FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD

Varningen: Nya regler drabbar arbetslösa – ”Stor risk för besvikelse”

”Det finns en stor risk för besvikelse och en utebliven effekt när det gäller just de långtidsarbetslösa”, säger Patrik Karlsson om det nya regleringsbrevet till Arbetsförmedlingen. Bild: Sören Andersson, Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Regeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att ”med egen personal” genomföra matchningstjänster. Det är en återgång till ett gammalt system som inte fungerade bra, varnar kritiker. ”Lägg kraften på att bli en bättre myndighet”, säger Patrik Karlsson på Svenskt Näringsliv till TN.

– En återgång till ett system som inte fungerade då heller.

Petter Lundgren, vd på bemannings- och rekryteringsföretaget Clockwork i Gävle, är bekymrad över att regeringen nu vill återföra matchningen av arbetslösa till Arbetsförmedlingen.

Det är innebörden av ett regleringsbrev från regeringen som tydligt slår fast att ”Arbetsförmedlingen ska, med egen personal, lokalt och regionalt effektivt sammanföra arbetssökande med de arbetsgivare som söker arbetskraft.”

Att det ska ske med egen personal går stick i stäv med hela den reform av Arbetsförmedlingen som inleddes i och med budgetnedskärningarna i den så kallade M/KD-budgeten som Socialdemokraterna regerade på 2018/2019 och det efterföljande Januariavtalet 2019. Det byggde i sin tur på den kritik som sedan tidigare hade funnits mot Arbetsförmedlingen, ett missnöje som i princip var unisont från alla politiska partier.

”Det är inte oss det är synd om. Däremot de arbetslösa som riskerar att bli kvar i utanförskap betydligt längre om vi återgår till ett system som vi vet är dyrt och ineffektivt”, säger Petter Lundgren. Bild: Pressbild

En del i reformerna som då sjösattes innebar att fristående företag fick ansvar att sköta matchningen för att snabbt ge de arbetssökandena en plats på arbetsmarknaden eller i studier. Efter en långsam start finns nu ett system med tydliga ramar, regler och utvärdering och där de arbetssökandena drar nytta av de nätverk bland arbetsgivare som de fristående matchningsföretagen har.

– Och det är ett system som regeringen nu vill bryta sönder, säger Petter Lundgren.

Just det faktum att de fristående matchningsföretagen står nära både näringslivet och de arbetslösa, har varit en framgångsfaktor. Dessutom är ersättningssystemet utformat så att företagen får betalt när den arbetssökande har fått ett jobb eller startat studier.

– Framgångarna har varit enorma. Varannan av de som vi har haft ansvar för har kommit i jobb inom sex månader, sammantaget 4 500 personer, och det till en försumbar kostnad jämfört med hur det var i det gamla systemet, säger Petter Lundgren.

Regeringen vill redan den 13 maj ha en beskrivning av hur Arbetsförmedlingen ska organisera och driva det nya uppdraget. Kritikerna menar att det innebär ett kostsamt återuppbyggande av en verksamhet som avvecklades för ett par år sedan när systemet med de fristående leverantörerna inleddes. Frågan är också hur det alls ska gå att genomföra när Arbetsförmedlingen i den senaste budgeten inte fått några extra pengar för att anställa mer egen personal. Trots det ska Arbetsförmedlingen nu alltså återta matchningsansvaret i stort och med de långtidsarbetslösa i fokus.

– Det finns en stor risk för besvikelse och en utebliven effekt när det gäller just de långtidsarbetslösa, säger Patrik Karlsson, expert på kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv.

Vill utveckla nuvarande system

I stället borde nuvarande system med fristående aktörer utvecklas där de får ett bredare ansvar som också involverar de långtidsarbetslösa, menar han. Men framför allt är det viktigt att fortsätta att renodla den uppdelning som har skapats där Arbetsförmedlingen står för den övergripande myndighetsutövningen medan de fristående företagen har hand om det praktiska matchningsarbetet, enligt Patrik Karlsson.

– Lägg kraften på att bli en bättre myndighet med ansvar för att göra den arbetsmarknadspolitiska bedömningen av den arbetssökande och vilka åtgärder som ska sättas in. Det bästa måste vara om de arbetar med målstyrning, inte metodstyrning. Dessutom är Arbetsförmedlingen inte i närheten av de relationer och nätverk som matchningsföretagen har med näringslivet och arbetsmarknaden, säger han.

”Hittills har vi dragit ner mellan 30 och 40 procent av vår verksamhet på det området och flera av våra konkurrenter har gått i konkurs”.

En återgång till tidigare system och ett större ansvar för Arbetsförmedlingen att stå för den praktiska matchningen får konsekvenser för de fristående rekryterings- och bemanningsföretagen. Förra året sattes ett tak på hur många arbetssökande som ska ingå i systemet med matchning, ett tak som stannade på 50 000 personer. Redan det beslutet innebar att bara under mars till december 2023 försvann 40 procent av matchningsföretagen, enligt uppgifter från Kompetensföretagen. Med regeringens nya förslag minskar antalet uppdrag än mer och därmed riskerar fler fristående matchningsföretag att slås ut.

– Hittills har vi dragit ner mellan 30 och 40 procent av vår verksamhet på det området och flera av våra konkurrenter har gått i konkurs, konstaterar Petter Lundgren.

Han pekar även på att ett fungerande system för att minska arbetslösheten måste ha långsiktiga regler. De investeringar som branschen har gjort riskerar att gå om intet.

– Men det är inte oss det är synd om. Däremot de arbetslösa som riskerar att bli kvar i utanförskap betydligt längre om vi återgår till ett system som vi vet är dyrt och ineffektivt. Och det i ett läge när företagen ropar efter arbetskraft.

”Jobbar på att återupprätta arbetslinjen”

I en kommentar till TN skriver arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L): ”Alla som kan jobba, ska jobba – vilket är en viktig utgångspunkt för Liberalerna och regeringen. Vi jobbar för att på olika sätt återupprätta arbetslinjen och minska utanförskapet. Då behövs rätt stöd till rätt person i rätt tid.”

Johan Pehrson menar att syftet med uppdraget till Arbetsförmedlingen är att förstärka stödet till den grupp som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. ”Det handlar om en grupp som inte bedöms kunna få ändamålsenligt stöd inom ramen för matchningstjänsterna”, skriver han och fortsätter:

”Ofta har de en funktionsnedsättning eller språksvårigheter som gör att de inte riktigt aktiveras i den grad som behövs. Personer som varit utan arbete i mer än två år, däribland utrikes födda kvinnor och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, ska prioriteras. Många behöver rustande insatser och stödet rör ofta insatser som kräver Arbetsförmedlingens myndighetsutövning och arbetet behöver ske i samverkan med kommunerna.

Uppdraget till Arbetsförmedlingen ska därmed ses som ett komplement till matchningstjänsterna. Det handlar inte om en återgång till ett tidigare system och Arbetsförmedlingen ska liksom tidigare styrning ha en bredd av insatser. Matchningstjänsterna är vid sida av lönebidragen, fortsatt den insats som med marginal omfattar flest arbetslösa bland de insatser som Arbetsförmedlingen erbjuder”.