EU:S FRAMTID

Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet, TT

Så blev innovation EU:s akilleshäl – tappar konkurrenskraft

En av prioriteringarna för det halvår som Sverige sitter vid EU-rodret är konkurrenskraften. Här finns dock mycket att göra då EU halkar efter både på innovations- och digitaliseringsområdet. ”Innovation är en drivkraft för konkurrenskraften och ligger till grund för framtidens ekonomi”, menar Christian Danielsson, statssekreterare till EU-ministern.

Vi är nu halvvägs in i det svenska ordförandeskapet som varit kristyngt från start. Hur har de tidiga ambitionerna om att hålla i gång arbetsprocesser enligt devisen ”business as usual” fungerat i praktiken?

Christian Danielsson, statssekreterare till EU-minister Jessika Roswall, pekar på att tidtabellen i princip hålls och att det går framåt enligt plan. EU är nu mitt uppe i en intensiv slutförhandlingsomgång kring ett stort antal förslag och Sverige sitter vid rodret.

Ministerns närmaste rådgivare har en lång bakgrund inom EU och var bland annat engagerad i Sveriges medlemskapsförhandlingar en gång i tiden. Han menar att det är viktigt att parallellt med krishanteringen säkra de långa linjerna i EU-politiken.

EU tappar i innovation…

Bland regeringens prioriterade frågor för det svenska ordförandeskapet finns EU:s konkurrenskraft. Det har därför också stått i fokus för möten och samtal de senaste veckorna. I ett seminarium samarrangerat av det svenska ordförandeskapet och Svenskt Näringsliv nyligen kretsade därför samtalet kring konkurrenskraft och innovation.

En ny rapport som tankesmedjan Ecipe tagit fram på uppdrag av Svenskt Näringsliv, pekar på potentialen med en förbättrad konkurrenskraft. Konkurrenskraft hänger dessutom ihop med innovation, något som sedan ett tag tillbaka blivit något av en akilleshäl för EU. EU halkar efter inom innovation och det får konsekvenser för konkurrenskraften.

–Vi är bra på innovation i Europa och ligger ganska högt upp vad gäller patent, men vi släpar efter när det kommer till att skala upp verksamheter och slå mynt av innovationerna, säger Christian Danielsson.

–Det är oerhört viktigt med innovationen, den fungerar som en drivkraft för konkurrenskraften. Innovation ligger till grund för framtidens ekonomi.

Christian Danielsson pekar på att det bland annat handlar om att integrera finansiella strukturer som möjliggör att flera startups kan ta nästa steg.

…och på den digitala marknaden

Det digitala området är också något som pekas ut som utvecklingsområde för EU.

EU:s del av den globala marknaden har krympt under det senaste decenniet. Av sex triljoner euro globalt stod EU för 504 miljarder 2019. Ett annat mått är att EU år 2013 hade 22 procent av marknaden medan det idag sjunkit till 11 procent.

–Det här är något som vi har all anledning att åtgärda. Vi behöver regelverk som gör det möjligt för fler små- och medelstora företag att arbeta digitalt.

Det finns dessutom, menar Christian Danielsson, ett stort arbete för den offentliga sektorn att göra på området.

–Det mesta behöver göras på medlemslandsnivå.

Nya tider – nya relationer

Det nya geopolitiska landskapet som nu växer fram i kölvattnet av krig liksom påfrestningarna på både energi- och de ekonomiska systemen påverkar EU och Sverige på flera sätt.

Christian Danielsson menar att riskerna med de komplexa försörjningskedjorna blev tydliga under pandemin och att energikrisen och kriget i Ukraina ökat arbetet med att göra de mer robusta.

Samtidigt pekar Danielsson att det är viktigt att inte skada handeln i stort.

–Det gäller att det görs på rätt sätt så att balansen hamnar rätt.

Bland Christian Danielssons tidigare erfarenheter finns uppdraget Turkiets medlemskapsförhandlingar med EU som Danielsson ansvarade för från EU-sidan.

Sverige har varit initiativtagare till att snabbt få stöd på plats till det jordbävningsdrabbade landet. Det finns, menar han, utrymme för EU och Sverige att utveckla relationen med Turkiet framåt.

–Turkiet är en nära ekonomisk partner och är i hög grad integrerad i europeisk och svensk ekonomi, säger Christian Danielsson som pekar på både bil- och textilsektorn liksom vitvarubranschen som exempel på industrier där länderna har utbyten.

–Vi har allt intresse av att denna relation både vidmakthålls och vidareutvecklas, säger han.

Christian Danielsson menar att den tullunion som finns på plats med Turkiet ska EU se till att använda och utveckla, eventuellt även vidareutveckla tullunionen till att omfatta tjänster.

EU och Sverige har även ett intresse av att ha en fortsatt nära dialog med Turkiet i frågor som rör energi, migration liksom en bredare politisk dialog.

–Nästa vecka hålls EU:s givarkonferens som Sverige under ordförandeskapet tagit initiativ till att få på plats. Förhoppningsvis leder den till att turkar och syrier får det stöd de behöver och bygga upp sina samhällen på nytt, säger Christian Danielsson.