DEN SVENSKA MODELLEN

Svenskt Näringsliv: Kollektivavtal innebär ansvarstagande

Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl Bild: Kate Gabor

Det är viktigt att kollektivavtalen uppfattas som attraktiva och värdeskapande både för företag och medarbetare. Det menar Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl, som skriver att det utan arbetsgivarsidan inte finns någon svensk modell.

Den svenska modellen skapar förutsägbarhet och stabilitet, menar Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl. Det är bra att fack och arbetsgivare reglerar villkoren på arbetsmarknaden tillsammans, skriver han på Svenskt Näringslivs webbplats.

”Alternativet till kollektivavtal är lagstiftning. Det är den vanligaste modellen i andra länder. Där är också strejker – även politiska missnöjesyttringar – betydligt vanligare än här. En viktig poäng med kollektivavtal är ansvarstagandet det innebär att förhandla och komma överens, trots olika utgångspunkter och behov”, skriver Mattias Dahl och påtalar samtidigt att det är frivilligt att teckna kollektivavtal.

Han konstaterar att konflikter mellan ett fackförbund och en arbetsgivare som inte vill teckna kollektivavtal till andra arbetsgivare. Det, menar Mattias Dahl, är problematiskt, i synnerhet när det handlar om företag som redan har kollektivavtal.

”Den långtgående svenska konflikträtten, utan regler om proportionalitet och utan begränsning av möjligheterna till fackliga sympatiåtgärder, innebär svaga fackliga incitament att utforma avtalen så att de passar olika företags behov. Stridsrätten måste finnas kvar men nyttjas på ett ansvarsfullt sätt”, skriver han.

Kommentar: Svenskt Näringsliv värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen