KÄRNKRAFTENS FRAMTID

C-toppen: ”Vi måste släppa kärnkraftsmotståndet”

Avgående partiledare Annie Lööf, partiets föreslagna ersättare Muharrem Demirok och Europaparlamentarikern Emma Wiesner. Bild: Anders Wiklund / TT, Fred MARVAUX / EU-parlamentet

Det är dags för Centerpartiet att släppa kärnkraftsmotståndet i samband med partiledarbytet, anser C-toppen Emma Wiesner. ”Partiet har tappat förtroende i klimat- och energifrågor. Det är dags att släppa kärnkraftsmotståndet”, säger hon till TN.

Det drivande partiet i det framväxande politiska motståndet mot kärnkraft under 70-talet var Centerpartiet och frågan blev en viktig stridsfråga inte minst för partiledaren och sedermera statsministern Thorbjörn Fälldin.

Europaparlamentarikern och Centerpartisten Emma Wiesner anser att det nu är dags för partiet att en gång för alla släppa kärnkraftsmotståndet fullt ut.

– Jag kan konstatera att det har skett en positionsförflyttning men Centerpartiet mognar långsamt när det gäller kärnkraften. Även om man redan förflyttat sig till en mer marknadsliberal hållning med fri konkurrens så tycker jag att vi framför allt från partiledningens håll måste bli tydligare, säger hon till TN.

Förflyttningen har skett successivt. Bland annat 2009 under Maud Olofssons ledning när partiet, hävdar hon, i utbyte mot höjda klimatmål, övergav krav på kärnkraftens nedläggning för att ena allianspartierna.

Hon framhåller också att Centerpartiet under Annie Lööfs ledning 2016 ingick en överenskommelse för att rädda befintliga kärnkraftsreaktorer samt att partiet inför valet 2022 pekade ut samtliga fossilfria elproducenter som viktiga för Sveriges elförsörjning. Samtidigt finns den historiska hållningen och en inneboende konflikt mellan liberalism och kärnkraft som resulterat i att Centerpartiet tassat som katten kring het gröt, anser hon.

”Socialdemokraterna har ännu större ansvar än Centerpartiet här. De har vänt kappan efter vinden och gått väldigt mycket på Miljöpartiets spår”.

Det stundande partiledarbytet efter avgående Annie Lööf är nu ett utmärkt tillfälle att slutligen göra upp med det förflutna och helt släppa kärnkraftsmotståndet, tycker hon.

– Centerpartiet har tappat förtroende i klimat- och energifrågor och då har vår nästa partiledare ett viktigt ansvar att göra oss starkare och tydligare. Vi måste på ett tydligt sätt släppa kärnkraftsmotståndet. Det kan inte råda någon oklarhet om vart man har partierna, säger hon.

Håller dina partikamrater med dig i detta?

– Jag tror inte att Centerpartiet har så stora problem med att jag talar ur skägget i den här frågan men vi måste bli tydligare. Det energibranschen efterfrågar är långsiktighet och blocköverskridande enighet.

Kärnkraften har inte behandlats rättvist

Emma Wiesner tycker inte att något fossilfritt kraftslag ska förfördelas framför något annat utan att marknaden själv ska få bestämma vilka kraftslag som byggs. Problemet är att kärnkraften inte behandlats så – trots att det är ett fossilfritt kraftslag.

Straffskatter, avgifter och till och med direkta förbud mot att bygga nya reaktorer har varit problem som kärnkraften länge brottats med, och många delar finns fortfarande kvar. Exempelvis att det endast får finnas tio kärnkraftsreaktorer i landet samt att de bara får placeras på redan existerande kärnkraftsplatser, även om regeringen i Tidöavtalet samt i ett nytt skarpt förslag planerar att skrota dessa hinder.

I andra änden har de intermittenta kraftslagen gynnats med hjälp av subventioner och andra politiska styrmedel.

– Vi måste komma bort från gamla käpphästar och att politiker pekar ut sina favoritkraftslag. Då kan vi inte ha ett mål att vi ska ha ett 100 procent förnyelsebart elsystem utan det målet måste ändras till fossilfritt. På samma sätt kan vi inte ha ett statligt program med kreditgarantier som bara går till grön teknik och där inte kärnkraften är inkluderat, säger hon.

Med det sagt kan marknaden nog aldrig bli helt fri, menar hon. Världen har exempelvis enats om att vi på sikt behöver fasa ut de fossila kraftslagen. På så sätt måste politiken ändå sätta ramar och det bör göras efter vilket elsystem man efterfrågar snarare än att peka ut enskilda kraftslag, tycker hon.

– Vi ser nu att gasen inte räcker till och att det finns risk för stora blackouter i södra Sverige. Det är en mycket allvarlig situation och hur kommer vi då ur den? Det krävs reformer på elmarknaden så att den utgår från elförsörjningens utmaningar och prissätter leveransförmåga. Sedan är det upp till marknaden att konkurrera. Då behöver det inte specifikt vara kärnkraft utan det kan lika gärna vara vattenkraft, kraftvärmeverk eller batterilager. Men politiken ska inte sätta upp hinder för den som vill bygga fossilfri kärnkraft.

De experter jag pratar med menar att knäckfrågan för ny kärnkraft är en bredare politisk enighet. Hur ser du på Socialdemokraternas roll här?

– Socialdemokraterna har ännu större ansvar än Centerpartiet här. De har vänt kappan efter vinden och gått väldigt mycket på Miljöpartiets spår. De har suttit i en regering som tagit beslut som aktivt missgynnat kärnkraften. Här tycker jag både att Centerpartiet och Socialdemokraterna har ett ansvar att ställa saker till rätta.

Ledningen undviker frågan om ny kärnkraft

Elisabeth Thand Ringqvist, som varit aktuell som en av de tre kandidaterna till att ta över som partiledare för Centerpartiet efter Annie Lööf, menar att partiet inte har något emot ny kärnkraft.

– Om vi ska fördubbla produktionen för att klara den industriella omställningen så kan det vara så att vi också behöver kärnkraft. Men det är inget som kommer lösas på kort sikt, säger hon till TN.

Hon vill däremot inte ge ett rakt svar på om Centerpartiet tycker att det är rimligt att kärnkraften på något sätt bör ersättas för dess systemstärkande egenskaper. Ej heller huruvida hon står bakom regeringens förslag att exempelvis slopa förbuden mot att det endast får finnas tio reaktorer i drift i Sverige samt att de bara får byggas på nuvarande kärnkraftsplatser.

– Jag vet inte om det är tillstånd på andra platser som behövs. Det är viktigt att vi får till en energikommission bestående av politiker, näringslivet och akademin.

Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet. Bild: Adam Ihse/TT

Centerpartiets klimat- och energipolitiska talesperson, Rickard Nordin, vill inte svara rakt på frågan om han också tycker det är dags för Centerpartiet att släppa kärnkraftsmotståndet.

– Jag står bakom de av stämman fattade besluten. Det viktigaste nu är att släppa fokuset på enskilda kraftslag och ta oss an utmaningen med det kraftigt ökade behovet av elproduktion. I det arbetet är det helt avgörande att regeringen bjuder in till nya energisamtal för att skapa långsiktiga förutsättningar för näringslivets investeringar.

Hur tycker du att vi ska lösa behovet av planerbarhet i systemet, behövs ny kärnkraft? Och hur bör man hantera det faktum att nuvarande kärnkraftsreaktorer är ganska gamla och förr eller senare kommer att behöva stängas? Behövs nya reaktorer?

– Politikens uppgift är inte att planekonomiskt besluta om exakt vilka kraftverk och kraftslag som ska byggas. Vi ska sätta upp ramar och spelregler som marknadens aktörer sedan investerar utifrån. Jag noterar att de reaktorer som nu finns i drift planeras att köras till åtminstone 2040 och eventuellt ännu längre enligt ägarna.

Många experter jag talar med menar att det krävs en bredare politisk enighet för att investerare ska våga satsa på ny kärnkraft, att det inte är något som politiker drar undan mattan för i händelse av regeringsskifte i nästa mandatperiod. Tycker du att Centerpartiet bör vara med och underlätta för ny kärnkraft? Exempelvis att riva upp förbud mot att reaktorer endast får byggas på nuvarande kärnkraftsplatser, som regeringen presenterade under onsdagen.

Rickard Nordin, energipolitisk talesperson för Centerpartiet. Bild: Henrik Montgomery/TT

– Oavsett vad det ska investeras i behövs långsiktiga förutsättningar för att sänka den politiska risken och därmed kostnaden för konsumenter och företag. Avgörande för att uppnå det vore att regeringen bjöd in till nya energisamtal. Vad utfallet av dem blir återstår ju att se. Våra ingångar är fastslagna av vår partistämma och sedan får vi självklart även lyssna på andra partiers önskemål.

Ser du någon möjlighet att Centerpartiets hållning kring ny kärnkraft ändras i samband med partiledarbyte?

– Centerpartiets politik bestäms av våra medlemmar genom beslut på våra stämmor.

TN har sökt Centerpartiets föreslagna nya partiledare, Muharrem Demirok.