DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Nio år och sex miljoner senare – miljötillstånden sänker deras företag

Bild: pressbild, privat

En företagare har väntat nio år utan besked. En annan har passerat sex miljoner i kostnader. Långdragna och oförutsägbara miljöprocesser hotar en hel bransch och hindrar företagen från att utveckla sitt hållbarhetsarbete.

I Storuman finns Överumans fisk som bedriver fiskodling, slakteri samt fiskförsäljning. I samband med att företagets tidsbegränsade miljötillstånd behövde förnyas ville bolaget flytta delar av sin odlingsverksamhet för att kunna expandera. Det visade sig att flytten, inom samma sjö, gjorde att de var tvungna att söka ett helt nytt tillstånd.

Överumans fisk lämnade därför in en ansökan om ett nytt miljötillstånd till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbotten i april 2014. Innan ansökan lämnades in genomförde företaget samråd under 2013, och innan samrådet startade arbetet med att ta fram samrådsunderlag och olika utredningar under 2012.

Tagit nio år

Processen för det nya tillståndet pågår fortfarande, efter snart nio år. I mars 2018 avslog Miljöprövningsdelegationen bolagets ansökan om tillstånd för fiskodling, fyra år efter att ansökan lämnades in. Bolaget överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen som undanröjde beslutet och återförvisade målet till Miljöprövningsdelegationen för fortsatt handläggning. I domskälen framgår att Miljöprövningsdelegationen brister i processledningen genom att inte utföra sin skyldighet att se till att målet har blivit tillräckligt utrett, samt att det finns oklarheter i beslutet.

I januari 2020 meddelade Miljöprövningsdelegationen att Överumans fisk beviljades tillstånd. Men detta beslut överklagades sedan av en privatperson.

Wenche Hansen, vd på branschorganisationen Matfiskodlarna. Bild: Pressbild

– Den här processen har tagit extremt lång tid. Det beror på lång handläggningstid hos prövningsmyndigheterna, på ett processfel i underinstansen och sedan att lokalboende överklagade tillståndet, förklarar Wenche Hansen, vd på branschorganisationen Matfiskodlarna Sverige.

”I värsta fall har vi betalat över fem miljoner kronor för ingenting.”

Efter överklagan ändrar Mark- och miljödomstolen vissa delar av tillståndet i februari 2021. Domen har sedan överklagats till Mark- och miljööverdomstolen av samma privatperson. Nu väntar Överumans fisk på att Mark- och miljööverdomstolen ska meddela om de beviljar prövningstillstånd eller inte.

– De har väntat i över sju månader på om Mark- och miljööverdomstolen ska meddela prövningstillstånd eller inte. Det är ett relativt enkelt beslut som inte ska behöva ta så lång tid. Om de meddelar prövningstillstånd så startar en process som kan ta väldigt lång tid innan slutdom kommer. Det är extremt långa handläggningstider, säger Wenche Hansen.

Margus Rebane, vd på Överumans fisk. Bild: Privat

Margus Rebane, vd på Överumans fisk, anser att ett stort problem är att myndigheterna har brist på experter som kan hantera tillståndsansökningarna.

– Vi inledde processen 2012 och fick domslut i februari 2021, men har fortfarande inget slutgiltigt besked. Processen har kostat oss långt över fem miljoner kronor, säger Margus Rebane.

– I värsta fall har vi betalat över fem miljoner kronor för ingenting. Vi vet inte vad dessa tusentals nedlagda arbetstimmar leder till. Det är många investeringar och satsningar som har behövts skjutas på framtiden, fortsätter han.

”Måste finnas rimlighet”

Margus Rebane skulle vilja att instanserna för tillstånd fungerade bättre och att det fanns tydligare regler för överklaganden.

– Vi måste ha bättre regler för överklaganden. För närvarande kan alla överklaga utan att lägga fram några som helst bevis eller referenser till vetenskapliga undersökningar. Att ha möjlighet att överklaga är viktigt för demokratin, men det måste finnas en rimlighet.

Josef Nygren, vd för Umlax. Bild: Pressbild

Branschen befarar att processerna kan komma att bli ännu mer komplicerade.

– Oberoende av den här privatpersonen hade processen varit lång och komplicerad, förklarar Margus Rebane.

– Det kommer alltid att finnas någon som har åsikter om var du ska bedriva din verksamhet. Problemet är att myndigheter och domstolar tar längre och längre tid på sig att utreda. Det finns inte så många i Sverige som har tillräckligt god kunskap för att jobba med miljötillstånd och länsstyrelserna blir fort överbelastade.

Ansökan blev liggande

Umlax befinner sig i en liknande situation och väntar också på att Mark- och miljööverdomstolen ska meddela prövningstillstånd. Företaget startade för 30 år sedan med odling av bland annat fjällröding i södra Lappland.

Verksamheten växte. Därför sökte och fick Umlax ett tillstånd att odla 2 000 ton per år i fjällsjön Malgomaj 2008. Detta tillstånd gick ut 2018.

– Vi lämnade in en omprövning för att få fortsätta att odla samma volymer i juni 2016 efter samråd med alla berörda. Sedan blev vår ansökan liggande hos Miljöprövningsdelegationen. Jag ringde upp i mars 2018 och frågade vad som står på, eftersom vårt tillstånd skulle gå ut i december det året, säger Josef Nygren, som är vd och grundare på Umlax.

Till slut fick Josef Nygren till ett möte med Miljöprövningsdelegationen.

– Jag fick driva på hela ärendet. Jag tror inte att de förstod att det här är på riktigt. Jag hade då 40 anställda, över 1 000 ton fisk i vattnet och en verksamhet som är helt beroende av det här tillståndet. Jag hade kunnat dömas för miljöbrott om de inte handlägger mitt tillstånd i tid.

”På mötet frågar handläggaren hur det ska bli med dennes semester. Jag höll på att brinna upp.”

Josef Nygren får veta att en handläggare som aldrig hade arbetat med miljötillstånd tidigare ska ta sig an hans ärende.

– På mötet frågar handläggaren hur det ska bli med dennes semester. Jag höll på att brinna upp. Hela min verksamhet står och faller med detta. Jag bryr mig väl inte om hur de planerar sina semestrar? Vi lämnar ju in vår ansökan till en myndighet. Handläggaren jobbade på bra men skickade dokumenten till oss på remiss dagen innan hen gick på semester. Vi fick då skjuta på vår semester och hade väldigt kort tid på oss att återkoppla men levererade vårt material. Det här systemet utgår inte från verkligheten.

Samma privatperson överklagar

Umlax får sedan sitt tillstånd beviljat i sista stund. Men då kommer en överklagan av tillståndet in från en privatperson.

– En man som bor över tio mil bort från anläggningen, i en helt annan kommun och inte i samma vattensystem, lämnar in en överklagan. Han undertecknar som närboende till en helt annan odling belägen i Storuman tio mil från vår verksamhet.

Det visar sig vara samma privatperson som överklagade Överumans fisks tillstånd.

– Då överklagade han som närboende i Storuman. Men han bor mer än tio mil från oss vilket gjorde att domstolen senare slog fast att han inte är sakägare i frågan, säger Josef Nygren.

”Vi kommer att få rätt i sak, men man låter det ta så otroligt lång tid.”

Vid tillståndsprövning enligt Miljöbalken kan en person som kan tillfogas skada eller utsättas för annan olägenhet av en verksamhet anses vara sakägare. Men domstolen kom fram till att det inte gäller den aktuella privatpersonen.

– Men det tog inte slut där. Då hittade han en person som har en sommarstuga här i närheten, men som bor i Finland, som han påstod sig företräda. Överklagan avfärdades, men han tog det vidare till Mark- och miljööverdomstolen. Trots att han var försenad med fullmakten, och aldrig tidigare i processen sagt att han skulle företräda någon, fick han rätt att företräda sommarstugeägaren. Är det verkligen likhet inför lagen?

Nu har det gått över sex månader sedan överklagan och Mark- och miljööverdomstolen har ännu inte meddelat om de ska pröva frågan eller inte.

– Vi företagare lämnar in rapporter och betalar skatt i tid. Men domstolarna har inte någon bortre gräns. Vi kommer att få rätt i sak, men man låter det ta så otroligt lång tid. I genomsnitt tar det sex år att få tillstånd, och sedan låter man sådana här saker dra ut på tiden på ett helt oberäkneligt sätt. Det är väldigt svårt för oss att bibehålla framtidstron, hålla personalen motiverad och investera i framtiden när vi inte vet när frågan ska vara avgjord, säger Josef Nygren.

Kostat sex miljoner

Josef Nygren bedömer att den pågående processen har kostat företaget ungefär sex miljoner kronor.

– Det är kostnader för advokater, för alla undersökningar och för uteblivna investeringar i förbättringar av verksamheten. Utöver det ägnar jag hälften av min arbetstid på tillståndsfrågor och det gör även en kollega till mig. Så en heltidstjänst går till detta istället för att producera fisk.

”Är det verkligen bättre att vi importerar fisk?”

Prövningarna har inte alltid gått till på det här sättet. 1986 ansökte Josef Nygren om sitt första miljötillstånd för fiskodling.

– Då tog det mig fyra timmar att göra ansökan och tre månader senare hade jag mitt tillstånd. Nu har man gjort det så otroligt komplicerat och oförutsägbart och utan en tydlig tidsaxel. Jag är för att man gör kloka prövningar, men detta är helt orimligt.

Josef Nygren frågar sig även hur de komplicerade tillståndsprocesserna går ihop med visionen om ökad livsmedelsproduktion i Sverige.

– Hur ska vi kunna göra klimatsmarta dyra investeringar med så kort horisont med sådana oförutsägbara förutsättningar? Vi behöver mat på tallriken. I Sverige kan vi producera livsmedel på ett klokt sätt. Är det verkligen bättre att vi importerar fisk? Jag tror inte att det var tanken med Miljöbalken. Den behöver en översyn där även en effektiv process är en parameter.

Näringsministern svarar på kritiken

Ibrahim Baylan som var näringsminister när denna intervju gjordes svarar i ett mejl till Tidningen Näringslivet att det ska bli enklare att vara företagare i livsmedelskedjan, samtidigt som det är viktigt med starka krav på kvalitet, säkerhet och hållbarhet.

– Vi har nyligen gett länsstyrelserna i uppdrag att utveckla metoder och samverkansformer för att främja en effektiv samrådsprocess och därmed påskynda näringslivets klimatomställning, säger Ibrahim Baylan.