DEN SVENSKA INDUSTRIN

”EU:s största fyndighet någonsin – vågar vi vara glada?”

Glädjeyran över mineralfynden i Kiruna gick snabbt över i oro för att tillstånd att ta fram råvarorna kommer kunna följa upptäckten. Maria Rosendahl vill se ett systemskifte när det gäller tillståndsprövningar för att undvika att vi fortsätter sätta krokben för oss själva.

Ett nytt fynd av sällsynta jordartsmetaller i Kiruna är en positiv och värmande nyhet som sätter fokus på Sveriges och EU:s fantastiska möjligheter. Fascinationen och glädjen över beskedet om det hittills största fyndet i Europa av sådana råvaror byttes dock som förväntat snabbt till diskussionen om möjligheten att över huvud taget få tillstånd till en brytning.

Klimatutmaningen är ett faktum och för att lösa den krävs mängder av råvaror, bland annat sällsynta jordartsmetaller. Hämtas dessa inte i Sverige eller inom EU så kommer de att komma någon annanstans ifrån. Vår tillverkningsindustri försörjer sig globalt och är inte begränsad till inköp hemmavid.

Precis samma sak gäller övriga nödvändiga resurser som krävs för de här investeringarna. Tillskott av kvalificerad arbetskraft, ingenjörer, i tillräckligt snabb takt och naturligtvis energi avgör hur snabbt investeringar kan komma på plats. Etablering av ny industri kräver även utbyggnad av samhälleliga resurser i form av boende, skolor, etcetera för att kunna fullföljas.

Klimatutmaningen är ett faktum och för att lösa den krävs mängder av råvaror, bland annat sällsynta jordartsmetaller.

I all enkelhet ser ekvationen ut som så att jobbskapande och klimatförbättrande verksamhet kräver resurser. I realiteten är det förstås inte så enkelt och hänsyn behöver tas för den lokala påverkan som det innebär men min förhoppning är att detta kan ske i samspel.

I ljuset av de globala utmaningarna är därmed upptäckten i Kiruna fantastisk. Ju mer av det vi kontrollerar själva desto större chans är det att framtidens investeringar hamnar hos oss i Sverige när hela världen ställer om och därmed ger det oss större möjlighet för en betydligt mer hållbar gruvdrift jämfört med många andra länder. För medlemsföretag hos oss i Teknikföretagen som planerar stora nyinvesteringar i exempelvis Göteborg eller Skellefteå är det naturligtvis välkommet att kunna köpa från Kiruna.

Sedan tidigare har vi redan liknande fyndigheter i Sverige. Här finns enligt SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) flera typer av fyndigheter som har potential att leda till gruvdrift. De har vi ännu inte lyckats dra nytta av. Det avspeglas till exempel i att bara någon procent av de sällsynta jordartsmetaller som används inom EU, inte kommer från Kina.

Många företag betraktar tillståndsprocesserna som väldigt osäkra.

När det gäller frågan om tillstånd så finns det studier som visar att det mer flexibla och konsensusbaserade och utfallsorienterade system som Sverige hade under 1980-talet möjliggjorde minskade utsläpp och bibehållen konkurrenskraft. Sverige gynnades på bekostnad av länder som hade ett mer konfrontationsbaserat och teknikbaserat system för tillstånd.

Det ser annorlunda ut idag där många företag betraktar tillståndsprocesserna som väldigt osäkra. Mätningar visar att höga krav i sig inte är problemet utan det är osäkerhet som skrämmer företag från att göra investeringar. Utan att specifikt föregå en eventuell tillståndsprövning för de aktuella fyndigheterna i Kiruna så finns det ingen annan väg att gå än att lämna det tvistebaserade system vi har idag. Och hitta tillbaka till ett system som kan förena hårda krav med investeringsvilja.

En signal om att Sverige, inklusive Kiruna, besitter fantastiska naturresurser som är avgörande för morgondagens hållbara samhälle.

Den regulativa osäkerheten vi lever med idag riskerar att påverka hela Sveriges industriella system med negativa konsekvenser för både energiförsörjning, innovation, produktion och arbetstillfällen.

Tillbaka till Kiruna. Det var ju just i Sverige, framför allt på Resarö och i Riddarhyttan, som de flesta av de sällsynta jordartsmetallerna en gång upptäcktes. Och det är ju i sin tur en signal om att Sverige, inklusive Kiruna, besitter fantastiska naturresurser som är avgörande för morgondagens hållbara samhälle.

Återöppningen för några år sedan av gruvan Mountain Pass i USA visar att det går att bryta Kinas dominans inom sällsynta jordartsmetaller. USA har tack vare den kraftigt minskat sitt beroende av import.

Nyheten från Kiruna blev med rätta mottagen med stor glädje eftersom den samtidigt är en signal om ett framtida, ännu mer konkurrenskraftigt EU. Låt denna positivism styra oss även när vi framledes ska ta tillvara de resurser som vi faktiskt har. Må vi sluta sätta krokben för oss själva.

Om krönikören

Maria Rosendahl är näringspolitisk chef på Teknikföretagen.