BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

Bild: Helena Landstedt/TT

Sex områden där svensk infrastruktur måste stärkas

Dubblad elanvändning, kompetensbrist och brist på bostäder. Det är några av utmaningarna för svensk för infrastruktur som DN listar.

Sveriges infrastruktur står inför ett antal prövningar framåt, och i en artikel lyfter DN fram sex viktiga områden.

Bredbandsutbyggnaden har kommit långt men troligen kommer regeringens mål inte att uppnås.

Elnätet

För att uppnå de klimatpolitiska målen behöver elanvändningen enligt prognoser fördubblas fram till 2045. Det kräver utbyggnad av elnätet.

Stora delar av infrastrukturen byggdes mellan 40- och 70-talet och behöver bytas ut. Enligt Svenska kraftnät behöver investeringstakten öka med tre–fyra gånger.

Vägar och järnvägar

Just nu är de största väg- och järnvägsprojekten det planerade dubbelspåret för tåg mellan Järna och Linköping, den stora vägsatsningen Förbifart Stockholm och det Västsvenska paketet i Göteborgsområdet.

Men världsläget, marknadsläget och den osäkra prisutvecklingen försvårar för investeringar. Det handlar bland annat om prisutvecklingen för insatsvaror som stål och asfalt som i sin tur påverkar upphandling och nya avtal med konsulter.

Även kompetensförsörjningen utmanar. Bristen på projektledare och konsulter med rätt kompetens är stor. I järnvägsbranschen behövs dessutom personer som har kunskap av både nya och gamla tekniker och system.

Vatten och avloppsnätet

Enligt branschorganisationen Svenskt vatten skulle investeringar på 23 miljarder behöva göras i vatten- och avloppsnätet varje år under 20 år, det vill säga 7 miljarder mer per år än vad som görs idag.

En smygande försämring kan leda till tätare störningar i vattentillförseln, enligt Svenskt vatten. Inte minst påverkar det industrin. Ju mer eftersatt systemet blir desto mer resurser måste läggas på akuta problem i stället för aktivt underhåll.

Bredbandsutbyggnaden

Regeringens mål är att alla i Sverige senast 2023 ska ha tillgång till stabila mobila tjänster. Enligt Post- och telestyrelsens prognos kommer det att nås till 96 procent.

Målet för 2025 är att 98 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till infrastruktur för bredband som medger 1 Gbit/s. Bredbandsutbyggnaden har kommit långt väg men målet uppnås troligen inte helt. De få procentenheter som återstår kostar mycket på grund av den geografiska platsen.

Bostadsbrist

Tre av fyra svenska kommuner har bostadsbrist, enligt Boverket. Särskilt stor är bristen i storstäderna där lägenhetspriserna har ökat dramatiskt på senare år. Det har bland annat gjort att personer med samhällsviktiga jobb, exempelvis poliser, brandmän, undersköterskor och förskolepersonal inte har råd att bo i Stockholm.

Stadsförtätningen

Fler bostäder ökar också behovet av samhällsservice som skolor, förskolor och sporthallar. Grönytor är viktiga att behålla för rekreation, klimatanpassning och ekosystemtjänster men med fler människor i omlopp ökar slitaget.

Sex stora utmaningar för Sveriges infrastruktur