KLIMATOMSTÄLLNINGEN

SKF:s nya klimatmål: Alla leverantörer ska nå nettonollutsläpp

Magnus Rosén, hållbarhetschef på SKF. Bild: Göteborgs Universitet, Kwok Keung Cheng

Verkstadsbolaget SKF strävar mot nettonollutsläpp i hela leverantörskedjan till 2050. Ambitionshöjningen är avgörande för att vara relevant i framtiden, menar bolagets hållbarhetschef Magnus Rosén.

Sedan tidigare har kullagerjätten SKF målet att den egna produktionen och energianvändningen ska uppnå nettonoll växthusgasutsläpp 2030.

Men i slutet av 2021 skruvade man upp ambitionen och nu är målet inställt på att även företagets leveranskedja ska uppnå nettonoll växthusgasutsläpp, men här sätter man tidsgränsen vid 2050.

– Det är klart att det är en utmaning, men som företag får man välja om man vill ligga före eller efter i omställningsarbetet. Hanterar man inte de här frågorna riskerar man att bli irrelevant, konstaterar Magnus Rosén, hållbarhetschef på SKF.

Han berättar att SKF arbetar med livscykelstudier för att identifiera var i företagets processer och produkter de största koldioxidutsläppen sker.

– Då kan vi fokusera på rätt områden och vi är ett företag som använder mycket stål i produktionen. Våra leverantörer är till stor del energiintensiva stålföretag med stora koldioxidutsläpp som påverkar SKF:s totala koldioxidavtryck.

Ställer krav på leverantörer

Ett viktigt steg i det arbetet har varit att investera i mer energieffektiva tillverkningsprocesser och kräva att företagets leverantörer ska anta en standard, ISO 50001, som används för att uppnå en effektivare energianvändning. Omkring 85 procent av SKF:s leverantörer som omfattas av kravet har nu sådan certifiering

Det handlar om att man som företag med hjälp av efterfrågan kan vara med och påverka marknaden, menar Magnus Rosén.

Men, han påpekar också att SKF är en relativt liten aktör i sammanhanget. Därför arbetar man tillsammans med globala samarbeten som till exempel ”SteelZero” och ”ResponsibleSteel” och försöker påverka den globala stålindustrin den vägen.

– Vi samlar också in data från våra leverantörer för att se hur stora utsläpp som är kopplade till vad vi köper av dem. Det blir underlag för en rapportering där vi kan hjälpa våra leverantörer att ta fram en plan för att minska utsläppen. Det är helt nödvändigt om vi ska klara att nå målet.

Framsteg på flera fabriker

Att inkludera leverantörerna i målet om nettonoll utsläpp 2050 är som sagt en ambitionshöjning.

Men sedan flera år tillbaka arbetar SKF med att minska utsläppen från den egna produktionen och idag har SKF:s fabriker i Göteborg, Tudela i Spanien och Steyr i Österrike uppnått nettonoll växthusgasutsläpp.

I det arbetet har man fokuserat mycket på att energieffektivisera fabriker och produktionsprocesser, samt på att säkra upp förnybar el.

Bild: SKF

Och här menar Magnus Rosén att man kan komma långt med en mängd relativt enkla åtgärder.

– Det har handlat om ett kontinuerligt effektiviseringsarbete i det dagliga arbetet och att se över var och i vilka moment i processen vi kan energieffektivisera.

Vad kan det vara konkret?

– Det kan handla om att se över värme- och ventilationssystem. Att se till att byggnaderna är isolerade, titta på belysning och att fabrikernas tryckluftssystem är rätt inställda och inte läcker.

– Men när vi till exempel infört värmeåtervinning i fabrikerna så har det krävt större investeringar i nya system och nya byggnader, fortsätter han.

Energieffektivisering är en viktig del i att minska växthusgasutsläppen i relation till vikten i ton på de produkter SKF tillverkar och distribuerar globalt.

– Ett viktigt delmål för oss har varit att lyckas minska de utsläppen med 40 procent 2025 jämfört med basåret 2015. Detta delmål har redan uppnåtts, säger Magnus Rosén.

Satsar på förnybar el

När det kommer till elen säkrar man upp den med leverantörer som garanterar att den är förnybar.

– Vi är energiintensiva. Därför är det viktigt att den el vi använder i våra fabriker är förnybar, menar Magnus Rosén.

Ytterligare en viktig del i SKF:s hållbarhetsarbete är cirkulära lösningar och affärer för företagets produkter och tjänster. Det sker inom den strategiska satsningen ”intelligent and clean”.

– Vi har till exempel ett program där vi arbetar med använda lager och upparbetar dem och förlänger deras livstid. Man kan spara uppemot 90 procent i utsläpp på det sättet eftersom produkterna då inte behöver nytillverkas, säger Magnus Rosén.

Företaget har också en applikation som kan laddas ned som man kallar för ”Bearing Assist” som är en instruktion på hur kullager ska monteras.

Initiativet togs efter att SKF upptäckt att många lager som man fick byta ut var felmonterade från början.

– Genom att montera våra lager rätt från början kan deras livstid förlängas vilket så klart är bra från ett klimat- och hållbarhetsperspektiv.

Vilka är de stora utmaningarna framåt i klimat- och hållbarhetsarbetet?

– Det är att fortsätta arbeta tillsammans med våra leverantörer för att minska hela leveranskedjans koldioxidavtryck. Även arbetet med att minska utsläppen från transportkedjan är något vi kommer att lägga fokus på, konstaterar Magnus Rosén.

SKF:a olika miljöstandarder

För att effektivisera och kategorisera klimatarbete har det skapats en standard för att redovisa koldioxidutsläpp.

Scope 1 innebär utsläpp som sker direkt i företagets produktion som till exempel från fabriker. Här arbetar SKF med till exempel energieffektivisering.

Scope 2 är indirekta utsläpp kopplade till den energi som företaget köper. SKF arbetar bland annat med att successivt öka andelen förnybar energi.

Scope 3 handlar om indirekta utsläpp i ett företags värdekedja som företaget själv inte har kontroll över. För SKF:s del arbetar man här främst med att försöka påverka sina stålleverantörer.