AI OCH AUTOMATISERING

Politisk glädje efter EU:s AI-besked – ”positivt för svensk konkurrenskraft”

Civilminister Erik Slottner (KD). Bild: Fredrik Sandberg/TT

EU-förhandlingarna om AI-reglering är klara och nu väntar nya lagtexter. Den som bryter mot de världsunika reglerna riskerar mångmiljonböter. ”Det är mycket angeläget att EU kommer fram med gemensamma riktlinjer”, kommenterar civilminister Erik Slottner i ett pressmeddelande.

I helgen stod det klart att berörda instanser inom EU har enats om regleringar på AI-området. De nya reglerna är inte formulerade i detalj men omfattar både hur AI får användas vis exempelvis studier och anställning, samt hur tekniken kan användas för att bekämpa brott. Ju större potentiell risk desto striktare restriktioner. Dessutom har EU:s råd, EU-kommissionen och Europaparlamentet enats om att en del områden inte ska beröras av regleringen.

Sveriges regering ser positivt på att AI-regleringen har tagit ett stort steg framåt.

– Det är mycket angeläget att EU kommer fram med gemensamma regler för AI-produkter. Vi kan inte ha 27 separata lagstiftningar för en så viktig teknik som artificiell intelligens. Ett gemensamt synsätt och en gemensam reglering är positivt för såväl svensk som europeisk innovation och konkurrenskraft, säger civilminister Erik Slottner.

Beskedet kommenteras även av Svenskt Näringsliv, som kommer med ett medskick till arbetet med att formulera lagtexterna.

– Förutom att lagtexten ska spegla den politiska överenskommelsen är det centralt att formulera regleringen så att den fungerar i praktiken. Harmoniserade standarder, tydliga riktlinjer och tydlig tillämpning blir centralt för att möjliggöra regelefterlevnad och konkurrens på lika villkor, säger Carolina Brånby, jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv i en kommentar.

Enligt Computer Sweden innebär regleringen att generativa AI-verktyg som Chat GPT nu måste följa krav som teknisk dokumentation och upphovsrättslagstiftning.

De nya reglerna är tänkta att gälla från 2025. Aktörer som bryter mot reglerna ska kunna dömas till böter på upp till 35 miljoner euro eller 7 procent av aktörens globala omsättning.

Regeringskansliet: Ett viktigt steg närmare en EU-gemensam reglering om AI

Förhandlingen om EU:s AI Act hittills:

EU-kommissionen presenterade sitt förslag till EU-gemensamma regler för AI-system i april 2021.

Regleringen syftar till att enbart gälla användningsområden för AI-system som antingen anses som förbjudna områden eller anses utgöra högrisk men får användas med tydliga transparens- och tillsynskrav. Resterande användningsområden regleras inte.

Inom högriskområden regleras bland annat AI-användning för livsavgörande beslut så som för studier och anställning. Även system för biometrisk identifiering definieras som högriskområde.

Förbjudna områden inkluderar medveten manipulation av barn och andra känsliga grupper, samt s.k. social poängsättning med hjälp av AI. Även biometriskt fjärridentifiering i realtid på allmän plats är förbjudet, med vissa undantag för brottsbekämpning och brottsprevention.

Ministerrådet antog en allmän riktlinje i december 2022.

EU-parlamentet antog en ståndpunkt i mitten av juni som inkluderade strikta regler för framtida risker med globala AI-system, men även transparenskrav för upphovsrättsligt material.

Spanska ordförandeskapets ambition är att nå politisk överenskommelse under sitt ordförandeskap och har pressat på trots meningsskiljaktigheter mellan ministerrådet och EU-parlamentet.

Källa: Regeringskansliet