KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Klimatrapport: Sveriges politik ger mer utsläpp

Sveriges klimatpolitik tappar styrfart enligt Klimatpolitiska rådet. Bild: Johan Nilsson/TT

Klimat (TT)

Regeringens klimatpolitik leder till ökade utsläpp av växthusgaser. Det är domen från det klimatpolitiska rådet. Den svenska klimatpolitiken tappade tempo under hela 2022.

"Den politik som den nya regeringen hittills presenterat kommer att leda till ökade utsläpp under de närmaste åren. Sverige förlorade styrfarten, samtidigt som EU stärkte sin klimatpolitik".

Det är ett skarpt tonläge när det Klimatpolitiska rådet presenterar sin utvärdering av regeringens klimatpolitik det senaste året. Nu behövs en handlingsplan för att nå både klimatmålen 2030 och nollutsläpp 2045.

"Det vore anmärkningsvärt och allvarligt om förändringar av Sveriges nationella politik skulle leda till att utsläppen av växthusgaser i vårt land ökar. Att skjuta utsläppsminskningar på framtiden får betydande klimatologiska, ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenser. Nu behövs kraftfull klimatpolitik", säger Klimatpolitiska rådets ordförande Cecilia Hermansson i en presskommentar.

Rådet presenterar tio rekommendationer till regeringen. Fem av dem handlar om innehåll, genomförande och uppföljning av den klimatpolitiska handlingsplanen. De övriga fem handlar om rapportens fördjupningstema: Att ta vara på klimatomställningens momentum och synergier med andra samhällsmål samt hantera de mål- och intressekonflikter som uppstår. Det gäller förbättrade samråds- och beslutsprocesser, robustare politik, översyn av flera samhällsmål samt en utvecklad berättelse om Sveriges klimatomställning.

Klimatpolitiska rådet har tidigare lyft fram fyra nyckelområden för klimatomställningen; effektivare energi- och resursanvändning, fossilfri elektrifiering, biomassa från skogs- och jordbruk samt upptag och lagring av koldioxid. För att nå fossilfrihet och noll nettoutsläpp behövs insatser inom samtliga nyckelområden och alla politikområden.

Enligt rådet är fossilfri elektrifiering, som den nya regeringen hittills haft i fokus, är centralt, men för smalt för att på ett hållbart sätt nå nollutsläpp.

Petra Hedbom/TT

Marielle Theander Olsson/TT

Fakta

År 2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Ramverket omfattar nya klimatmål, en klimatlag och Klimatpolitiska rådet.

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan som utvärderar om regeringens samlade politik leder mot de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat om.

Rådet ska även utvärdera de kunskapsunderlag och modeller regeringens politik bygger på. Myndigheten ska dessutom bidra till en ökad samhällsdebatt om klimatpolitiken.

Rådet har åtta ledamöter som ska ha hög vetenskaplig kompetens inom områdena klimat, klimatpolitik, nationalekonomi, samhällsvetenskap och beteendevetenskap.

Källa: Klimatpolitiska rådet