KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Cementakrisen får kortsiktig lösning - ”Det känns motsägelsefullt”

Bild: Sofia Ekström SVD/TT, Karl Melander /TT, Ernst Henry Photograpy

Regeringens akutlösning för att förhindra en cementkris välkomnas av flera remissinstanser. Men långsiktigt kvarstår flera problem. ”Det känns motsägelsefullt att lösa krisen för Cementa, men samtidigt sätta alla andra företag i samma situation”, säger Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv.

För att parera cementkrisen vill regeringen genomföra en tillfällig ändring av miljöbalken. Ändringen är tänkt att ge Cementa möjlighet att fortsätta bryta kalksten i Slite i ytterligare åtta månader.

Myndigheter och organisationer fick fyra dagar på sig att svara på remissen om lagändringen. Flera instanser var väldigt kritiska till den korta svarstiden, men merparten av remissvaren är positiva till förslaget.

Uppsala universitet är bland de instanser som är kritiska till förslaget. De skriver att regeringens lagförslag handlar om att reglera ett rättsförhållande som redan har varit föremål för domstolsprövning och att förslaget utmanar domstolarnas självständighet och oberoende.

Svemin: Tidsbegränsade tillstånd inte lämpade för industrin

Men Skanska tillstyrker förslaget. Företaget skriver i sitt svar att den föreslagna ändringen inte är tillräcklig för att undanröja risken för cementbrist i Sverige som riskerar att uppstå efter sommaren 2022. Det är en farhåga som många inom industrin verkar dela.

Svemin, branschföreningen för gruvor och metallproducenter, välkomnar förslaget, men skriver i sitt svar att tidsbegränsade tillstånd inte är lämpade för industrin.

”Täktverksamhet är konjunkturberoende och behöver möjlighet att anpassa uttag till efterfrågan och därmed flexibilitet gällande uttag över tid. Flexibilitet i uttag över tid ger även större möjlighet att anpassa verksamhet gällande storlek på upplag och andra anpassningar för att minska påverkan på naturmiljön”, skriver Svemin i sitt remissvar.

Även Teknikföretagen välkomnar regeringens förslag. ”Att hindra kalkbrytning i Sverige för att framgent importera samma vara tillverkad i andra länder skapar inte reella utsläppsminskningar. Vi efterlyser istället en industripolitik som stärker de nationella förutsättningarna för svensk industris konkurrenskraft”, skriver de i sitt svar.

IF Metall tillstyrker förslaget och framhåller vikten av att regeringen ska fortsätta engagera sig i att skapa förutsättningar för hållbar kalkbrytning och cementtillverkning på Gotland.

"Givet den rådande situationen behövde vi en lösning”

Svenskt Näringsliv önskar att det införs en möjlighet att förlänga ett tidsbegränsat tillstånd i särskilda fall. I sitt svar skriver Svenskt Näringsliv att de vill se att regeringen även i framtiden ska ha möjlighet att förlänga giltighetstiden för tidsbegränsade tillstånd för samhällsviktiga verksamheter.

Nicklas Skår, jurist på Svenskt Näringsliv, anser att det är bra att den nuvarande krissituationen får en lösning, men att det fortfarande saknas en långsiktig handlingsplan.

– Givet den rådande situationen behövde vi en lösning. Den lösningen hade kunnat vara enklare än den som föreslås i remissen. Men det vi framförallt är kritiska till är den attityden som man har kring detta. Här har lagstiftningen ställt till med ett jätteproblem och så löser man det med ännu krångligare lagstiftning. Det här behöver få en långsiktig lösning från politisk håll.

Nicklas Skår är oroad över utvecklingen mot att fler aktörer ska få tidsbegränsade tillstånd istället för permanenta tillstånd.

– Istället för att lösa problemet långsiktigt vill regeringen utreda om alla kan få tidsbegränsade tillstånd. Vi har ju nu sett hur det kan gå. Cementa började med sin ansökan för fyra år sedan, men ändå faller det i slutändan. Det känns motsägelsefullt att lösa krisen för Cementa, men samtidigt sätta alla andra företag i samma situation.

Cementa har själva svarat på remissen och är positiv till lagändringen. Men de hade velat se att ändringen skulle gälla under en längre tidsperiod än fram till slutet av 2021.

– Det är bra att regeringen utifrån den mest akuta situationen nu föreslår nödvändiga förslag. Det är mycket viktigt att regeringen knutet till vår kommande tillståndsansökan meddelar ett längre tillstånd i tid. Samma mängd sten kommer att omfattas men möjligheterna till mer flexibel användning i verksamheten är kritiskt att få till och skapas på så sätt – inte minst knutet till de kortsiktiga lösningar med att använda extern kalksten, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.

Även Comstedt Webb hade velat se en mer långsiktig lösning.

– Det är bra att regeringen agerar avseende det mest omedelbara – men det kommer vara angeläget att vi också får inom kort får förutsättningar att verka på medel- och lång sikt i Sverige. I synnerhet då utmanande men nödvändiga klimatomställningssatsningar pågår. Vår ambition om att trycka på startknappen för världens första klimatneutrala cementfabrik på Gotland år 2030 ligger fast men är samtidigt starkt beroende av att besked avseende långsiktiga förutsättningar fås betydligt snabbare än om uppemot fyra år till i en ny prövningsprocess, säger hon.

Svenska myndigheter behöver ta ett helhetsansvar.

– Situationen knutet till svensk cementförsörjning visar på ett akut behov om att tillståndsprocesser i Sverige behöver präglas av ett helhetstänk där exempelvis materialförsörjning, beredskap och industriell utveckling i kritiska värdekedjor så som byggnäringen värderas. Detta betyder inte att höga miljökrav skall rundas utan att våra myndigheter i långt större utsträckning behöver präglas av att ett helhetsansvar för Sverige tas, i och inför prövningarna behöver myndigheter till fullo inta en vägledande och konstruktiva roll istället för att agera motpart. Därtill bör myndigheter agera för att processer skall gå väsentligt snabbare. Enbart utsträckningen i tid innebär inte enbart en försening av satsningar utan att miljöinvesteringar kanske inte heller genomförs och detta är allvarligt när behovet att klara klimatomställningen brådskar.

Även Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv, understryker att regelverket för industrins tillståndsprocesser måste förändras.

– Ledtiderna är alldeles, alldeles för långa. Förutsägbarheten är låg och det där hindrar viljan att göra investeringar, som är en fullständig förutsättning för att klara klimatomställningen, säger han till Rapport.