DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Industrin: Så får vi ett bättre industriklimat

Maria Sunér

En fjärdedel av årets BNP-ökning väntas komma från industrin och investeringarna beräknas öka med elva procent. Men ska industrin fortsätta investera, skapa tillväxt och nya arbetstillfällen här i Sverige krävs både förutsägbara och gynnsamma förutsättningar, det skriver företrädare för industrin i en debattartikel i Norrbottens-Kuriren.

Industrins reformagenda beskriver vad svensk industri behöver för att på bästa sätt kunna bidra till att få fart på tillväxten och stärka den svenska industrins konkurrenskraft, skriver Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna, Maria Rosendahl, näringspolitisk chef Teknikföretagen, och Maria Sunér, vd Svemin.

I reformagenadan ingår förslag om effektivare tillståndsprocesser, stärkt kompetensförsörjning och att åtgärda underhållsskulden för transportinfrastrukturen.

Så får vi ett gynnsamt industriklimat i Sverige