DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Kommunen och näringslivet räddade byskolan tillsammans: ”Lyckosamt”

Anders Englund, tillväxtchef i Bergs kommun, berättar att det lokala näringslivet och kommunen tillsammans lyckades rädda skolan i Klövsjö från att lägga ner. Bild: Bergs kommun

98,5 procent andel småföretag, 82 procent andel enmansföretag samt att 21,7 procent av personerna i verksam ålder är företagare. Bergs kommun i Jämtland kan beskrivas som ett småföretagarnas ”Mekka”. ”Vi kan inte hjälpa till med allt, men vi kan underlätta vardagen för företagen”, säger näringslivschefen Anders Englund till TN.

Jämtland är den region i Sverige där flest andel jobbtillfällen i privat sektor skapas i mikroföretag (0–9 anställda). Hela 41 procent av arbetstillfällena i privat sektor återfinns i företag med färre än tio anställda. Det går att jämföra med ett rikssnitt på 23 procent. Bäst i klassen i Jämtland är Bergs kommun med 62,8 procent.

En stor andel småföretag bidrar till ett diversifierat näringsliv med goda tillväxtförutsättningar och ett starkare skydd i ekonomisk kris. Men det skapar också utmaningar för en kommun. Anders Englund är tillväxtchef i Berg, och förklarar att det inte är helt lätt att nå ut med information till 1 300 företag i en kommun med drygt 7 000 invånare och stora avstånd.

– Vi försöker finnas där ute så mycket som möjligt och träffa företagen. Ha en dialog och göra det smidigare i kontakten med kommunen. Vi har delat upp kommunen i sju olika områden och anordnar kontinuerliga träffar med företagen för att förstå vad som behövs i de olika områdena, säger han.

– Ofta är det mark och tillståndsfrågor som är de viktiga bitarna, eftersom vi har många hantverkare och företag inom besöksnäringen. Vi jobbar mycket med att göra de processerna så smidiga som möjligt.

Skolan räddades

Anders Englund började jobba med näringslivsfrågor i Berg 2007. Det året kommer kommunen på plats 269 i Svenskt Näringslivs ranking Lokalt Företagsklimat. Sedan dess har kommunen förbättrat sig avsevärt, och har de senaste åren legat runt plats 100. Det som lyft kommunen är tydligt: företagen upplever ett förbättrat bemötande och dialog med kommunen.

Ett tydligt exempel på hur samarbetet mellan kommunen och näringslivet gagnat regionen är när det 2012 fanns ett förslag på att lägga ner en skola i orten Klövsjö. Det lokala näringslivet reagerade på förslaget, och tyckte det var dumt när det satsades så mycket i fjällvärlden. Därför initierade kommunstyrelsens ordförande tillsammans med ordföranden för utvecklingutskottet ett möte tillsammans med de lokala företagen, berättar Anders Englund.

– Vi diskuterade vad vi kan göra tillsammans för att se till att vi fyller skolan med barn och elever. Då enades företagen och kommunen om en plan att kommunen kunde garantera att skolan fick finnas kvar ett antal år medan näringslivet jobbade med att skapa förutsättningar för inflyttningar. Vi delade upp ansvaret, berättar Anders Englund.

– Sedan hade vi avstämningar varje år för att se hur det gick. Och det blev lyckosamt, för skolan har växt och nu har det även byggts en ny förskola.

Kontinuitet en nyckel

Som så många andra kommuner står Berg inför stora utmaningar kommande år. Att säkra kompetensförsörjningen, att få fram bostäder samt att förbättra infrastrukturen i en stor kommun är exempel på sådana. Även ett centraliserat banksystem, som gör att bankerna har mindre lokal kännedom och därför inte ger ut lån till småföretagen lika ofta, är ett problem.

Anders Englund känner sig dock trygg med att det finns en stor samsyn inom kommunen när det gäller att jobba med näringslivsfrågor. Dessutom finns det en kontinuitet sen de började jobba med företagsklimatet på allvar.

– Vår KSO varit med hela resan, jag har varit med hela resan och vår kommundirektör har varit med hela resan. Vi har kontinuitet bland oss politiker och tjänstepersoner. Vilket jag tror är väldigt viktig, säger han.

– I småföretagen ska samma personer ofta jobba med försäljning, produktion, marknadsföring, HR-frågor och så vidare. Vi kan inte hjälpa till med allt, men vi gör det vi kan för att underlätta vardagen för dem, avslutar han.