AVTALSRÖRELSE

Tågstrejken avblåst – parterna har tecknat avtal på märket

Sekos ordförande Gabriella Lavecchia och Almega Tågföretagens förbundsdirektör Pierre Sandberg. Bild: Alan Kartal, Pressbild

Almega Tågföretagen och Seko har tecknat avtal på märket. Därmed blir det ingen tågstrejk. Genom överenskommelsen skapas en ersättningsmodell som ska ge medarbetare kompensation vid sena schemaändringar. ”Det är bra att Seko tar sitt ansvar och blåser av en strejk”, säger Almegas Pierre Sandberg.

– Jag är glad över att vi till slut kunnat nå en lösning som är godtagbar för både arbetsgivare och medarbetare inom spårtrafiken, säger Pierre Sandberg, förbundsdirektör på Almega Tågföretagen, i en kommentar.

En av knäckfrågorna i förhandlingarna har varit den om sena schemaändringar. Enligt Pierre Sandberg blir den nu löst med en ”progressiv ersättningsmodell”. Ersättningen till medarbetarna ska bli högre ju närmare arbetsdagen som ändringen görs.

– Förutom att kompensera den enskilde medarbetaren, ökar incitamentet för tågoperatörerna att minimera förekomsten av sena schemaändringar, säger Pierre Sandberg.

Sekos ordförande Gabriella Lavecchia menar att uppgörelsen är bra för förbundets medlemmar.

– Självfallet löser denna uppgörelse inte alla problem som finns i branschen, men det är ett steg framåt, säger hon i en kommentar.

– Man ska komma ihåg att förhandlingar handlar om att hitta kompromisser, säger Sekos avtalssekreterare Ulrika Nilsson

Även Pierre Sandberg menar att det fortfarande finns utmaningar som arbetsgivarna och fackförbunden behöver lösa tillsammans.

– Därför är det bra att Seko tar sitt ansvar och blåser av en strejk som hade fått mycket stora konsekvenser för både individer och näringsliv. Nu har vi alla möjligheter att tillsammans fortsätta arbetet för en attraktiv och hållbar bransch.

I tågförhandlingarna ingick även fackförbunden ST, Sveriges Ingenjörer och SRAT. Också de har accepterat den hemställan från medlarna som låg till grund för uppgörelsen mellan Seko och Almega Tågföretagen.

Uppgörelsen innehåller bland annat följande:

  • Löneökningar och avsättningar till flexpension enligt det så kallade märket, det vill säga totalt 7,4% under den tvååriga avtalsperioden.
  • Tydlig reglering när det gäller sena schemaändringar. Besked om förändringar ska som regel lämnas minst två veckor i förväg men arbetsgivaren får vid oförutsägbara händelser justera schema kortare tid i förväg. Arbetsgivaren ska i dessa fall söka komma överens med berörd arbetstagare till skillnad från idag där arbetsgivaren enbart ändrar schema utifrån verksamhetens behov. Om ändringar meddelas senare än 14 dagar före den avsedda ändringen kommer det bli svårare för arbetsgivaren enligt en särskild reglering. Modellen bygger på att överskridande av regleringen i antal minuter ska föras över till en individuell arbetstidsbank.
  • Arbetstidsförkortning ska utredas i en partsgemensam arbetsgrupp med en tydlig inriktning att påbörja en arbetstidsförkortning under avtalsperioden.
  • Frågan om ensamarbete vid framförande av resandetåg och vid olycksdrabbade arbetsuppgifter ska hanteras i en partsgemensam arbetsgrupp. Exempelvis är parterna överens om att man gemensamt ska uppvakta såväl politiker som myndigheter för att lyfta denna fråga.

Källa: Seko