DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Oseriösa företag förstör upphandlingar: ”Rättsosäkert”

Emma Unevik, vd på Stockholms Städsystem, menar att det är omöjligt att konkurrera med oseriösa företag i offentliga upphandlingar. Bild: Linda Broström

För små och medelstora företag är det extra viktigt att processen kring offentliga upphandlingar blir bättre. Hederliga aktörer slås allt oftare ut av mindre seriösa bolag och de tilltagande referenskraven utestänger små företag från att delta i upphandlingarna. Resultatet blir en snedvriden konkurrens som förutom att det drabbar företaget också går ut över anställda och kunder, menar Emma Unevik, som driver Stockholms Städsystem AB.

Många mindre företag väljer att inte delta överhuvudtaget i offentliga upphandlingar. Detta bland annat på grund av alltför krångliga upphandlingsunderlag som inte är anpassade för små företag. Men också för att upphandlingarna så ofta har ett ensidigt fokus på pris – vilket öppnar dörrarna för att oseriösa aktörer, som främst konkurrerar med låga priser, kan tränga undan seriösa företag.

– Det finns bolag som säljer städning till ett så lågt pris att det i princip är omöjligt att betala rimliga löner till anställda, berättar Emma Unevik. Många saker behöver göras för att komma till rätta med denna problematik. I sammanhanget spelar faktiskt offentliga köpare av tjänster en viktig roll.

– Dessutom blir själva tjänsterna sämre utförda när låga eller inga krav på kvalitet ställs. En osund konkurrens helt enkelt. Här måste det offentliga tänka om och prata med den ”vita” delen av branschen om hur man som köpare kan formulera rimliga kravspecifikationer.

”Kraven är alltför rigida”

Ett annat problem som växer är de onödigt långtgående kraven på referenser i upphandlingsunderlagen. Även dessa försvårar för små och nya företag som vill komma in på den offentliga marknaden. Ibland efterfrågas referenser som gäller specifika personer för uppdrag som ligger långt fram i tiden, även om det är omöjligt att säkerställa att dessa personer jobbar kvar i företaget då.

Andra gånger krävs det att en viss referent ska vara tillgänglig vid en viss specifik tidpunkt, inklusive datum och klockslag. Det finns exempel på att anbud blivit diskvalificerade för att personen i fråga varit sjuk just då.

– Kraven är alltför rigida och leder till att systemet för oss företagare upplevs som rättsosäkert. Det är därför inte konstigt att allt fler blir skeptiska till att lägga ner tid och resurser på att delta i en offentlig upphandling. Resultatet blir tyvärr att alla förlorar. Företagen, som går miste om en presumtiv kund och det offentliga som går miste om chansen att få bästa möjliga kvalitet till bästa möjliga pris.

– Det är nämligen så enkelt att ju fler möjligheter seriösa små och medelstora företag får att delta i upphandlingar, desto mer stärks den sunda konkurrensen och därmed det lokala företagsklimatet. Den kommun eller myndighet som är framgångsrik i sitt upphandlingsarbete skapar därmed också stor nytta för medborgarna, kommunen och inte minst för skattebetalarna.