OSUND KONKURRENS

Dags för kommunerna att se över sina verksamheter – nya regler ska stoppa fusk

Johan Grip, vd på konsultföretaget Starpoint Advisory, Stefan Sagebro, expert på industripolitik, konkurrens och statsstöd på Svenskt Näringsliv, Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten. Bild: Claus Gertsen /SCANPIX, Privat, Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB, Ola Hedin

Inför att ett nytt regelverk kring konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet ska tas fram så borde kommunerna se över sina verksamheter, menar flera experter. ”Är man en kommun som siktar på att skapa ett bra företagsklimat så är den här frågan grundläggande”, sa experten Stefan Sagebro på ett seminarium nyligen.

På ett seminarium som Svenskt Näringsliv nyligen anordnade diskuterades frågan om osund offentlig konkurrens som till exempel skattefinansierade kommunala gym och caféer. Bakgrunden är att regeringen nu ser över regelverket för konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. En viktig del av det arbete är hur Konkurrensverket ska kunna få större möjligheter att agera.

Stefan Sagebro, expert på industripolitik, konkurrens och statsstöd på Svenskt Näringsliv, konstaterade att en kärnfråga är att kommuner och andra offentliga aktörer har helt andra förutsättningar att bedriva verksamhet än privata aktörer.

– Är man en kommun som siktar på att skapa ett bra företagsklimat så är den här frågan grundläggande. För de företag som drabbas av konkurrens från en kommunal aktör så kan det slå mycket hårt.

En orsak till att regeringen ser över frågan är att det finns begränsningar och otydligheter i det befintliga regelverket vilket betyder att reglerna inte får den effekt som lagstiftaren tänkt, menade Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten på seminariet.

– Vi prövar till exempel den konkurrensrättsliga effekten mot det som kallas en relevant marknad. Problemet är att det scenariot är i de flesta fall mycket vidare än den situation där en offentlig och privat aktör möts lokalt.

Troligen kommer utredningen i stället att föreslå att Konkurrensverket ska kunna anlägga ett lokalt perspektiv i sina analyser och utredningar.

– Det är helt centralt att titta på vilken effekt den offentliga aktörens verksamhet har på den lokala marknaden och inte jämföra mot en regional nivå eller mot angränsande länder som vi har sett exempel på, sa Stefan Sagebro.

”Kommunala kompetensen har överskridits”

Rikard Jermsten lyfte fram just kommunalt drivna gym som ett exempel där Konkurrensverket hade kunnat agera mer resolut om myndigheten hade kunnat fokusera på den lokala konkurrenssituationen.

– I de fallen har vi sett att den kommunala kompetensen har överskridits men inte kunnat göra något inom det nuvarande regelverket. Det är så klart otillfredsställande.

Konkurrensverket har heller inte samma möjlighet att kontrollera och tilldela sanktioner mot offentliga och kommunala verksamheter som mot privata företag.

– Om det visar sig att ett privat företag bryter mot konkurrensreglerna så kan företaget lova att upphöra med det. Sedan har vi möjlighet att återkomma och kontrollera det. Det kan vi inte göra med den offentliga verksamheten utan då avslutar vi utredningen, fortsatte Rikard Jermsten.

När ett nytt regelverk nu är på gång så finns det anledning för kommunerna att se över verksamheter som eventuellt står i strid med konkurrenslagen.

Gävle och Vännäs är exempel på kommuner som försöker vara framåtblickande. De har anlitat konsultbolaget Starpoint Advisory för att kartlägga hur deras momspliktiga verksamheter påverkar det privata näringslivet.

– Det var viktigt att förstå vad som ligger till grund för de här verksamheterna. Är det politiska beslut eller är det förvaltningsorganisationer eller bolag som av olika skäl har agerat på egen hand, sa Johan Grip, vd på konsultföretaget Starpoint Advisory.

Han berättade att de har undersökt kommunernas momspliktiga verksamheter dels från ett lagligt perspektiv dels vägt in lämpligheten i att erbjuda en verksamhet som kan förses av ett privat företag.

– Genom de analyserna har vi kunnat ge kommunerna grönt ljus där vi hittat några motsättningar, men i andra fall har det varit mer tveksamt och då har vi påtalat det.

– Men det är viktigt att påpeka att alla momspliktiga intäkter per definition inte bryter mot lagen eller är olämpliga, fortsatte Johan Grip.

När regelverket nu kan stramas upp är det viktigt för kommunerna att vara förberedda. Här är en bra dialog med det lokala näringslivet a och o, menade Johan Grip.

– Det är nog bra om kommunerna ställer sig frågan hur deras agerande påverkar det privata näringslivet och att man tar den här dialogen innan några beslut tas.

Konkurrensverkets Rikard Jermsten menar att det kanske viktigaste är att kommunerna blir mer medvetna om vad de gör, på vilken grund och vad det får för effekter.

– Detta måste också lyftas upp på strategisk nivå även om det kan vara svårare i en politiskt styrd organisation, men det är det bästa sättet att undvika problem.

Fakta

Hösten 2023 tillsatte regeringen utredningen Nya konkurrensverktyg för väl fungerande marknader.

Utredaren ska bland annat:

  • Analysera och bedöma behovet av ett nytt, bredare konkurrensverktyg som komplement till nuvarande konkurrensverktyg.
  • Ta ställning till om företag bör ha en skyldighet att informera Konkurrensverket om att en företagskoncentration genomförs i de fall företagen inte är skyldiga att anmäla förfarandet enligt konkurrenslagen.
  • Lämna de författningsförslag som övervägandena ger anledning till.

I februari 2024 presenterade regeringen ett tilläggsdirektiv. Här ska en särskild utredare specifikt se över reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Syftet är att öka möjligheterna för Konkurrensverket att utreda och vidta åtgärder mot offentliga aktörer som skadar konkurrensen.