DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Skolket på lägsta nivån på tio år

Färre gymnasieelever miste studiebidraget på grund av skolk. Arkivbild. Bild: Helena Landstedt/TT

Utbildning (TT)

Elever som får sitt studiebidrag indraget på grund av skolk har nått den lägsta nivån på tio år.

Förklaringen är distansundervisningen som fler kopplat upp sig mot.

Cirka 22 200 gymnasieelever blev av med studiebidraget på grund av skolk under det gångna läsåret, enligt Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Det är 5 000 färre jämfört med föregående läsår.

Uttryckt i procent var det 6,4 procent av gymnasieeleverna som gick miste om studiebidraget 2020/21, jämfört med 8,0 procent året före.

CSN konstaterar att nedgången är kraftig.

Som förklaring pekas övergången till allt mer hemundervisning under pandemin ut. Elever kopplar i högre grad upp sig mot lektioner på distans.

Börjar tröttna

Redan förra läsåret syntes minskningen.

– Det här läsåret har hemundervisningen pågått en längre tid och därav fortsätter andelen elever med indragen studiehjälp att minska, säger CSN:s analytiker Peter Engberg.

Data från Skolverket visar att elevernas närvaro på distanslektioner varit högre än normalt. Men under den gångna vårterminen har rektorer märkt en minskande tendens i närvaron.

– Rektorerna beskriver en känsla av att eleverna nu börjar tröttna på situationen, i synnerhet gäller det elever som tidigare haft hög frånvaro, säger Peter Engberg.

Med fortsatt distansundervisning finns en risk att den ogiltiga frånvaron återigen vänder upp, säger han.

Färre skuldsatta

Även andelen elever som får ett återkrav efter att de fått sitt studiebidrag indraget minskade under det gångna läsåret, från 45 procent till 38 procent.

Elva procent hamnade hos Kronofogden, vilket var en lägre andel jämfört med föregående år.

Alla län minskar i statistiken, förutom Kronobergs län där det blivit något fler elever med indragna studiebidrag. Men Södermanland var det län som hade högst andel elever som fick studiebidraget indraget på grund av skolk, 8,5 procent.

Lägst andel skolkare hade Hallands, Dalarnas och Jämtlands län.

Anja Haglund/TT

Fakta

Andelen gymnasieelever som fick sitt studiebidrag indraget på grund av skolk minskade från 8,0 procent till 6,4 procent.

Det motsvarar 22 200 av Sveriges cirka 347 000 gymnasieelever.

Fristående skolor har en högre ogiltig frånvaro (7,7 procent) jämfört med kommunala skolor (6,0 procent).

Flen (21,0 procent), Jokkmokk (17,1 procent) och Haninge (14,9 procent) var de kommuner som hade högst andel elever med indraget studiebidrag.

Yngre elever får mer sällan sitt studiebidrag indraget på grund av skolk.

Gymnasieskolorna rapporterar in skolk vid fyra timmars upprepad frånvaro under en månads tid till CSN.

Källa: CSN