KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Speciallag alternativ för att undvika cementkris

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) krävs på en plan för att möta hot om brist på cement. Arkivbild. Bild: Nils-Petter Nilsson / TT

Ekonomi (TT)

Regeringen får inom kort in en oberoende analys av effekterna på jobb och byggande i landet om jätten Cementa tvingas upphöra med kalkbrytning och cementproduktion på Gotland.

Lagstiftning övervägs för att vid krisläge kunna ge ett kort tillfälligt tillstånd.

– Jag vill inte spekulera om handlingsalternativen, men för mig är det viktigt att se till att eventuella konsekvenser minimeras, säger näringsminister Ibrahim Baylan (S) till TT.

Baylan mötte på onsdagen riksdagens näringsutskott digitalt för att redogöra för "Åtgärder för att säkra tillgången på cement".

Någon timme senare mötte han och bostadsminister Märta Stenevi (MP) företrädare för fack och företag i byggbranschen och gruvnäringen.

TT frågar Stenevi om Miljöpartiet kan tänka sig någon form av speciallag för att tillfälligt hantera konsekvenserna av Mark- och miljöverdomstolens avvisande av Cementas ansökan om fortsatt tillstånd och utökad brytning av kalksten till cement i Slite på Gotland.

Det nuvarande tillståndet gäller bara oktober ut, för en verksamhet som är dominerande i produktionen av cement i Sverige som används till betong i byggen av alla de slag.

Stenevi svarar att "det är inte aktuellt i dag" med någon speciallag. Hon hänvisar till att regeringen väntar på den oberoende analysen som beställts, om effekterna av ett eventuellt produktionsstopp.

– Om risken för väldigt allvarliga samhällskonsekvenser bekräftas så kommer vi inte att tveka att agera, säger Märta Stenevi.

Men juridiken och frågorna om vad regeringen egentligen kan göra beskrivs som oerhört komplicerade. Allt är inte juridiskt möjligt. De båda ministrarna betonar att regeringen inte på något sätt kan eller tänker lägga sig i den rättsliga processen som ännu pågår.

Cementa begärde den 22 juli prövningstillstånd i Högsta domstolen av målet och ärendet som Mark- och miljööverdomstolen avvisade den 6 juli. Domstolen ansåg att miljökonsekvensbeskrivningen var så dålig att den inte kunde prövas ens i sak. Det var bland annat påverkan på grundvattnet det gällde. I den tidigare instansen, Mark- och miljödomstolen, fick bolaget dock ja.

Näringslivet, byggbranschen och Cementa har varnat för att hundratusentals jobb står på spel. Sliteanläggningen svarar för tre fjärdedelar av företagets produktion och lejonparten av den svenska förbrukningen.

Undantagslag

Regeringskansliets jurister undersöker, erfar TT, om det skulle vara möjligt att ta fram en typ av undantagslag. Tanken är att regeringen skulle kunna ges bemyndigande att utfärda ett kort och tillfälligt tillstånd i syfte att vinna tid för omställning och för att mildra allvarliga effekter.

– Det som krävs nu är att regeringen gör klar och offentliggör sin konsekvensanalys och presenterar en plan för att säkra cement i Sverige, säger näringsutskottets ordförande Lars Hjälmered (M), efter mötet med Baylan.

Han säger sig vara besviken över beskeden, eller snarare avsaknad av sådana, från ministern. Besvikelsen delas av Camilla Brodin (KD) och Mattias Bäckström Johansson (SD).

– Han hade inget konkret att leverera, det är en besvikelse med tanke på att det har gått ett antal veckor då man hade kunnat fundera över vad som kan göras, säger Bäckström Johansson.

– Tiden rinner ut, säger Camilla Brodin.

Ibrahim Baylan kommenterar kritiken med att det är oppositionens roll att vara kritisk men att han och regeringen jobbar så snabbt det bara går för att få ett så fullgott underlag för beslut som möjligt.

– Först måste vi ha fakta på bordet, säger Baylan.

Miljödepartementet har som ett steg skickat ut ett förslag på remiss som ska ge Cementa möjlighet att fortsätta leda bort vatten från brottet i Slite efter den 31 oktober. Syftet är att skydda maskiner och anläggningar eftersom de kan förstöras av vatten om pumparna inte kan hållas i gång.

Lars Larsson/TT

Bostadsminister Märta Stenevi (MP). Arkivbild. Bild: Carl-Olof Zimmerman/TT

Fakta

Den 6 juli avslog Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan.

Domstolen skriver: "Miljökonsekvensbeskrivningen även med gjorda kompletteringar är behäftad med så väsentliga brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön".

Beskedet innebär att tillståndet för brytning av kalk- och märgelsten till cement i Västra brottet och File hajdar-täkten nära Slite på östra Gotland löper ut den 31 oktober 2021.

Betong är cement blandad med vatten, grus, sand och sten. Cementas lager av råvaror räcker någon månad.

Den 22 juli begärde Cementa prövningstillstånd i Högsta domstolen för att överklaga domen. Bolaget begär att domen ska undanröjas och den tidigare instansens ja till brytning ska gälla.

HD har sagt nej till att hantera målet med förtur.

Cementa hävdar att det finns allvarliga brister i hur Mark- och miljööverdomstolen har handlagt målet, till exempel vilken kompetens domstolen haft tillgång till samt att domen kom så långt efter huvudförhandlingen i oktober 2020.

Cementa begär att HD genom en deldom ska ge tillstånd att i ett år ytterligare bryta sten i enlighet med det nuvarande tillståndet.

Källor: Mark- och miljööverdomstolen, Cementa