DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Upphandlingskaos kostar honom miljoner – ”Trakasserier”

”Jag kan inte i min vildaste fantasi förstå varför regionen väljer att agera på det här sättet”, säger företagaren Roger Månström. Bild: JOHAN AXELSSON

Trots att taxiföretagaren Roger Månström vann uppdraget att bedriva trafik i regionen och har fått rätt flera gånger i domstol tvingas han se på när uppdragen rinner honom ur händerna. Regionen har förhalat i många år vilket innebär miljoner i förlorade intäkter. ”Fruktansvärt”, säger han.

I närmare 40 år har Taxi Östersund skjutsat barn till skolor, bedrivit färdtjänstservice och sjukhustransporter i ett område som idag tillhör Region Jämtland Härjedalen. Bolaget besitter en stor kunskap i att bedriva trafik i ett glesbygdsområde med stora arealer och gigantiska avstånd.

Men på senare år har regionen motarbetat Taxi Östersunds verksamhet vilket har blossat upp i en infekterad upphandlingskonflikt. Som konsekvens riskerar Taxi Östersund ett intäktsbortfall på flera miljoner.

– Jag kan inte i min vildaste fantasi förstå varför regionen väljer att agera på det här sättet, säger Roger Månström, tillförordnad vd och styrelseordförande för Taxi Östersund, som kallar det hela en ”cirkus”.

Liknar förloppet med trakasserier

Allt börjar hösten 2018, då Länstrafiken i Jämtlands Län påbörjar en upphandling av transporttjänster för bland annat Krokoms och Strömsunds kommuner, som i upphandlingen går under namnet ”Område B”. Det bolag som vinner upphandlingen får uppdraget att köra kollektivtrafik, skolskjuts, färdtjänst och sjukhustransporter i Område B under en femårsperiod. Totalt handlar det om intäkter på uppemot 46 miljoner kronor. Trafiken är avsedd att börja i juni 2020, vilket ger Länstrafiken gott om tid att med omsorg välja rätt kandidat.

Enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) ska upphandlingar bedrivas objektivt utifrån likabehandling och fri konkurrens. Men följande turer visar snarare på motsatsen och kan enligt Roger Månström bäst beskrivas som trakasserier.

Först en kort översikt av hur upphandlingsprocessen går till: Den upphandlande myndigheten aviserar på en offentlig plats att man vill köpa en tjänst, leverantörer skickar in ansökningar inom en angiven anbudstid. När anbudstiden har löpt ut väljer myndigheten den leverantör som bäst uppfyller ställda krav. Den vinnande leverantören får då ett så kallat tilldelningsbeslut. Tilldelningsbeslutet bekräftas senare genom att myndigheten tecknar ett skriftligt kontrakt med leverantören.

Segerkänslan blir kortvarig

Men i det här fallet är upphandlingsprocessen ryckig från start. Kort efter att upphandlingen aviseras under hösten 2018, beslutar Länstrafiken att avbryta upphandlingen på grund av ”förändrade politiska krav”. Året därefter, i februari 2019 aviseras en ny upphandling, som avser samma behov och startdatum. Även denna upphandling avbryts av samma politiska skäl.

Hösten 2019 kommer en tredje version av upphandlingen, nu bara något halvår från startdatumet. Först nu kan Länstrafiken påbörja nästa fas att gå igenom leverantörernas anbud. Slutligen, den 27 januari 2020, väljer Länstrafiken Taxi Östersund som leverantör. Det leder till nästa fas där bolaget ska ges ett tilldelningsbeslut.

Striden innebär miljoner i intäktsbortfall, menar taxiföretagaren Roger Månström och kallar processen för en cirkus. Bild: JOHAN AXELSSON

Men för Taxi Östersund är segerkänslan kortvarig. Efter alla avbrott i upphandlingen har tiden för att ha startklara fordon till juni 2020 nu runnit ut. Att driva trafik i Område B innebär långa kilometersträckor. För att få allt att gå ihop krävs det att man driftsätter ett stort antal fordon och anställer massvis med personal. Bolaget uppskattar att uppstartstiden kan ta flera månader. I och med att Taxi Östersund måste vänta till februari 2020 för att skriva kontrakt med Länstrafiken, är tidsplanen redan sprucken.

Kraftiga förseningar

Den här förseningen kan Taxi Östersund inte rå för då den är självförvållad av Länstrafiken, menar Pär Cronhult, Taxi Östersunds juridiska ombud och chefsjurist vid den privata expertgruppen Konkurrenskommissionen.

– Man kan ju fråga sig varför det tog hela tre månader från det att anbudstiden löper ut tills det att Taxi Östersund vann upphandlingen (19 oktober 2019 - 27 januari 2020 reds. anm), säger han.

Taxi Östersund är nu bakbundna. Utan ett tilldelningsbeslut och ett rättsligt bindande kontrakt, kan Roger Månström inte ta den finansiella risken att investera i fordon och personal.

Processen tvärnitar

Snart uppstår nya händelser som gör att processen försenas ytterligare. Innan tilldelningsbeslutet hinner vinna laga kraft, överklagar ett konkurrerande taxibolag tilldelningen där Taxi Östersund fått kontraktet. Det konkurrerande taxibolaget får en så kallad avtalsspärr, ett slags nödbroms som stoppar hela processen till dess att överklagandet är utrett.

Bolaget motiverar överklagandet med att säga att Länstrafikens upphandlingsunderlag är inkomplett och att underlaget utgår från ett orealistiskt underlag för hur rutterna för skolskjutsen borde se ut. Bolaget anser att man inte ens har övervägt om det kan behövas sättas in specialfordon. Ytterligare kritik är att underlaget inte kan omförhandlas av andra anbudsgivare nu när Taxi Östersund har vunnit upphandlingen. Det konkurrerande taxibolaget menar att det strider mot LOU:s krav om konkurrens och likabehandling och därför kräver man att upphandlingen helt enkelt ska göras om.

Nya bud – konkurrenter får ta över

Överklagandet avslås dock av samtliga instanser bland förvaltningsdomstolarna. Men även om tilldelningsbeslutet har fått grönt ljus, har domstolsprövningen återigen dragit ut på tiden för Taxi Östersund. Bolaget saknar fortfarande ett påskrivet avtal och därmed förskjuts prognosen för när man kan driftsätta trafiken ytterligare. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen får slutförandet av tilldelningsbeslutet återupptas i augusti 2020.

Medan Taxi Östersund tvingas vänta på nya bud, överlämnas trafikuppdraget till de leverantörer som tidigare haft upphandlingsuppdragen runtom regionen, däribland det konkurrerande taxibolaget som överklagade tilldelningsbeslutet. Konkurrenternas tjänster är dessutom säkrade i ett och ett halvt år. Dels eftersom Länstrafiken utnyttjar en så kallad förlängningsklausul som gör att bolagen, om inget annat meddelas, kan fortsätta bedriva trafiken mot utgången av 2020. Och dels eftersom Länstrafiken har tecknat direktupphandlade avtal med samma företag om att driva trafiken fram till början av januari 2022.

– Med andra ord har konkurrenten fått ta över Taxi Östersunds uppdrag via Länstrafikens olagliga direktupphandlingar, förklarar Pär Cronhult.

Avbryter upphandlingen – blir droppen

Vad händer då med planen om att Taxi Östersund skulle få ett tilldelningsbeslut i augusti 2020? Ingenting eftersom Länstrafiken svänger helt i frågan. Man ifrågasätter sitt eget upphandlingsbeslut av Taxi Östersund och beslutar att avbryta upphandlingen, trots att Taxi Östersund fått rätt i tre domstolsinstanser. Länstrafiken motiverar beslutet med ett liknande argument som det konkurrerande bolaget använde vid överklagandet av tilldelningsbeslutet - snedvriden konkurrens och inkomplett underlag – som även detta har underkänts av förvaltningsdomstolarna.

Det här blir droppen för Taxi Östersund. Nu väljer chefsjuristen Pär Cronhult, som är expert på LOU, att driva två parallella rättsfall mot Länstrafiken. Det ena handlar om att ogiltigförklara Länstrafikens olagliga direktupphandling med det konkurrerande taxibolaget fram till juni 2021, det andra om att upphäva Länstrafikens olovliga avbrytandebeslut.

Får rätt i domstol

Förvaltningsdomstolen ger Taxi Östersund rätt i båda fallen. Tillsammans med den nekade överprövningen, har sammanlagt tre rättsprocesser fastställt att den ursprungliga tilldelningen till Taxi Östersund varit riktig. Men Taxi Östersund får fortfarande inte skriva något avtal.

I samma veva som Pär Cronhult driver den rättsliga processen mot direktupphandlingen, beslutar Länstrafiken om ytterligare en direktupphandling med det konkurrerande taxibolaget som täcker trafikbehovet ända fram till januari 2022. Parallellt med detta vill Länstrafiken ogiltigförklara sitt eget tilldelningsbeslut till Taxi Östersund.

Efter så många rättsprocesser kan man tro att Länstrafiken har slut på argument som talar för att avbryta samarbetet med Taxi Östersund. Men snart hittar man ett nytt skäl. I juni 2021 invänder Länstrafiken mot Taxi Östersunds tidigare nämnda uppstartstid på upp till sex månader. De menar att leverantören, enligt LOU, måste agera skyndsamt när upphandlingen är klar och tilldelningsbeslutet har skickats. Länstrafiken anser därför att de har goda skäl säga upp sitt tilldelningsbeslut och göra om hela upphandlingen.

Pär Cronhult, Taxi Östersunds juridiska ombud och chefsjurist vid den privata expertgruppen Konkurrenskommissionen. Bild: Tobias Fischer

Pär Cronhult bestrider detta och menar att Länstrafikens krav på en skyndsam driftsättning inte håller. Länstrafiken har inget lagligt stöd att neka ett upphandlat bolag på grund av en nödvändig förberedelsetid. Visserligen står det inte uttryckligen i lagen, men det framgår av ett tidigare prejudicerande rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen, som Pär Cronhult själv har vunnit.

I det tidigare fallet fastslog domstolen att den upphandlande myndigheten måste ge den tilldelade leverantören tillräcklig tid för förberedelse efter det att kontraktet tecknats. Det finns även stöd för detta i EU-domstolens praxis och LOU:s krav på likabehandling och proportionalitet.

Men Länstrafiken står på sig och framhärdar att Taxi Östersund inte kommer att hålla tidsplanen. I oktober 2021 beslutar därför Länstrafiken att för andra gången avbryta upphandlingen.

Tillbaka på ruta ett

Det har nu gått tre år efter att första upphandlingen aviserades och nu vill Länstrafiken börja från noll. Myndigheten ska nu skissa fram en helt ny upphandling som ger konkurrerande leverantörer chansen att komma med ett nytt bättre anbud och kortare implementeringsfrist.

Pär Cronhult anser att Länstrafikens avbrytandebeslut bör hävas. Han har också svårt att förstå varför Länstrafiken gör allt så komplicerat.

– Det här är så märkligt. Hade Länstrafiken skrivit på kontrakt redan juni-juli 2021 hade Taxi Östersund ändå kunnat leverera inom sex månader till början av januari, säger han.

Den här gången dömer första instans i förvaltningsdomstolarna till Länstrafikens fördel. Det innebär att Taxi Östersund fråntas sitt tilldelningsbeslut, som har varit i limbo i 1,5 år. I Länstrafikens nya upphandling, som därefter påbörjas, ställer man också krav på en väsentligt kortare uppstartstid än sex månader. I praktiken endast mellan 16 och 23 dagar. Det striktare kravet gör att Taxi Östersund och alla andra aktörer inte längre har en chans i den nya upphandlingen. Däremot gynnar det konkurrerande bolaget som redan har startklara fordon i Område B och håller sig inom ramen för den kortare uppstartstiden.

Vinner även femte gången i rätten

För femte gången driver Pär Cronhult saken i rätten – och vinner. Förvaltningsrätten bedömer att Länstrafiken återigen bryter mot lagen, denna gång genom att sätta för snäva tidsramar. Det utesluter alla andra än redan befintliga leverantörer och snedvrider konkurrensen.

Men det är en klen tröst för Taxi Östersund av samma skäl som tidigare: De utdragna tvisterna drar ut på tiden. Nu kommer bolaget inte längre kunna överta kontraktet i januari 2022, då direktupphandlingarna till konkurrenterna är tänkta att upphöra. Därför förlängs det ytterligare. Senaste bud enligt senaste Trafikavtal för Krokom och Strömsunds kommun är att den konkurrerande leverantören får fortsätta till augusti 2022 med ytterligare chans till förlängning 6 juni 2023.

Slåss mot väderkvarnar

Det betyder att Taxi Östersunds uppdrag har skjutits på tiden med minst tre år. Bolaget hamnar på ruta ett där de måste sätta i gång en ny karusell av domstolsprövningar för att få rätt i sak.

Allt bottnar i en större fråga. Varför hittar Länstrafiken återkommande orsaker till att underkänna Taxi Östersund som en lämplig leverantör? Och varför slutar alla processer till förmån för konkurrenten?

Ett sammanträdesprotokoll från en av de berörda kommunerna visar att det kan handla om en lokalpolitisk fråga. I protokollet uttalar kommunstyrelsen ett behov av att Länstrafiken måste uppfylla kommunens krav. Om detta inte respekteras hotar man att helt ta över ansvaret för skolskjuts och färdtjänst som faller under kommunens eget huvudmannaskap. Länstrafiken kommer då bara ha rätt att upphandla trafik för sjukhustransport och ordinarie kollektivtrafik.

Roger Måströms upphandlingstvist med regionen har pågått i flera år - men är fortfarande på ruta ett. Bild: JOHAN AXELSSON

Till saken bör också nämnas att det har skett en viktig omvandling i Länstrafiken. Under sommaren 2020 övergick verksamheten från att vara ett självständigt aktiebolag till att förvaltas direkt under Region Jämtland Härjedalen. I samband med övergången försvann den företagsledning som Taxi Östersund framgångsrikt samarbetat med i 30 år. Nu styrs Länstrafiken av en nämnd med Marie Nordmark som områdeschef för kollektivtrafik inom Region Jämtland Härjedalen.

Regionen svarar på kritiken

I ett mejlsvar tillbakavisar Marie Nordmark kritiken från Taxi Östersund och hävdar att de har rätten på sin sida.

”Den för närvarande gällande domen är att förvaltningsrätten ger Region JH rätt att avbryta upphandlingen.

Vidare säger hon att beslutet att avbryta upphandlingen är en konsekvens av att parterna inte kunde mötas halvvägs.

”Ur Regionens perspektiv handlar avbrytandena enbart om brister i upphandling och anbud. Trots omfattande försök till samsyn och försöka att hitta lösningar som uppfyller kraven i LOU kvarstår samma problem. Regionens grundvalar vilar således helt på att värna om leverantörskollektivet genom att följa LOU och att hitta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.”

Önskar inte långa processer

Marie Nordmark avslutar med att det på inget sätt är önskvärt med utdragna processer.

”Men en viktig del i detta är att värna en rättvis och korrekt upphandlingsprocess. I nuläget vill vi inte kommentera sakfrågor närmare med hänsyn just till de juridiska processer som pågår.”

”Jag tycker att det är fruktansvärt att regionen inte har ordning på sina upphandlingar”

Roger Månström tycker att det är olyckligt att man som företag måste kämpa för att hävda sin rätt att bedriva en upphandling som man själv har vunnit.

– Vi har inte oändligt med pengar. Vi måste betala löner, omkostnader för fordon och underleverantörer. Jag tycker att det är fruktansvärt att regionen inte har ordning på sina upphandlingar och upprepade gånger bryter mot LOU utifrån lösa och godtyckliga argument, säger Roger Månström.

Fakta: Detta är Konkurrenskommissionen

Konkurrenskommissionen är en privat expertgrupp som utreder och uppmärksammar fall där skattepengar används till att snedvrida konkurrensen. Verksamheten är en del av Stiftelsen Den Nya Välfärden och finansieras av stödföretagare. Som exempelvis nu varit fallet kan Kommissionens jurister även utan ersättning biträda enskilda företag i principiellt viktiga upphandlingsfrågor.