DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

AF: ”Felaktiga utbetalningar kan inte rättas”

Bild: Pontus Lundahl/TT

Arbetsförmedlingen kräver företagaren Pelle Östman på 578 000 kronor efter en miss som dessutom åtgärdades snabbt. Nu riktas kritik mot myndigheten för brist på proportionalitet i bedömningarna.

Står misstaget verkligen i proportion till konsekvenserna som nu uppstår?

”Regelverket ställer upp grundläggande krav som ska vara uppfyllda under hela beslutsperioden och medger inte andra bedömningar än att villkoren måste vara fullständigt uppfyllda. Om Arbetsförmedlingens utredning visar att en arbetsgivare under en period inte uppfyller villkoren för att få stöd, ska det felaktigt utbetalda beloppet återkrävas”, skriver sektionschef Daniel Halvarsson på Uppföljning och Kontroll på Arbetsförmedlingen i ett mejl till TN.

Vilka regler är det ni hänvisar till när ni agerar på det här viset?

”Regelverket kräver att lön och andra anställningsförmåner följer av kollektivavtal eller i väsentliga delar är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen. Vid ändrade förhållanden kan beslutet om stöd omprövas. Om mottagaren av stöd inte uppfyller villkoren kan stödet återkrävas.”

Så fort felet uppdagades rättades det till, ändå tvingas Pelle Östman betala närmare 600 000, företaget går i konkurs och två blir arbetslösa. Finns det inte utrymme för en rimlighetsbedömning?

”Nej, ifall det sker en utbetalning av stöd där arbetsgivaren inte uppfyller villkoren är det en felaktig utbetalning och kan inte rättas bakåt i tiden. Arbetsgivaren blir återbetalningsskyldig för den period som villkoren inte uppfyllts.”

Personen som har jobbat hos Pelle Östman i flera år är i behov av stöd. Hur ser ni på att han nu får börja om på noll?

”Vi kan inte kommentera enskilda fall. Generellt sett är det naturligtvis alltid olyckligt när enskilda personer drabbas.”

Vi har pratat med politiker som frågar sig ”Är det Arbetsförmedlingens uppgift att göra folk arbetslösa?”. Hur ser ni på det? Kan ni förstå att dessa tankar kommer?

”Det är regering och riksdag som beslutar om hur vårt regelverk ska vara utformat och det är också de som har möjlighet att göra förändringar i regelverket. Arbetsförmedlingen har ett tydligt uppdrag att vi ska motverka felaktiga utbetalningar av statliga medel. Det innebär bland annat att Arbetsförmedlingen fattar beslut om återkrav i de fall arbetsgivare inte uppfyller villkoren för att ta del av stödet.”

Hur undviker ni att fler drabbas på detta sätt? Eller kommer små oavsiktliga misstag att hanteras på detta vis även framgent?

”I de fall arbetsgivare inte uppfyller villkoren för att ta del av ett stöd så kommer vi även fortsättningsvis att tillämpa gällande regelverk.”