FÖRETAGARJOUREN

Experten: Så förändras säkerhetsskyddslagstiftningen

Bild: Björn Larsson Rosvall/TT, Ernst Henry

Den 1 december förändras säkerhetsskyddslagstiftningen på flera sätt. Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor på Svenskt Näringsliv, reder ut vad som gäller.

Vad innebär de nya regeländringarna?

– De nya regeländringarna innebär att säkerhetsskyddslagstiftningen ändras på flera sätt. Sanktioner och viten tillkommer, nya krav gällande säkerhetschefens roll införs, en ny tillsynsordning införs, nya krav gällande säkerhetsskyddsavtal tillkommer, liksom krav att samråda med tillsynsmyndighet inför utkontraktering eller överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet.

Vilka företag påverkas av de nya regeländringarna?

– De företag som bedriver ”säkerhetskänslig” verksamhet. Vilket i praktiken betyder företag som bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet, eller verksamhet som Sverige har förbundit sig att skydda genom internationella åtaganden. Den stora merparten av företagen omfattas inte. I de flesta fallen är det ganska lätt för det enskilda företaget att identifiera om de bedriver sådan verksamhet eller ej. Kärnkraftverket omfattas, korvkiosken gör det inte.

– Det som gör det lite knepigt i vissa fall är just det faktum att företagen själva skall identifiera om de omfattas av säkerhetsskyddslagen eller ej. I de fall där det kan finnas skäl att tro att man eventuellt omfattas av regelverket skall man genomföra en säkerhetsskyddsanalys.

– Information om hur man gör en säkerhetsskyddsanalys finns på Säpos hemsida Säkerhetsskydd - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se). I de fall där det är svårt att avgöra huruvida ett företags verksamhet bör omfattas av regelverket eller ej uppmanar vi företaget att kontakta den ansvariga tillsynsmyndigheten.

Vad behöver man som företagare tänka på med anledning av de nya reglerna?

– De flesta företagen påverkas inte av dessa regelförändringar eftersom de inte direkt eller indirekt omfattas av säkerhetsskyddslagen. Men för företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, eller som är leverantörer till offentlig eller privat verksamhet som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, innebär detta nya krav och dessutom potentiella sanktionsavgifter om man inte lever upp till de krav som lagen ställer.

Hur påverkas säkerhetsskyddschefens roll i en organisation?

– Det som är nytt är att ett företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet skall ha en säkerhetsskyddschef som är direkt underställd verksamhetens chef (med andra ord företagets vd). Denne säkerhetsskyddschef bär ansvaret för säkerhetsskyddsarbetet, och ansvaret kan inte delegeras bort (även om specifika arbetsuppgifter kan utföras av andra).

Hur kommer kravet på säkerhetsskyddsavtal att påverkas?

– Det nya regelverket innebär att säkerhetsskyddsavtal även kan upprättas vid andra typer av samarbeten än endast upphandlingar.

Vad finns det för nya krav gällande utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet?

– Företag måste få godkänt av sin samrådsmyndighet innan utkontraktering eller försäljning av säkerhetskänslig verksamhet äger rum.

Vilken typ av sanktioner och viten kan man drabbas av?

– Tillsynsmyndigheten får besluta om sanktionsavgift för vissa överträdelser och om det har inletts ett förfarande eller genomförts en överlåtelse i strid med ett förbud, eller om företaget har lämnat oriktiga uppgifter i samband med samråd eller tillsyn. Sanktionsavgifternas storlek kommer att variera mellan 25 000 och 25 000 000 kronor beroende på omständigheterna.

Vilka är tillsynsmyndigheterna?

– Nya tillsynsmyndigheter tillkommer för områdena försvarsmateriel (Försvarets materielverk), finansiella företag (Finansinspektionen), fjärrvärme-, naturgas-, olje- och drivmedelsförsörjning (Statens energimyndighet) samt kärnteknisk verksamhet (Strålsäkerhetsmyndigheten).

– Den tillsynsuppgift som tidigare låg på länsstyrelserna delas upp i fyra större områden och ansvaret för tillsyn delas upp mellan länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Norrbotten. Affärsverket Svenska kraftnät, Transportstyrelsen samt Post- och telestyrelsen kvarstår som tillsynsmyndigheter enligt tidigare. Försvarsmakten och Säkerhetspolisen får dessutom ett uppdrag att vara samordningsmyndigheter

Svenskt Näringslivs säkerhetsskyddsinformation