DEN AKUTA ELKRISEN

Varningen: Skyhöga elpriser får företag att lämna Sverige

Bild: Roger Nällsjö, Ernst Henry Photography, Mostphotos, TT

Elpriserna slår rekord och staten har nödhandlat reservkraft. Sommaren har visat på sårbarheten i elsystemet och vad som kan vänta i höst. Risken är att företag flyttar utomlands, varnar flera experter. ”Jag vet flera företag som har valt att flytta från Sverige”, säger Per Tryding på Sydsvenska handelskammaren.

Redan innan sommaren förutspådde flera experter att elnätet stod inför en utmaning. Det planerade stoppet av Ringhals 3 förlängdes med drygt två månader vilket sammanföll med ett planerat stopp av Ringhals 4. Två reaktorblock har varit bortkopplade från nätet sedan slutet av juli samtidigt som vattennivåerna har varit låga. Dessa faktorer har lett till höga priser och belyser sårbarheten i det svenska elsystemet.

Johan Sigvardsson, analytiker på elhandelsbolaget Bixia, konstaterar att det som befarades innan sommaren har realiserats.

– Underhållet av Ringhals 3 förlängdes parallellt med det planerade underhållet vilket tvingade Svenska kraftnät att dra ned kapaciteten söderut. Elen har behövt ta andra vägar än normalt under sommaren, säger han.

Rusande elpriser

Det svenska elpriset har påverkats av de stigande priserna i Europa samtidigt som det har varit en torr sommar i Norden.

– Priserna i bland annat Tyskland har gått upp till följd av de stigande bränslepriserna som vi har sett det senaste halvåret. Låga gasnivåer har drivit upp priset på gas vilket har gjort det mer lönsamt att elda med kol vilket i sin tur ökat efterfrågan och därmed priset på utsläppsrätter inom EU. När priset på utsläppsrätter stiger så stiger även priset på el.

Johan Sigvardsson, analytiker på elhandelsbolaget Bixia. Bild: Bixia

Exceptionellt för den här sommaren är att priserna även har ökat kraftigt i norra Sverige.

– Elområde 1 och 2 som normalt har lägre priser har legat på 50 öre per kilowattimme som genomsnitt under vecka 26 till 31. I område 3 låg genomsnittet på 56 öre och 71 öre i område 4. Uppgången beror på sämre hydrologi och god kontroll hos vattenkraftsproducenterna, samt begränsad överföringskapacitet. Normalt sett skickar dessa områden el till Norge och Finland, men nu har man haft områdesbegränsningar där.

”Nu är vi inne i augusti och elpriset i söder har nått en ny toppnotering sedan Sverige delades in i fyra elområden”

Marie Knutsen-Öy, ansvarig för energipolicy på Svenskt Näringsliv, delar den bilden.

– Sommaren inleddes med höga elpriser i södra Sverige för att sedan jämnas ut något under stora delar av sommaren, säger hon till TN.

Utjämningen beror på att priserna har varit höga i hela Sverige under sommaren.

– Juli 2021 var den julimånad med högst pris sedan elmarknaden avreglerades 1996. Nu är vi inne i augusti och elpriset i söder har nått en ny toppnotering sedan Sverige delades in i fyra elområden.

Marie Knutsen-Öy, ansvarig för energipolicy Svenskt Näringsliv. Bild: Ernst Henry Photography AB

Marie Knutson-Öy anser att de stigande elpriserna är problematiskt för näringslivet.

– Det är oroande att vi nu ser extrema pristoppar på sommaren när elanvändningen och belastningen på elnätet generellt är lägre än på vintern. Vi ser att elsystemet blir allt mer känsligt när planerbar elproduktion är ute för underhåll och större andel väderberoende elproduktion får betydande genomslag i systemet. Driftsäkerhet och förutsägbarhet är viktiga faktorer för att få till de investeringar som krävs för att Sverige ska nå klimatmålen med fortsatt ekonomisk tillväxt.

Nödhandlat reservkraft

Driftläget i elsystemet under sommaren har varit ansträngt vilket har gjort att Svenska kraftnät behövt begränsa handelskapaciteten från norr till söder.

– Driftläget och den förlängda revisionen i Ringhals 3 har gjort att Svenska kraftnät anser att det behövs ytterligare stöd för att avlasta systemet och upphandlade därför tillgänglighet i Ryaverket i Göteborg för att stärka spänningsstabilitet i nätet.

Allt tyder på elnätet står inför utmaningar även i höst.

– Vi går in i en höst med låga nivåer i vattenmagasinen, så ser det även ut i Norge. I oktober sätts kabeln mellan Norge och Storbritannien igång vilket kan komma att påverka importpriset till Sverige. Däremot kommer reaktorerna igång i höst efter revisionerna vilket ger en mer stabil produktion än vad vi har haft nu under sommaren. Det finns mycket som påverkar, men just nu ser det ut att bli höga priser även i höst till följd av låga nivåer i vattenmagasinen.

Små marginaler i elsystemet

Magnus Olofsson, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och tidigare generaldirektör för statliga Elsäkerhetsverket, konstaterar att det finns stora brister i systemet.

”Verkligheten har hunnit ikapp”

– Det är tydligt att vi har väldigt små marginaler i elsystemet. Att Svenska kraftnät fick upphandla Ryaverket mer eller mindre akut tidigare i sommar för att att upprätthålla driftsäkerheten i kraftsystemet vittnar om det. Varje reaktor är viktig i den södra delen av systemet som blir mer sårbart ju färre reaktorer som är i bruk.

Magnus Olofsson, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och tidigare generaldirektör för statliga Elsäkerhetsverket. Bild: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Men det stora problemet är enligt Magnus Olofsson den bristande överföringsförmågan.

– Vi har upplevt en degenerering av överföringsförmågan i nätet under flera år. Överföringsförmågan har minskat sedan åtminstone 2011, vilket är högst olämpligt när vi stänger reaktorer i södra Sverige och bygger vindkraft storskaligt i norr. Vi skulle redan nu behöva högre överföringskapacitet. Tjugo miljarder i flaskhalsintäkter som fortsätter att öka bekräftar att så är fallet. Pengar finns. Verkligheten har hunnit ikapp.

Ökad överföringskapacitet borde vara ett tydligt mål för Svenska kraftnät, menar Magnus Olofsson.

– Svenska kraftnät borde ha mätbara mål för överföringskapaciteten från norr till söder för vart och ett av de kommande åren. Överföring av el är Svenska kraftnäts viktigaste uppgift, och det är väldigt dåligt att vi har hamnat här. I närtid går det att öka överföringsförmågan genom utbyte av begränsande komponenter och andra snabba investeringar samt genom att använda mer avancerad styrning och övervakning av systemets ingående delar. Sedan måste vi förstås även bygga fler ledningar.

Rekordnotering i augusti

Priserna i elområde 4 har nu börjat dra ifrån igen. Den 11 augusti rapporterades ett rekordhögt spotpris på 106,26 EUR/MWh i elområde 4, enligt siffror från Nord Pool. Det är det högsta priset i elområdet sedan införandet av de fyra områdena år 2011.

Per Tryding, vd för Sydsvenska handelskammaren. Bild: Roger Nellsjö

Sveriges system skiljer sig från hur det fungerar i många andra EU-länder. Per Tryding, vice vd för Sydsvenska handelskammaren, är oroad över utvecklingen i prisområde 4.

– I princip alla EU-länder har ett nationellt pris på sin el, ett genomsnitt för hela landet. Att de har gjort så grundar sig delvis i att man inte vill att elpriset ska styra var i landet företag etablerar sig eller att medborgare i olika delar av landet ska betala olika mycket. Sedan varierar priset självklart beroende av tid på dygnet och årstid, säger han.

Sverige och Danmark har istället uppdelade elsystem.

– Danmark består av öar och fastland, vilket har gjort att de från början har haft två skilda nät. I Sverige har vi fattat ett politiskt beslut om att dela upp det. Är det verkligen vettigt att vi ska avvika så mycket? De här priserna finns inte på riktigt, det är virtuella prisområden som Svenska kraftnät har hittat på. Vi tycker att det är jättekonstigt, säger Per Tryding.

Förändringar på gång

I och med en ny förordning från EU tror Per Tryding att systemet kommer att förändras inom en överskådlig framtid.

– Enligt en ny EU-förordning så kan länderna välja mellan två strategier. Antingen har man enhetliga priser, eller så har man elområden som speglar äkta prisskillnader. Så ser inte Sveriges system ut. När systemet ska ses över undrar jag hur man ska motivera att Ericsson ska betala mycket mer för sin el än vad LKAB gör.

”Jag vet flera företag som valt att flytta från Sverige där elen varit en avgörande faktor. De har upplevt att det finns en allt för stor osäkerhet kring prisnivåerna men också på tillgången”

Per Tryding anser att elen har varit en svensk konkurrensfördel som nu försvinner.

– Vi har tidigare kunnat erbjuda stabila och pålitliga elleveranser till ett lågt pris. Men problemen kring elnätet har byggts upp under flera år. Nu är det inte säkert att ett företag som etablerar sig här ens kan få tillräckligt med el. Om vi går över till ett nationellt elpris kommer det att bli tydligare vilka investeringar som behöver göras.

Problemen har fått företag med elintensiv produktion att lämna Sverige.

– Jag vet flera företag som valt att flytta från Sverige där elen har varit en avgörande faktor. De har upplevt att det finns en allt för stor osäkerhet kring prisnivåerna men också på tillgången. Vi måste få bukt med detta. Vi har företag här som har flera elavbrott om året i sin produktion, det är väldigt illa.