KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Juristen: Oroväckande mönster med statliga övergrepp

Claes Sjölin. Bild: Privat

Det finns ett oroväckande mönster där staten stöttar investeringar som faller i linje med politiska strategier samtidigt som den inte agerar när andra stoppas. Det hävdar affärsjuristen Claes Sjölin. ”Näringslivet måste kunna förutse vilka spelregler som gäller”, säger han till TN.

Claes Sjölin, affärsjurist med mångårig erfarenhet av tvistlösning, domstolsprocesser, skiljeförfaranden och medling, ser ett oroväckande mönster av att staten i vissa fall tar över domstolsbeslut och i andra fall är passiv. Tjänstemän som inte har koll på lagen, eller som drivs av en egen politisk agenda, borde åtalas för tjänstefel, menar han. Dessvärre kan listan av statliga övertramp göras lång.

I början av juli uppdagades att Mark- och miljööverdomstolen beslutat att avslå Cementas ansökan om att bygga världens första klimatneutrala cementfabrik. Redan från november i år riskerar merparten av svensk cementförsörjning därför att upphöra. Det kan få ödesdigra konsekvenser för den svenska byggbranschen. Bland annat hotas cirka 280 000 jobb, varnar branschföreträdare.

Från regeringens sida har det hittills var låg aktivitet. Till SvD påpekar näringsminister Ibrahim Baylan att det är en åtskillnad mellan rättsväsendet och regeringen. Att ha oberoende domstolar är en fundamental aspekt av en demokrati. Mer bekymmersamt blir det när uttalandet sätts i relation till regeringens agerande för bara ett drygt år sedan, menar Claes Sjölin.

Rättsprocesser tar mycket tid

Det han åsyftar är när regeringen tog över beslutsfattandet efter Mark- och miljööverdomstolens godkännande av Preems planerade utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil. En utdragen process som följaktligen ledde till att Preem drog tillbaka sin ansökan.

Claes Sjölin ser nu ett oroväckande mönster där staten går in och stöttar investeringar som faller i linje med politiska strategier. Samtidigt som de inte agerar när andra stoppas.

– Näringslivet måste kunna veta och förutse vilka spelregler det är som gäller. Är det så att regeringen ska klampa in i oberoende domstolar då är det bra att veta det och att veta under vilka omständigheter det kan ske, säger han till TN.

Att genomgå rättsprocesser är något som tar mycket tid och resurser, då behövs det förutsägbarhet. I fallet Cementa kom avslagsbeslutet som en chock. Fabriken har utvunnit kalk på Gotland i över hundra år och besitter stor expertis om verksamhetens påverkan på den kringliggande miljön.

– Vår ansökan är gedigen och visar med tydlighet att det går att bedriva en fortsatt hållbar kalkstensbrytning i området. Vi måste gå igenom beslutet noggrant och därefter lägga upp strategin för hur vi ska hantera situationen, säger Magnus Ohlsson, vd Cementa, i ett uttalande.

Kultur med aktivistiska tjänstemän

Det Claes Sjölin varnar för är en kultur med aktivistiska tjänstemän som antingen har bristande kunskaper om juridiska regelverk, eller som låter sig drivas av egna politiska mål som förbiser den grundlagsskyddande äganderätten och Europakonventionens äganderättsskydd.

– Är det så att man blundar för skyddet för eget ägande så blir det ett rejält övertramp. Det ska betraktas som tjänstefel, säger han.

Listan på liknande rättsliga övergrepp har ökat de senaste åren, där utvidgningen av strandskyddet och ägande av fjällnära skog är två tydliga exempel på inskränkningar av äganderätten. Claes Sjölin framhåller att regelkrångel, långa handläggningstider och länsstyrelser som gör det svårt att göra rätt, är roten till den rådande situationen.

Det är en bekymmersam utveckling som blir tydlig ur ett internationellt perspektiv. I det kanadensiska forskningsinstitutet Fraser Institutes senaste rapport hamnar Sverige på plats 46 i världen när det kommer till ekonomisk frihet. En placering där fallen Preem och Cementa inte hunnit ingå i underlaget. Sedan år 2015 har vi sjunkit från plats 19. I det sammanvävda indexet är just skyddet för äganderätten och oberoende domstolar tunga komponenter.

Sverige rasar i rankingar

Claes Sjölin ställer sig frågan varför Sverige har rasat i internationell ranking.

– Jämför vi med andra västerländska rättsstater ligger Sverige risigt till. Att stater klampar in i rättsprocesser händer i länder som Turkiet och Ungern. Det borde vara så långt ifrån vår verklighet och det är riktigt illa att det har blivit så här.

En bransch som drabbats särskilt av hårda krav och långa handläggningstider är den svenska gruvnäringen. Även där har Sveriges internationella anseende kraftigt försämrats. På två år har vi fallit från plats 8 till 21 i Fraser Institutes ranking av gruvnationer.

Om detta skriver företagsledarna Kurt Budge och Roberto Garcia Martinez på SvD debatt. Medan Sverige gör stora satsningar och innovativa framsteg inom bland annat fossilbränslefri stålproduktion backar vi som gruv- och mineralnation. Det är en logik som inte går ihop, menar debattörerna och understryker gruvornas relevans för att kunna driva igenom klimatomställningen.

För att Sverige ska bli en ledande hållbar gruvnation lyfter debattörerna bland annat fram vikten av pålitliga rättsprocesser.

”Det är viktigt att enskilda gruvärenden inte längre hanteras av regeringen utan vid tvist hanteras av domstolar med tydliga krav på snabbt avgörande. Det handlar om väldigt stora investeringar som är beroende av tydliga och pålitliga processer”, skriver Kurt Budge och Roberto Garcia Martinez på SvD debatt.

Tjänstemän ska kunna åtalas

Claes Sjölin funderar över hur den här utvecklingen ska kunna vändas. Det handlar om en hel myndighetskultur, och kulturfrågor är något av det svåraste att ändra på, menar han och betonar vikten av ett starkt ledarskap i alla led.

– Det tar tid och måste göras omsorgsfullt, det är mycket lättare att rasera en kultur än att få fram en ny.

Han poängterar att regeringar i juridisk mening har en liten möjlighet till att gå in och ta över rättsbeslut. Men att beslutet om Preems raffinaderi hamnade på regeringens bord torde inte vara ett sådant exempel, menar han. Det som behövs nu är ett prejudikat, där ansvariga tjänstemän kan dömas för tjänstefel.

– Om man inte känner sin lag, eller om man struntar i den, då ska man åtalas, säger Claes Sjölin.

Debatt: Cementa-fiaskot och en stat som motar bort investeringar

Debatt: ”Sverige måste få en ny mineralpolitik”