ARBETSMILJÖ

Så ska arbetsolyckorna stoppas: ”Företagen jobbar för en nollvision”

Paulina Brandberg, Catharina Elmsäter-Svärd och Per Hidesten. Bild: Christine Olsson/TT, Pressbild, Rikard Westman

Lättad sekretess och tuffare tag mot oseriösa arbetsgivare är några av regeringens åtgärder mot dödsolyckor på arbetsplatser, enligt biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. ”Alla aktörer i alla led behöver säkerställa transparens och förutsägbarhet”, säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd.

Förra årets ökning av arbetsolyckor med dödlig utgång har fått regeringen att kalla till sig arbetsgivare och arbetstagare för att lyssna in deras bild av läget. Till det första mötet var arbetsgivarsidan med bland andra representanter från Industriarbetsgivarna, Byggföretagen och Transportföretagen inbjudna, tillsammans med Arbetsmiljöverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

På plats från regeringen var bland andra statsminister Ulf Kristersson (M), arbetsmarknadsminister Johan Persson (L) och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L).

Efter mötet sa Paulina Brandberg till TN att regeringen är på gång med flera åtgärder.

– Vi måste såklart växla upp vårt arbete och se vad vi kan göra för att minska de här dödsfallen, men regeringen kan inte lösa problemet ensamt. Vi vidtar flera åtgärder för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet, men i praktiken är det ute på arbetsplatserna som det verkligen måste fungera, säger hon.

”Går inte att lagstifta bort”

Ett ämne som kom upp på mötet var säkerhetskulturen på arbetsplatser. Oftast är det tydligt vilka regler och föreskrifter som gäller och vilken säkerhetsutrustning som alla ska ha, men ändå slarvar enskilda arbetstagare, konstaterar Paulina Brandberg.

– Det är ju ingenting som går att lagstifta bort, utan det måste jobbas bort på andra sätt. De allra flesta arbetsgivarna i Sverige tar ett stort ansvar och vill erbjuda sina anställda en trygg och säker arbetsmiljö. Det är absolut min bild. Men det finns fortfarande mer att göra.

Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten, en av de som var med på mötet, tycker att det är viktigt och bra att regeringen lyfter arbetsmiljöfrågan.

– Medlemsföretagen prioriterar ständigt arbetsmiljöarbetet. De har kommit långt och fokuserar i stor utsträckning på de allvarligaste riskerna i verksamheten.

”Nollvision är kärnan”

Industriarbetsgivarna står för en nollvision vad gäller ohälsa och olycksfall, och har nära dialog med sina medlemsföretag. En nollvision är kärnan i en god säkerhetskultur – en förutsättning för verksamheterna och för en hållbar industri, menar Per Hidesten.

– Företagen jobbar för en nollvision, med ett systematiskt arbetsmiljöarbete och med sin säkerhetskultur där man aktivt jobbar med beteenden som stärker säkerhetskulturen.

”Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret men det bygger på att det finns ett helhetsansvar.”

Enligt Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Byggföretagen, var alla på mötet överens om att varje dödsolycka är unik.

– Det går inte att säga generellt varför de inträffar för det finns inte en och samma orsak till dem. Inte heller går det att ge ett rakt svar på om förra årets ökning är ett trendbrott. Efter så många års nedgång är det för kort tid för att veta säkert.

Det fördes även en intressant diskussion kopplat till ansvaret, berättar hon. Arbetsmiljöverket, som också var på plats, påpekade att det uttryckligen står i lagen att individen har ett ansvar, men att den lagen sällan tillämpas. Byggföretagen har länge lyft upp att säkerheten är ett ansvar hela vägen från arbetsgivaren ner till individen på en arbetsplats.

– Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret men det bygger på att det finns ett helhetsansvar. Men det är en utmaning för det pratas inte speciellt ofta om individens ansvar – ingen vill peka ut någon. Om vi bryr oss om varandra måste var och en ta sitt ansvar för att det ska fungera, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Kräver gemensam förståelse

Även om Byggföretagen sprider kunskap och information, och företagen utvecklar sina rutiner och sin utrustning, kan det i slutänden ändå vara ett val som en individ gör som leder till en olycka.

– Hur långt ska en arbetsgivare gå? Det är problematiskt om du har utrustat den anställde med kompetens, rätt utrustning och instruktioner, och sagt att där får du inte gå. Och så går individen där i alla fall. Och så händer något.

Här kommer säkerhetskulturen in. Är det okej att säga till om någon gör fel? Finns det en förståelse på arbetsplatsen, och hos beställaren, om det blir en försening beroende på att man tar det säkra före det osäkra?

– Då måste hela bygget, från beställare till individ, ha en gemensam uppfattning om att säkerheten alltid ska sättas främst, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

”För stort fokus på låga priser och bristande uppföljning av ställda krav ger konkurrensfördelar till oseriösa företag som inte följer lagar och regler.”

Catharina Elmsäter-Svärd betonar att det krävs ordning och reda i alla led.

– Offentliga beställare har en viktig roll när det gäller att skapa goda förutsättningar för sund konkurrens. Alla aktörer i alla led behöver säkerställa transparens och förutsägbarhet.

Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige uppgår till drygt 800 miljarder kronor per år, konstaterar hon.

– Vi vet att ett för stort fokus på låga priser och bristande uppföljning av ställda krav ger konkurrensfördelar till oseriösa företag som inte följer lagar och regler.

Utbredd arbetslivskriminalitet

Regeringen arbetar efter den arbetsmiljöstrategi som löper fram till 2025 där det finns en nollvision. Samtidigt konstaterar Paulina Brandberg att det alltid kommer ske arbetsplatsolyckor som är svåra att förebygga, exempelvis sådana som sker i trafiken.

– Det vi kan göra är att stärka arbetet för att förebygga de olyckor som skulle kunna förhindras genom ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete – där måste vi lägga vårt krut, säger hon.

Vad är politikens ansvar? Vad kan ni göra för att skapa bra förutsättningar?

– Vi behöver underlätta för arbetsgivare att göra rätt och vidta åtgärder i praktiken. Styrning av Arbetsmiljöverket är vårt huvudsakliga verktyg för att ge företag förutsättningar att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

”Vi måste bli ännu tuffare mot de som inte gör rätt.”

Den utbredda arbetslivskriminaliteten i vissa branscher lyftes också på mötet. Om hur den påverkar konkurrensen mellan seriösa aktörer och de som medvetet bryter mot säkerhetsföreskrifter för att spara pengar.

– Vi måste bli ännu tuffare mot de som inte gör rätt och där växlar vi upp arbetet mot arbetslivskriminaliteten på flera olika sätt, säger Paulina Brandberg.

Under 2023 har så kallade center mot arbetslivskriminalitet byggts ut så att de finns i varje polisregion. De ska göra det möjligt för myndigheter att samverka effektivt för att kunna göra gemensamma inspektioner och tillslag mot arbetsgivare som man misstänker inte sköter sig.

Upphandlare har stort ansvar

En nyckelåtgärd i det är att riva sekretesshinder som idag försvårar det myndighetsgemensamma arbetet, poängterar Paulina Brandberg.

– Då tror jag att vi kommer att se ett helt annat resultat när det gäller att komma åt oseriösa aktörer. Det innebär en stor vinst för seriösa aktörer som då slipper konkurrera på felaktiga villkor. Men det finns flera aktörer som kan spela roll i det här arbetet.

De som upphandlar tjänster har ett stort ansvar att se till att arbetet är tryggt och säkert i alla entreprenörsled, påpekar Paulina Brandberg.

– Där tror jag att det finns mycket att göra. Ska vi vända de här dödssiffrorna måste varje aktör i olika roller ta till sig och fråga sig vad de själva kan göra bättre – regeringen, kommunerna och arbetsgivarna. Här finns förutsättningar att förbättra på alla fronter och det måste vi göra.

Lokala skyddsombud viktig pusselbit

Regeringen har nu ökat anslagen till Arbetsmiljöverket som är den myndighet som ansvarar för att förverkliga regeringens arbetsmiljöstrategi där det finns en nollvision för dödsfall i arbetet.

– I vår styrning av Arbetsmiljöverket är vi väldigt tydliga med att de ska ha en nära dialog med parterna i sitt arbete. Det tror jag är det mest effektiva sättet att se till att parterna får rätt inflytande i de här frågorna. I min roll träffar jag också parterna löpande och tar emot inspel från dem.

Nyligen fick Arbetsmiljöverket också i uppdrag att ta fram förslag på hur fler ska att vilja engagera sig som lokala skyddsombud.

– Det är en viktig pusselbit för att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera. Idag är det ett problem att allt fler arbetsplatser står utan lokala skyddsombud, säger Paulina Brandberg.