FÖRETAGARJOUREN

Allt du behöver veta om momsen under coronakrisen

Bild: Janerik Henriksson/TT, Ernst Henry Photography AB

Hur påverkas egentligen momsen under coronakrisen? Momsexperten Anna Sandberg Nilsson reder ut.

Momsen är en konsumtionsskatt på varor och tjänster som vi privatpersoner ska betala. Men det är företagen som ser till att momsen kommer in till staten genom att lägga på momsen i ett kvitto eller i en faktura och sedan redovisa in skatten på mervärdet i varje försäljningsled. Momsen påverkar alla transaktioner, alla fakturor, varje dag och skatterisken kan bli stor om ett fel ackumuleras.

En rad olika frågor och behov av förändringar har lyfts med anledning av coronapandemin, Covid-19. Regering och riksdag har genomfört lagändringar för att underlätta för företagare och Skatteverket informerar om den praktiska tillämpningen på en särskild sida med coronainformation som uppdateras löpande. Skatteverkets Rättsliga vägledning har även en separat corona-sida med mer detaljerad rättslig information.

Anna Sandberg Nilsson, momsexpert på Svenskt Näringsliv, listar frågor som påverkar momsen under pandemin:

Tillfälliga anstånd med inbetalning av moms

Alla företag som redovisar moms, oavsett företagsform, kan få så kallat tillfälligt anstånd med betalningen på grund av coronapandemin. Företag som missköter sin ekonomi, är oseriösa eller har skatteskulder beviljas inte anstånd. De tillfälliga anstånden gäller för sex månader och avser redovisningsperioder mellan januari 2020 och januari 2021, de behöver inte vara i följd (för helårsmoms högst ett beskattningsår). Anstånd lämnas som längst för 12 månader, dock längst till den 12 mars 2022.

För ansökningar som lämnats den 5 februari eller senare tas en avgift ut med 0,1 procent. Därtill kommer en kostnadsränta som för närvarande är på 1,25 procent.

För ansökningar som har skett innan den 4 februari är avgiften 0,2 procent, men tas först ut från och med den sjunde månaden efter anståndet medgavs. Även i denna situation tillkommer en kostnadsränta på 1,25 procent.

Varken räntan eller avgiften är avdragsgill. För att kunna få anstånd måste deklaration ha lämnats för perioden, enklast är därför att söka anstånd i samband med inlämning av deklarationen.

Byte av redovisningsmetod och redovisningsperiod

Skatteverket anser att spridningen av coronaviruset är en extraordinär omständighet som innebär att ett företag kan byta redovisningsmetod och redovisningsperiod för moms. Den som redovisar moms när fakturor bokförs (faktureringsmetoden) kan byta till kontantmetoden (bokslutsmetoden) om företagets omsättning uppgår till högst 3 miljoner kronor per år. Byte från en kortare redovisningsperiod till en längre kan ske om försäljningen minskar. Ändrad redovisning från t.ex. varje kalendermånad till kalenderkvartal kan göras om beskattningsunderlaget väntas minska till högst 40 miljoner kronor per år. Ändring från kalenderkvartal till helår kan göras om omsättningen väntas minska så den uppgår till högst 1 miljon kronor per år.

Kundförlust

För att momsen ska få korrigeras på grund av kundförluster anser Skatteverket normalt att det krävs att säljaren kan visa att det är sannolikt att betalning inte kommer att inflyta. Skatteverket anser att så normalt är fallet om köparen har gått i konkurs och när säljaren har överlämnat sin fordran till Kronofogden som upprättat en utredningsrapport. Skatteverket anser däremot inte att olika former av ackord eller beslut om skuldsanering är att anse som en konstaterad kundförlust som ger rätt till nedsättning av momsen. Skatteverket anser däremot att små fordringar (under 1000 kr) där indrivningsåtgärder kostar mer än själva fordran, kan korrigeras efter 8 månader.

Under pandemin har denna tillämpnings lämplighet ifrågasatts allt mer och Skatteverket har meddelat vissa lättnader. Skatteverket anser att det under coronapandemin kan antas att en köpare inte kan betala sin skuld om ett antal förutsättningar är uppfyllda. Anledningen är att företag i många branscher påverkas ekonomiskt av coronapandemin och därmed har fått eller kan komma att få betalningssvårigheter.

Följande förutsättningarna som ska vara uppfyllda:

•Köparen är en beskattningsbar person.

•Fakturan för köpet ska ha utfärdats mellan 1 februari 2020 – den 31 december 2021.

•Minst tre månader ska ha förflutit efter förfallodatumet.

•Skriftlig betalningspåminnelse ska ha skickats ut.

•Köparen och säljaren är inte i intressegemenskap.

Om detta är uppfyllt kan säljaren sätta ner momsen. Om säljaren senare får betalt från köparen, helt eller delvis, ska säljaren redovisa momsen på betalningen.

Momspliktig uthyrning av vårdpersonal trots coronapandemin

Utgångspunkten vid uthyrning av vårdpersonal är att detta är momspliktigt och inte ses som en momsfri sjukvårdstjänst. Skatteverket har meddelat att uthyrning av vårdpersonal enligt klausulen om ändrat beredskapsläge i avtal mellan vårdföretag och regioner inte anses vara en tjänst med nära anknytning till sjukvård som är momsfri därför är tjänsterna som utförs av vårdföretag enligt beredskapsklausulerna momspliktiga, enligt Skatteverket. Samma bedömning görs för sjuk- och tandvårdspersonal som hyrs ut till andra vårdmottagningar på grund av ojämn arbetsbelastning som en konsekvens av spridningen av coronaviruset.

Tillfälliga hyresrabatter för utsatta branscher

Hyresvärdar som sänker den fasta hyran för vissa hyresgäster har under den inledande fasen av pandemin haft möjlighet under perioden 1 april till 30 juni 2020 ansöka om kompensation för nedsättningen genom ett statligt stöd. Stödet har återinförts och gäller nu perioden 1 januari – 31 mars 2021. Regeringen har även beslutat att förlänga stödet till 1 april – 30 juni, detta måste dock först godkännas av EU-kommissionen.

Tidigare utgjorde kompensationen maximalt halva hyresnedsättningen och som mest 25 % av den ursprungliga hyran. I och med återinförandet slopas taket på ersättningens storlek (får dock ej överstiga 800 000 euro) som nu även får uppgå till 50 % av den ursprungliga hyran. Vilka hyresgäster som är berättigade till stödet bedöms utifrån SNI-kod och berör utsatta branscher, exempel är restaurang och sällanköpshandeln. Det nya stödet går att söka från 3 maj och kan sökas till och med den 30 juni 2021.

Skatteverket anser att stödet är ett bidrag direkt kopplat till priset vilket innebär att stödet ska räknas in i det underlag som används för att beräkna momsen.

SKR: Nytt statligt stöd 2021 för sänkta lokalhyror med anledning av coronaviruset

Regeringen: Hyresstöd

Lån eller bidrags påverkan på momsen

Har lån tagits med anledning av coronapandemin påverkar det inte avdragsrätten för moms i verksamheten. Har bidrag istället mottagits kan det påverka om moms ska tas ut eller inte, samt om avdragsrätt för ingående moms föreligger eller inte. Det är typen av bidrag som är avgörande. Skatteverket redogör för ett antal olika fall i verkets coronainformation.

Tillfällig tull- och momsbefrielse vid import av varor för att bekämpa covid-19

Efter ett beslut från EU-kommissionen införs under en begränsad period en befrielse från tull och moms vid import av varor som används för att bekämpa spridningen av coronaviruset. Befrielsen gäller import som görs på uppdrag eller direkt av statliga organisationer, offentliga organ, offentligrättsligt reglerade organ som region eller kommun, katastrofhjälporganisationer samt andra välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer som godkänts av Tullverket. Import som enligt bestämmelsen är tullfri är även momsfri och momsbefrielse ges om organisationen är momsregistrerad efter prövning av Skatteverket. För att undantaget från moms ska kunna nyttjas ska först ansökan om tullfrihet ske hos Tullverket. Möjligheten att ansöka om tullfrihet har förlängts i flera omgångar och gäller nu till och med den 31 december 2021.

Uthyrning av lokaler och hotellrum under coronapandemin

Under pandemin förekommer att användningen av lokaler tillfälligt ändras. Exempelvis kan lokaler tillfälligt nyttjas som fältsjukhus och hotellrum kan tillfälligt används för evakueringsboende, kontor eller restauranger mm. Detta kan få stora momseffekter. För att hyra ut lokaler med moms finns särskilda regler om s.k. frivillig skattskyldighet. Därutöver är det obligatorisk moms för uthyrning av lokaler i viss verksamhet som t.ex. i hotellverksamhet.

Det är viktigt att hyresmomsen fungerar. För många fastighetsägare är en fungerande moms en förutsättning som innebär momsavdrag på inköp, drift och investeringar. Om hyresmomsen inte fungerar försvinner momsavdraget och inköpet blir 25 procent dyrare. Dessutom måste stora belopp i investeringsmoms (avseende byggnation, ombyggnad m.m.) 10 år tillbaka i tiden återföras i delar. Skatteverket redogör för olika fall i coronainformationen när verket anser att viss ändring av lokalerna gör att momsen fortsatt kan hanteras som tidigare och när momsåterföring kan inträffa.

Arbete i hemmet leder inte till fast etableringsställe

Skatteverket anser att arbete i hemmet under pandemin inte leder till att fast etableringsställe finns i Sverige. Som exemplet nämns ett danskt företag som har anställda som bor i Sverige och normalt arbetspendlar till Danmark. Att anställda nu arbetar från Sverige ska inte medföra att det danska företaget i momshänseende anses ha en stadigvarande plats i Sverige från vilket det finns potential att sälja eller köpa varor och tjänster.

Uppehåll i verksamheten och påverkan på momsen

Den som tvingas pausa sin verksamhet på grund av att försäljning t.ex. uteblir men som har för avsikt att fortsätta bedriva verksamhet ska vara kvar som momsregistrerad. Momsdeklarationer ska lämnas som vanligt för varje redovisningsperiod så länge man är registrerad, även om ingen moms redovisas men en så kallad nolldeklaration ska alltid lämnas. Den som upphör med verksamhet och därmed inte har någon försäljning saknar avdragsrätt för moms. Upphör verksamheten så ska avregistrering från moms ske och ändras verksamheten till en annan typ av verksamhet så ska det anmälas till Skatteverket.

Kontorsutrustning till anställda för användning i bostaden

Pandemin har medfört att många anställda bedriver sitt arbete från hemmet. Det är förekommande att arbetsgivaren eller den anställde (genom utlägg) gör inköp av exempelvis kontorsstolar, skärmar eller skrivbord, för att möjliggöra en bättre arbetsmiljö i bostaden. För inköp som är hänförliga till en bostad tillåts ej momsavdrag på grund av avdragsförbudet för stadigvarande bostad. Däremot om inköpet anses tillfälligt och kontorsutrustningen endast ska användas i hemmet under pandemin, kan det finnas avdragsrätt för momsen. Avsikten med inköpet ska utöver detta vara att användas i arbetsgivarens verksamhetslokaler efter pandemin samt att inköpen görs i en verksamhet som redovisar moms.

Skatteverket: Momsfrågor till följd av corona