DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Ökat tryck på regeringen att stoppa rättsosäkra skattemål

Rättssäkerheten i skattemål har försämrats, varnar ledande jurister. ”Jag tycker att utvecklingen har gått åt fel håll”, säger skattejuristen Emine Lundkvist. Men nu finns en förhoppning om att justitiedepartementet kan komma att se över regelverket.

Skatteverket har på sistone gått på offensiven för att komma till rätta med brotten i arbetslivet. I DN efterlyser Skatteverkets gd Katrin Westling Palm användning av AI-teknik och biometrisk id-kontroll för att komma åt svartjobb och bidragsfusk. Finansministern gör tummen upp.

Bra, enligt de flesta bedömare.

Men när det handlar om den rättsosäkra skattemålsprocessen är inte Skatteverket lika snabb på bollen. I flera artiklar har TN skildrat kritiken mot myndighetens bryska metoder och domstolarnas bristfälliga hantering av skattemål. Företagare och enskilda kan inte räkna med att få en rättvis behandling i förvaltningsrätt och kammarrätt, enligt flera ledande jurister.

I höstas skickade Advokatsamfundet en hemställan till regeringen med flera konkreta förslag på förbättringar.

Det är angeläget att regeringen lyssnar på Advokatsamfundet, menar skattejuristen Emine Lundkvist som har suttit med i den arbetsgrupp som har tagit fram förslagen. Hon har själv en bakgrund på Skatteverket och vittnar om hur myndigheten har skiftat fokus över tid:

– Tidigare hade Skatteverket synen ”rätt skatt på rätt sätt”. Jag tycker att man då försökte se objektivt på saken. Idag känns det mer som det är ett ackordsförfarande som gäller. Jag tycker att utvecklingen har gått åt fel håll, sade hon på ett seminarium som arrangerades av Rättvis skatteprocess som under många år har varit drivande i frågan (se länkar nedan).

”Oerhört beklämmande”

I och med att Skatteverket har en så dominerande ställning lutar sig förvaltningsrätt och kammarrätt mot myndigheten. Det är först i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som företagare kan räkna med att få en rättvis behandling, menar juristen Johan Linder Säverman som också har suttit med i arbetsgruppen.

– Det är oerhört beklämmande att det bara är en liten del av alla processer som blir prövade i HFD och därmed får en rättssäker process, sade han på seminariet.

Advokatsamfundet vill införa bestämmelser om förberedande sammanträden och skriftliga sammanställningar under handläggningen av skattemål och att ställa krav på förvaltningsdomstolarna att bemöta företagarnas argumentation, och mycket tydligare redovisa hur bevisningen har värderats.

Just att inte motparten får hjälp med att förstå hur en domstol har valt att resonera kring bevis har kritiserats av många jurister. Domarna är ofta ytterst summariska.

– Jag vet att det har lagts mycket tid och möda på att utbilda och jobba med bevisfrågor i förvaltningsdomstolar. Och det finns domar som är både bättre och sämre, men det är uppenbart att det inte har räckt, sade Hannes Grufman, jurist på Advokatsamfundet.

Ett första steg

Advokatsamfundet vill även införa en skyldighet för förvaltningsdomstolarna att dokumentera partsförhör vid muntlig förhandling via ljudupptagning och förtydliga i vilka situationer då myndighetsföreträdare får höras som vittnen.

– För den enskilde kan det finnas ett stort intresse att få höra en tjänsteman. Det kan jämföras med att en polis förhörs under ett brottsmål. Tyvärr har vi sett att dessa förhör nekas, säger Hannes Grufman.

Enligt honom är hemställan att betrakta som ett första steg att förbättra domstolsprocessen i skattemål. Förhoppningen är att arbetet på sikt också ska leda till mer genomgripande förändringar för att stärka rättssäkerheten.

Hemställan har hamnat hos Justitiedepartementet, på enheten för domstols- och åklagarfrågor bord, bekräftar Advokatsamfundet. Men hur den kommer att behandlas är mycket oklart i nuläget.

– För det första är det en diger hemställan. Jag har respekt för att man går till botten med den och analyserar den noga, sade Johan Sangborn, chefsjurist på Advokatsamfundet, som tänker ligga på för att förslagen utreds ordentligt och leder till konkreta förändringar.

Rapport: Skattemål i förvaltningsdomstol, Rättvis skatteprocess

Pressmeddelande: Stärk rättssäkerheten och förutsebarheten i skatteprocessen