EU:S FRAMTID

Alice Teodorescu Måwe (KD): "EU måste prioritera forskning"

”Allt fler företag har valt att flytta verksamhet till andra kontinenter, vilket påverkar jobb och välfärd”, säger Alice Teodorescu Måwe, Kristdemokraternas toppkandidat i EU-valet, till TN. Bild: Claudio Bresciani / TT, Ermindo Amino, AP Images for Avaaz

Kristdemokraterna vill se ett EU som arbetar för ökad konkurrenskraft genom färre regleringar och mer forskning. ”Om marknadsandelar övertas av ekonomier med lägre klimatambitioner skadar det inte bara Europas ekonomi, sysselsättning och tillväxt, utan också den globala klimatomställningen”, säger partiets toppkandidat Alice Teodorescu Måwe till TN.

Inför EU-valet den 9 juni intervjuar Tidningen Näringslivet samtliga toppnamn för de partier som i dag representerar Sverige i Europaparlamentet. Intervjuerna publiceras löpande.

Med bara dagar kvar till valet i EU-parlamentet har det blivit dags att avrunda vår intervjuserie med partiernas toppkandidater. Sist ut är Kristdemokraternas förstanamn Alice Teodorescu Måwe, som har bett om att få svara skriftligt på våra frågor i stället för att medverka i en intervju.

Vilken fråga anser du och ditt parti är den viktigaste i årets EU-val och varför?

– Utifrån den avgörande tid som Europa står inför så är frågan om kontinentens trygghet helt central. EU måste byggas tryggt i flera aspekter. Detta omfattar kampen mot internationell brottslighet, en hållbar migration som går i takt med integrationsmöjligheterna samt ett uppgraderat försvarssamarbete som skyddar Europa mot yttre hot, där ett utvecklat stöd till Ukraina är den mest avgörande delen. Kriget i Ukraina, och dess seger mot Ryssland, är vår tids stora europeiska frihetskamp.

En central fråga i valet är den om EU:s konkurrenskraft. EU:s ekonomi har under det senaste decenniet halkat efter USA:s samtidigt som Asien och framför allt Kina har tagit stora kliv framåt. Så vad kan göras för att vända utvecklingen? Alice Teodorescu Måwe lyfter fram vikten av att värna och utveckla regelverk som harmoniserar lagstiftning för ökad handel.

– Vi har lärt oss att öppenhet, handel och rättvisa bygger tillit och långvariga relationer – och ökat välstånd. Vi måste dock vara på vår vakt mot utvecklingen som drivs av vissa länder inom EU mot ökad protektionism, genom handelshinder och felriktade statsstöd, skriver hon, och fortsätter:

– EU vässar sin konkurrenskraft gentemot omvärlden genom fortsatta avregleringar av den inre marknaden och frihandel gentemot resten av världen. Utökade satsningar på forskning och innovation inom ramen för EU:s Horizon-program är viktigt.

Kristdemokraterna vill se mindre subventioner och statsstöd och mer av ”vass politik i syfte att långsiktigt stärka EU:s tillväxt och konkurrenskraft”. Partiet efterfrågar minskad regelbörda, inte minst inom ramen för Fit for Future, som är en plattform av experter som ska hjälpa kommissionen att förenkla EU-lagstiftningen och minska kostnader.

”Vi måste vara på vår vakt mot utvecklingen som drivs av vissa länder inom EU mot ökad protektionism, genom handelshinder och felriktade statsstöd.”

Kristdemokraterna vill också ge forskningsfrågorna ökad prioritet och förenkla och harmonisera tjänstehandeln inom unionen.

– EU bör ha en modern lagstiftning som ligger i framkant, inte minst med avseende på AI, där balansgången mellan integritet, säkerhet och risker å ena sidan, och teknikoptimism å andra sidan, sker på ett välavvägt sätt.

Vilken anser ni är den viktigaste frågan för att möjliggöra tillväxt?

– Sverige är en liten öppen ekonomi som är extremt beroende av utrikeshandel. KD kämpar för att tullar och andra handelshinder undanröjs. Fri och rättvis konkurrens mellan företag baserade i olika världsdelar triggar den ”tävlan” mellan olika företag och produkter som skapar utveckling, innovation och billigare produkter. Det är viktigt med tanke på de svåra tider med kraftig inflation och reallönesänkningar konsumenter i Europa genomlidit, inte minst i Sverige.

– EU har dessvärre i årtionden tappat i konkurrenskraft gentemot USA och Kina. Allt fler företag har valt att flytta verksamhet till andra kontinenter, vilket påverkar jobb och välfärd här. Att rösta för ett mer näringslivsvänligt EU, präglat av ekonomisk frihet, är avgörande för ett rikare Sverige och en mer hoppfull framtid för nästa generation.

En regel in – två regler ut

Ofta pekas entreprenörskap och innovation ut som viktiga delar i att bygga ett starkt EU framåt. Även på det området ser Kristdemokraterna behov av enklare regler, precis som Moderaterna vill partiet att för varje ny regel som införs ska två andra regler tas bort. Dessutom föreslår partiet att EU-kommissionen ska redovisa vilka konsekvenser nya förslag får för företag i form av kostnader och administration.

– En annan central konkurrenskraftsfråga är framtidens forskning. EU, och EU-länderna gemensamt, spenderar betydligt mindre på forskning och utveckling än konkurrerande ekonomier i förhållande till BNP. Frågorna behöver få en ökad prioritet om inte EU som helhet ska fortsätta att halka efter. EU:s horizonprogram behöver mot bakgrund av detta stärkas som andel av EU:s budget.

Hur ska EU agera för att främja tillväxt och samtidigt lyckas med klimatomställningen?

– Genom att satsa på innovation och teknisk utveckling, inte självsvält och förbud. Vår politik består av två ben: Elektrifiering genom fossilfri elproduktion samt att satsa på den svenska skogen. Genom att använda skogen trycker vi ut varor med högre koldioxidutsläpp. Exempelvis trähus samt förpackningsindustrin. Europa behöver en politik som klarar av att kombinera ambitiösa klimatmål med jobb, tillväxt och respekt för landsbygdens förutsättningar. Som välkomnar alla former av fossilfri el och som förstår att en politik som slår mot konkurrenskraften inte bara skadar jobb och tillväxt – utan också de globala klimatambitionerna.

"Allt fler företag har valt att flytta verksamhet till andra kontinenter."

Alice Teodorescu Måwe menar att EU har världens mest långtgående ambitioner om klimatneutralitet och att det är något att vara stolt över.

– Det innebär också att EU:s möjligheter att stå sig väl i den globala konkurrensen i sig självt blir en klimatfråga. Om marknadsandelar övertas av konkurrerande ekonomier med lägre klimatambitioner skadar det inte bara Europas ekonomi, sysselsättning och tillväxt, utan också den globala klimatomställningen.

Även om Alice Teodorescu Måwe ser EU:s inre marknad som ”en fantastisk framgångssaga”, så menar hon att det finns saker som kan bli bättre. Dels skulle detaljregleringen behöva minska, dels kan tjänstesektorn förenklas.

”EU ska vara starkt på områden som berör gemensamma angelägenheter, som frihandel, jordbruk samt klimat och säkerhetsfrågor och backa tillbaka på många andra områden som medlemsländerna bättre sköter själva.”

I den oroliga tid som råder har det enligt Kristdemokraterna dessutom blivit uppenbart att Europa behöver skapa större säkerhet i unionens handelsrelationer.

– Om vi ska kunna bibehålla och utöka frihandeln i världen kan den inte koncentreras till stater vars utveckling vi blir beroende av; exempelvis Kina, vars politiska utveckling gått i alltmer odemokratisk och kontrollerande riktning, samtidigt som många leverantörskedjor går mellan EU och Kina och har gjort oss beroende av den kommunistiska regimens välvilja.

Kristdemokraterna vill därför gärna se fler frihandelsavtal de kommande åren och att avtalsförhandlingarna med USA återupptas. Andra frågor som KD pekar ut som viktiga är att stärka EU:s yttre gräns och att inrätta en digital ID-handling, samt en europeisk variant av Swish.

I en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort framgår det att många svenska företag, speciellt de som är små och medelstora, upplever EU som en komplex organisation med mycket byråkrati och regler som är olika i olika länder. Vad tänker du om det?

– Att det tyvärr i stora avseenden stämmer. EU har genom åren betytt oerhört mycket för kontinentens utveckling, att skapa fred, frihet och ekonomisk utveckling åt Europas folk. Genom åren har dock en tilltagande byråkratisering skett på alltför många områden där medlemsländerna kan bestämma själva. EU ska vara starkt på områden som berör gemensamma angelägenheter, som frihandel, jordbruk samt klimat och säkerhetsfrågor och backa tillbaka på många andra områden som medlemsländerna bättre sköter själva.

Välkomnar EU-reglering för AI

De senaste åren har EU presenterat flera lagstiftningspaket inom exempelvis AI och skydd av personuppgifter (GDPR). I diskussionen om hur EU:s företag ska lyckas ligga i framkant i på digitaliseringsområdet samtidigt som det och andra nya områden ofta blir fokus för regleringar, menar KD att Europa behöver hitta nya vägar.

– Som all ny teknik behöver digitaliseringsområdet ramar – därför är det bra att det nu kommer en gemensam EU-reglering av AI-tekniken på plats. Vi kristdemokrater har också drivit på för att regleringen inte ska hindra forskning och utveckling av AI-teknik – så att det är möjligt för AI-utvecklarna att pröva nya vägar och testa gränserna för tekniken, inom ramen för ett etiskt ramverk. Det är viktigt att ha en reglering som dels skyddar företagens innovation och kreatörers/innovatörers intressen – dels våra medborgerliga och mänskliga rättigheter.

Varför ska man som företagare rösta på Kristdemokraterna i EU-valet 2024?

– Kristdemokraterna är partiet som driver på för ett smalt men vasst EU. Ett EU där konkurrenskraftsfrågorna och den inre marknaden står högt i fokus. Andra frågor, som till exempel sociala frågor, arbetsmarknad och jämställdhet ska EU hålla sig borta ifrån. Dessa hanterar medlemsländerna mycket bättre på egen hand, till exempel genom den svenska modellen där fack och arbetsgivare tillsammans gör upp i viktiga gemensamma angelägenheter. Den svenska modellen med kollektivavtal måste värnas.

Snabbfrågor till partiernas toppnamn inför EU-valet

Ska Sverige gå med i euron?

– Nej.

Blir Ukraina nästa EU-medlem?

– JA!

Ska EU slopa kravet på enhällighet i ministerrådet?

– Nej, inte generellt. Undantaget är utrikesfrågor där vi är för en avskaffad enhällighet.

Ska EU tillåta subventioner till enskilda företag?

– NEJ, bara i undantagsfall.

Ska Ursula von der Leyen fortsätta som EU-kommissionens ordförande?

– JA!