har fungerat bra. Det är viktigt att komma ihåg innan man blir alltför förbaskad på de dåliga exemplen. För varje krona som vi puttar in i EU-samarbetet så får vi sju kronor tillbaka i termer av ekonomi och tillväxt. Och det är ofta företagen som tjänar på det.

Hon ser också ett behov av att ta hänsyn till fler parametrar – till exempel balansen mellan företagens och konsumenternas intressen eller balansen företag emellan – när nya lagförslag tas fram.

– Där finns mycket som kan göras för att vi ska prata mer tydligt med ett och samma språk och se till att det blir en balans. AI-frågan till exempel, där blev det dåligt både för medborgarna och företagen. Medborgare drabbas av ett övervakningssamhälle och företagen av ett monster i regelverk som bara de riktigt stora teknikjättarna kommer klara av att hantera. Det får inte gå till överdrift åt varken det ena eller det andra hållet.

– Jag tror att det går att finna balans men då behövs också röster som höjs i förmån för att möjliggöra innovation och teknikutveckling.

SME-test ska säkerställa att nya lagar inte är för komplexa

Centerpartiet skulle vilja se vad Emma Wiesner kallar ett ”SME-test”, det vill säga ett slags test som ska säkerställa att ny lagstiftning är hanterbar även för små och medelstora företag.

– Det är en bra tumregel att det som ett litet företag eller ett SME-företag klarar av att hantera, det är på den nivån som lagstiftningen ska läggas. Man ska inte lagstifta så att det bara är stora multinationella bolag som klarar av att möta kraven i lagstiftningen. Så det finns många aspekter att hålla koll på. Men vi vill såklart ha så mycket frihandel som möjligt och en så öppen ekonomi som möjligt, där konsumenternas intressen samtidigt också finns med.

Varför ska man som företagare rösta på Centerpartiet i EU-valet 2024?

– Man ska rösta på Centerpartiet för att vi aktivt försvarar företagen och den fria marknaden i varje förhandling. Och vi ger oss in i processer och försöker alltid förhandla utifrån ett minskat regelkrångel och företagarperspektiv. Så tycker man att det behövs röster som ger sig in i de debatterna och som faktiskt vill förenkla och förbättra för företagen, vill man ha ett parti som tror på företagen och näringslivets roll i klimatarbetet som ser att det finns målkonflikter, som tror att vi kommer behöva förenkla för att vi ska klara klimatomställningen, då ska man rösta på Centerpartiet. Vi försvarar både små, medelstora och stora företag. Och vi säljer inte ut arbetskraftsinvandringen. Vi är det enda parti just nu som försvarar arbetskraftsinvandringen som en otroligt viktig del för att klara kompetensbristen i Sverige.

Snabbfrågor inför EU-valet 2024

Ska Sverige gå med i euron?

– Vi måste tänka tanken. Centerpartiet vill ha en utredning för euron. Så det finns inget enkelt ja eller nej-svar där. Vi har ju tidigare lutat mer åt nej-hållet, men nu börjar vi se fler och fler fördelar och därför tror vi att en ny utredning behövs. Vi står fortfarande på nej-sidan, men är beredda att tänka tanken att gå över och öppna upp för ett ja.

Blir Ukraina nästa EU-medlem?

– Vi hoppas på ja. Den signalen som det betyder och det långfingret som det ger Putin, om inte annat för den symboleffekten så hade det varit värt det. Men ska man vara realistisk så ser ju Köpenhamnskriterierna ut att bli tuffare för Ukraina och kanske är det därför mer troligt att något av de andra kandidatländerna kommer in före. Men vi ställer oss absolut positiva till att välkomna Ukraina som ny medlem.

Tycker du att EU ska slopa kravet på enhällighet i ministerrådet?

– Vi tycker i vissa områden, så det går inte att svara ja eller nej. Som skatterätten till exempel, där tycker vi att det är viktigt att det fortfarande finns enhällighet. Och vi vill ju inte införa beskattningsrätt på EU-nivå, så där är det viktigt att enhälligheten är kvar. Och när det kommer till utrikesfrågor så blir ju EU väldigt långsamma och stelbenta i utrikespolitiken och det är helt orimligt att Orban tillåts hålla Putin om ryggen och blockera medel till Ukraina, och så vidare. Så när det kommer till utrikespolitiken skulle vi vilja att EU hade en snabbare och tydligare röst och då behövs det andra sätt att ta beslut, till exempel majoritet.

Ska EU tillåta subventioner till enskilda företag?

– Nej.

Ska Ursula von der Leyen få fortsätta som EU-kommissionens ordförande?

– Ja jag tror att det är bra för stabiliteten i unionen. Hon har hanterat så många kriser fantastiskt skickligt. Inte minst många företag tycker att kontinuitet och förutsägbarhet är viktigt. Jag tycker att von der Leyen har gjort ett bra jobb. Det är klart att jag hellre skulle se en centerparlamentariker eller en liberal som ledare av kommissionen, men i det här läget när vi behöver stabilitet både geopolitiskt och för klimatet så är det väldigt positivt att ha en person som är engagerad och hängiven till klimatmålen.