OSUND KONKURRENS

Här är kommunen som inte konkurrerar med företagen

Helene Åkerlind, (L) kommunalråd i Gävle, Johan Grip, konsult på Startpoint Advisory, och Stefan Sagebro, expert på konkurrens, Svenskt Näringsliv.

Kommuner som breder ut sina kommersiella tentakler skapar problem för privata företag. Gävle har svart på vitt vilka verksamheter som ska undvikas. ”Allt oftare diskuteras frågan om vi ska upphandla eller inte och hur avtalen ser ut”, säger kommunalrådet Helene Åkerlind (L).

– Vi ska inte vara inne på ställen där vi inte har kommunal kompetens om det inte finns en bra förklaring till det. Det kanske finns en affär i det för en privat aktör och det kan också vara lönsamt för kommunen att sälja av verksamheten, säger Helene Åkerlind (L), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

Trots att många företagare runt om i landet påpekar att de utsätts för konkurrens från sin egen kommun har få kommuner gjort granskningar, likt den som Gävle nu har gjort.

Ett externt företag har fått i uppdrag att granska kommunens momspliktiga verksamheter för att ta ställning till vilka av dem som konkurrerar med det lokala näringslivet, om det i så fall finns något starkt skäl till att ha dem kvar, eller hur de ska hanteras.

– Det visade sig att vi hade färre momspliktiga verksamheter än vad vi trodde. Men i de fall som det har funnits har vi utrett om det är rimligt, och åtgärdat det som inte varit lämpligt.

Det kan handla om att avsluta avtal eller om att göra annorlunda vid nästa upphandling, förklarar hon.

– I några fall görs ingenting om det bedöms ha liten konkurrenspåverkan eller om vi ser fördelar med att behålla det som det är. Ibland kan det ge ytterligare positiva effekter att det är kommunen som driver en verksamhet.

Större medvetenhet om kommunens avtal

En utredning ger kommunen svart på vitt om den har verksamheter som borde göras av andra, påpekar hon. För Gävles del har det lett till en större medvetenhet om kommunens avtal.

– Allt oftare diskuteras frågan om vi ska upphandla eller inte och hur avtalen ser ut. Det är viktigt att vi som kommun gör det vi är satt att göra. Vi försöker upphandla så långt det går och funderar lite extra varje gång en ny verksamhet ska starta – är det här osund konkurrens?

De flesta av kommunens nämnder, kommunalförbund och bolag fick godkänt i utredningen, några av dem fick någon typ av anmärkning men det var också ett avtal som fick underkänt.

– Utredningen slog ner på Kommunstyrelsen som de ansåg hade ett olämpligt avtal med ett bolag som hyr ut kontorslokaler, där bland annat kommunens näringslivsenhet sitter. Avtalet som går ut 2022 kommer därför inte att förlängas, säger Helene Åkerlind.

Granskningen gjordes av konsultbolaget Startpoint vars slutsats är att det finns en stor medvetenhet i kommunen kring behovet av att ta hänsyn till det lokala näringslivet, förklarar Johan Grip, vd och konsult på Startpoint Advisory.

– Inställningen är att kommunen inte i onödan ska konkurrera med företagen. Både politiken, förvaltningen och de kommunala bolagen jobbar aktivt med frågan.

– Det var ett väldigt positivt initiativ och det finns säkert en hel del kommuner som borde ta efter Gävles exempel, säger han.

Utredningen visade att majoriteten av de undersökta verksamheterna var både lagliga och lämpliga. Ett fåtal verksamheter befann sig i gränslandet ur ett lämplighetsperspektiv men de hade kommunen i huvudsak redan ögonen på, konstaterar Johan Grip.

– Ett område var vissa av de slutkundstjänster som energibolaget tillhandahöll men jag tycker att vi fick goda svar på våra frågor. Delvis handlade det om missförstånd. I övrigt fanns det inte mycket att klanka ner på.

Utvecklingen åt fel håll

2010 kom det nya regler i konkurrenslagen som skulle motverka den här typen av osund konkurrens och till en början blev det bättre, men sedan några år går utvecklingen åt fel håll, enligt Stefan Sagebro, expert på konkurrens och statsstöd på Svenskt Näringsliv.

– Konkurrerande verksamhet från offentliga aktörer är ett omfattande problem som dessutom tycks ha ökat på senare år. Osund konkurrens är en viktig fråga för oss. Ofta är det kommunala verksamheter som orsakar problem, vilket gör det ännu viktigare att kommunerna jobbar med de här frågorna.

Traditionellt har konkurrensen från kommunen varit kopplad till verksamheter som kommunen har vissa befogenheter att agera inom, till exempel inom utbildning. Andra exempel är gym, badhus och spa-anläggningar, eller transporter av olika slag.

– Små företag drabbas hårdast eftersom de ofta har små marginaler, där även en liten konkurrerande kommunal verksamhet kan få stor negativ påverkan.

Ur ett vidare perspektiv kan det också få långsiktiga effekter på näringslivsklimatet om kommunen driver konkurrerande verksamhet, påpekar han.

– Det lockar ju inte precis entreprenörer att starta verksamhet när de läser i media att kommunens agerande slår ut privata aktörer.

Genomlysning av hela förvaltningen

Stefan Sagebro konstaterar att få kommuner har som Gävle låtit en extern firma göra en genomlysning av hela den kommunala förvaltningen och kommunens bolag för att undersöka var det kan tänkas finnas verksamhet som kommer i konflikt med privata företag.

– När man gör en sådan här utredning så riskerar man att blottlägga brister. Det som är bra med den här undersökningen är att man inte bara tittar på vad som ligger inom lagens råmärken, utan även på vad som kan vara lämpligt, och om en viss uppgift kan lösas lika bra eller bättre av en privat aktör.

Det är viktiga resonemang, menar han. Även om kommunen får göra vissa saker kan det av många anledningar vara bättre att lägga ut verksamheter på privata företag.

– Ytterst handlar det om ett engagemang och en vilja att jobba med de här frågorna och att prioritera dem. Fler kommuner borde följa Gävles goda exempel och göra en gedigen genomlysning.

Sedan är det såklart avgörande vad man gör med resultatet, om oklarheterna åtgärdas, säger Stefan Sagebro.

Fler kommuner borde följa Gävles goda exempel.

Helene Åkerlind tycker också att diskussionerna som uppstår i och med en sådan här utredning är mycket värda. Det har bland annat lett till ett beslut om att det före varje beslut i kommunstyrelse, nämnder och bolag ska göras en analys av vilka konsekvenser det får för näringslivet.

– Det blir naturligt att alltid prata med näringslivet först innan man gör något. Jag är glad att vi har gjort den här utredningen. Förutom att den har gjort oss uppmärksamma på tveksamma områden så har den också visat att vi faktiskt har förhållandevis mycket utlagt på privata aktörer.

Ytterligare åtgärder är att vem som helst nu kan gå in anonymt på kommunens hemsida och anmäla osund konkurrens, och varje år ska ett seminarium hållas för att diskutera de konkurrensfrågorna med näringslivet.

– Det här arbetet är inget som man gör en gång och sedan är det klart – det måste hållas levande.