Kritik mot skärpt EU-direktiv för industrin – hämmar omställningen

EU:s Industriutsläppsdirektiv har varit ett effektivt verktyg för att minska utsläppen från industrin. Men för att industrin ska kunna fortsätta omställningen mot fossilfrihet behövs smidiga tillståndsprocesser och inte ett krångligare regelverk, varnar flera näringslivsorganisationer.

Den 5 april presenterade EU-kommissionen sitt förslag till ett reviderat industriutsläppsdirektiv (IED). Nu finns det en oro att revideringen kan komma att bromsa omställningen och förlänga tillståndsprocesser.

Ett av problemen som lyfts är att det reviderade direktivet föreslår lägsta utsläppsvärden på alla parametrar vilket tar bort flexibilitet och möjlighet till lokala anpassningar.

– Vi ser att flera industrier riskerar att slås ut i och med detta då det blir svårt för dem att klara lägsta utsläppsvärden för alla parametrar. Många svenska industrier håller sig till låga utsläpp, men när alla sätts till lägsta som EU föreslår kommer det bli svårt, förklarar Karin Nilsson, expert inom miljöpolicy på Svenskt Näringsliv.

– Dessutom så kan det vara svårt att ha lägsta värden på alla utsläpp då det kan behöva göras avvägningar, lägsta utsläppsvärden för en parameter kan göra att en annan måste ha ett högre utsläpp, tillägger Karin Nilsson.

Hon anser att det nya förslaget riskerar att hämma industrins gröna omställning.

– Att göra en mer hållbar produkt kan till exempel kräva mer energi. Då blir regelverk som begränsar energianvändningen väldigt kontraproduktivt.

Karin Nilsson, expert inom miljöpolicy på Svenskt Näringsliv. Bild: Ernst Henry

Risk för längre tillståndsprocesser

En annan farhåga är att miljötillståndsprocesserna ska bli ännu längre när regelverket breddas och blir mer djupgående då flera faktorer föreslås att regleras.

– Det kan göra att tillståndsprocesserna blir ännu längre, och Sverige har redan väldigt långdragna processer.

Flera branschorganisationer har i ett brev till miljö- och näringsministern föreslagit att man ska skjuta upp förhandlingarna om Industriutsläppsdirektivet tills övriga delar i EU Green Deal är klara.

– Det är bättre att göra klart alla andra pågående lagstiftningsfiler i Green Deal och avvakta med IED, så att EU inte ändrar alla regler samtidigt. Nu riskerar det att bli motsättande och överlappande i regelverket. För att Sverige och EU ska klara omställningen måste vi ha en så tydlig och rättssäker tillståndsprocess som möjligt, nu är vi rädda att en revidering istället skapar osäkerhet och hindrar den innovation som behövs för att nå klimatmålen.

Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM Bild: Pressbild

Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM, anser att det är viktigt att fråga sig varför regelverket finns.

– Det är en extrem detaljnivå på förslaget. Man måste fråga sig vilket syfte reglerna har och om det uppnås. Vi tror att det regelverk som föreslås kommer hämma industrins utveckling mot hållbarhet, tvärtemot syftet alltså, säger Wennerberg.

Rebecca Wennerberg anser att det är för tidigt att göra en revidering av direktivet.

– Vi vet ännu inte hur den fulla effekten av direktivet blir. Det är olyckligt att man redan nu gör en revidering där så mycket nytt ska in i direktivet.

IKEM förespråkar som flera andra branschorganisationer att EU ska avvakta med revideringen.

Risk för dubbelreglering

– Vi ser en risk i att man nu reviderar flera olika lagstiftningar samtidigt, risken är stor för dubbelreglering och motsättningar regelverken emellan.

Det nya regelverket kommer styra företagen mer än tidigare.

– Ett exempel är att alla kommer behöva lägga upp en sammanfattning av sitt miljötillstånd publikt. Direktivet kommer specificera precis hur den sammanfattningen ska se ut, det blir verkligen detaljstyrt. Alla företag kommer också att behöva införa en specifik typ av miljöledningssystem. Det kommer detaljstyras hur detta utformas och vilka parametrar som ska ingå.

Än så länge ser det inte ut som att processen kommer att pausas.

– Jag tror kanske inte att vi kommer lyckas skjuta upp förhandlingarna, men om vi inte säger något så vet inte regeringen vad vi tycker. Nu gäller det att få svenska riksdagsledamöter att förstå vilka effekter det här kan få för hela industrin. Sverige och även EU behöver mer effektiva tillståndsprocesser, det här kommer få motsatt effekt.

Marie-Louise Johansson, miljöexpert på Borealis. Bild: Pressbild

Marie-Louise Johansson, miljöexpert på industriföretaget Borealis, har jobbat hårt med kraven från IED de senaste åren.

– Vi välkomnar att reglerna blir mer enhetliga i hela EU och att samma höga miljökrav och transparens som tillämpas i Sverige ska gälla alla länder i EU. Men den administrativa bördan kommer öka med de nya direktiven eftersom företagen ska redovisa hur de jobbar med exempelvis materialeffektivitet. Redan i dagsläget bidrar IED till en stor administrativ börda, säger Marie-Louise Johansson och fortsätter:

– När de nya referensdokumenten är på plats har vi ett år på oss att göra en fullständig redovisning om hur vi berörs och hur vi efterlever de utsläppsnivåerna som fastställts. Det är viktigt att den administrativa belastningen inte motverkar att miljöåtgärder genomförs

Marie-Louise Johansson hade gärna sett mer flexibilitet i det nya förslaget.

– Reglerna ska vara samma inom hela branschen, det kan bli svårt. Jag tycker att det är viktigt att det finns flexibilitet och att man säkerställer att de krav som ställs verkligen ger miljönytta. Det är positivt att man ger tillåtelse att tillämpa innovativ teknik som alternativ, vilket kommer behövas inför klimatomställningen och en mer cirkulär ekonomi som vi arbetar hårt för.