REGELKRÅNGLET

Experter: Bara då kan miljardkrånglet stoppas

Näringsminister Ibrahim Baylan (S), Christer Östlund, Svenskt Näringsliv, och Andrea Femrell, NNR. Bild: Jonas Ekströmer/TT/Ernst Henry/Svenskt Näringsliv/NNR

Mindre regelkrångel och kostnader för företagen. Förslagen i regeringens nya utredning kan ge effekt, om de inte hamnar i byrålådan, enligt Svenskt Näringsliv och Näringslivets regelnämnd. Men det finns mycket mer att önska. ”För lite och för sent”, säger regelförbättringsexpert Christer Östlund.

I veckan presenterades förslagen i regeringens utredning Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen. Utredarens förslag är indelade i tre delar:

1. Konkreta förslag. Här föreslår utredaren att hotelltillståndet ska avskaffas, att det ska bli enklare att ersätta eller ändra befintliga små byggnader i strandskyddade områden samt förenklingar i reglerna kring kör- och vilotider.

2. Förändringar i bokföringslagen.

3. En förbättrad regelprocess, det vill säga hur det ska säkerställas att regler faktiskt är samhällsnyttiga och inte kostar mer än de smakar.

Christer Östlund, expert på regelförbättring på Svenskt Näringsliv, har varit adjungerad i utredningen. Han välkomnar de förslag som utredaren presenterar och menar att vissa av dem är dragna relativt långt, det vill säga innebär stora förbättringar för företagen.

– Nu förutsätter vi att regeringen går vidare med utredningen och vi förväntar oss att den omgående går ut på remiss, så att förändringarna kan genomföras så snart som möjligt, säger han.

Även Näringslivets regelnämnd, NNR, välkomnar förslagen i utredningen.

– NNR har under flera år påtalat behovet av en bättre och mer sammanhängande regelprocess för regelförbättringsarbetet och de förslag som utredningen presenterar i denna del är mycket välkomna. Det är nu av största vikt att samtliga partier tar till sig och arbetar för att förslagen genomförs under kommande mandatperiod. Annars kommer inte utvecklingen med en ökad regelbörda år efter år att kunna vändas, säger vd Andrea Femrell i ett pressmeddelande.

Inte nöjd

Sammantaget menar Christer Östlund att med förslagen på plats så skulle regelbördan för svenska företag minska.

– Och då ska man veta att idag ökar kostnaderna för regelbördan med drygt en miljard kronor per år, säger han.

Men även om han tycker att det är många bra förslag som nu finns på bordet, så är han inte nöjd.

– Det är för lite och för sent, säger han.

Han anser att det finns en risk för att utredningen blir lagd i en byrålåda och att det därför är viktigt att understryka att det är bråttom att förslagen blir genomförda.

– Regeringen har tyvärr inte gett utredningen rätt förutsättningar, säger Christer Östlund.

Andrea Femrell på NNR är inne på samma spår:

– Givet de avgränsningar som utredningen fick och som exkluderat den från att lämna förenklingsförslag på flera rättsområden – men också den tidspress som den haft på sig – så har utredningen ändå kunnat presentera konkreta förslag. Detta ser vi som mycket positivt, säger han.

Inget avskaffat danstillstånd

Ett konkret förslag som Christer Östlund menar borde ha funnits med är avskaffandet av det så kallade danstillståndet. Det är fråga som under många år har dragits i långbänk och där kravet om danstillstånd fortfarande finns kvar, trots att riksdagen redan för fem år sedan tillkännagav för regeringen som sin mening att det bör avskaffas.

– Det är ett av många förslag som borde ha funnits med nu. När näringsministern var ute på sin så kallade förenklingsresa 2019, så träffade han ett stort antal företag som berättade vilka svårigheter och krångel som de upplever i sin vardag.

– Det blev en ganska lång lista på förslag till förenklingar. Det är tre bra förslag som nu finns med på utredningens lista, men det fanns många andra förslag på listan, berättar Christer Östlund.

Förbättrad regelprocess

Utredningen kommer alltså dessutom fram till förslag till en förbättrad regelprocess.

– Det handlar om att vi behöver ett nytt system kring hur regler kommer till i Sverige, förklarar Christer Östlund.

Det handlar dels om hur regler ska tas fram, så att det blir tydligt, inte minst för politikerna, vilka konsekvenser i så väl kostnader som regelbörda som förändringen innebär för företagen, dels om hur redan befintliga regler kan justeras och korrigeras, om de inte fungerar som tänkt, och dels om hur regelverket systematiskt ska utvärderas.

Christer Östlund betonar att det nu är viktigt att ansvaret för regelförenklingen blir mer centralt placerat på Regeringskansliet, något som också utredaren föreslår.

– Nu finns ansvaret på Näringsdepartementet, men vi vet ju att de flesta lagförslag kommer från till exempel Finansdepartementet och Justitiedepartementet. Vi behöver få ett bredare ägarskap.

SOU: Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

Föråldrade bokföringsregler kostar företagen 3,9 miljarder

Välkomna utredningsförslag på slopade arkiveringskrav och reformerad regelprocess