HOTEN MOT ÄGANDERÄTTEN

Uppgörelse klar – ökar skogsägarnas rätt att bestämma själva

Centerpartiets partiledare Annie Lööf (C) säger att strandskyddet görs om i grunden, medan MP:s Märta Stenevi skriver att de nu har "räddat strandskyddet". Bild: Anders Wiklund/TT

Politik (TT)

Centerpartiet (C) och Miljöpartiet (MP) har stridit länge om strandskyddet och skogen. Nu utropar båda partierna sig till segrare.

Uppgörelsen som S, MP och C har gjort omfattar ett lagförslag om ett förändrat strandskydd och en proposition om äganderätten i skogen.

C har velat öka möjligheterna för kommuner att bygga i strandnära områden, framförallt för att göra landsbygdskommuner mer attraktiva för företag och nya invånare.

MP har velat stärka strandskyddet framför allt längs kusterna för att slå vakt om allemansrätten och den biologiska mångfalden.

Deklarerar vinst

C pekar på att uppgörelsen innebär att det blir enklare att bygga vid små sjöar, vattendrag, anlagda dammar och våtmarker och i särskilda strandnära utvecklingsområden som kommuner väljer ut.

– Av de förslag som vi velat genomföra har det varit små sjöar och vattendrag som Miljöpartiet var väldigt kritiska när utredningen kom, men det finns med, säger Kristina Yngve (C) som varit med och tagit fram lagrådsremissen.

MP lyfter att strandskyddet stärks längs kusterna i södra Sverige, från norska gränsen till Forsmark, samt vid Sveriges stora sjöar. MP:s landsbygdspolitiska talesperson Maria Gardfjell uppger att det där nu blir helt nya kriterier och regler.

– Det blir mycket svårare jämfört med i dag när det gäller lättnader i strandskyddet i starkt exploaterade områden med högt bebyggelsetryck, säger hon.

MP är också nöjd med att ett tidigare utredningsförslag nu har ändrats. Det innebar att kommuner skulle få peka ut landsbygdsområden, inom vilka det skulle vara lättare att göra undantag i strandskyddet.

Onsdagens uppgörelse innebär ett helt annat system, enligt Gardfjell. Kommunerna ska få utse särskilda strandnära utvecklingsområden, som är mycket mindre än utredningens landsbygdsområden, uppger hon.

De områdena får bara upprättas i områden med tätorter med färre än 3 000 invånare. I sådana områden kan kommuner göra undantag i strandskyddet i sina detaljplaner eller få dispens från strandskyddet hos länsstyrelserna.

– Vi beklagar att det generella strandskyddet tas bort när det kommer till mindre sjöar och vattendrag. Men vi välkomnar också att skyddet stärks i områden med högt exploateringsskydd, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Äganderätt i skogen

När det gäller skogen har C har velat ha en stärkt äganderätt där skogsägarna själva får bestämma hur skogen ska brukas, medan MP velat se att mer av den svenska skogen ska skyddas.

C fick igenom flera förändringar som ökar skogsägarnas självbestämmanderätt, bland annat att skydd av naturvärden i första hand ska ske på frivillig grund.

Miljöpartiet ser det som positivt att man fått till ett ökat skydd för skog i fjällnära miljö.

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl säger att hon ser positivt på att fler skydds- och ersättningsformer ska tas fram för att stärka skyddet av fjällskogarna, men hon ser också flera orosmoment.

– Den stora oron vi har är att det formella skyddet ska bygga på initiativ från markägare.

Sandahl ser inte heller att några knutar lösts ut för att minska konflikterna kring skogen. Inte minst relationen mellan skogsvårdslagen och miljölagen.

– Oppositionen inte lyckas lösa vissa av de mest infekterade frågorna. Vi ser att det fortsatt finns ett stort behov av att se över skogsvårdslagen så att den ligger i linje med miljöbalken. Det är inte tydligt och det skapar konflikt.

Tea Oscarsson/TT

Peter Wallberg/TT

Fakta

Regeringens proposition till riksdagen gällande stärkt äganderätt i skogen innehåller bland annat:

– Förslag om att markägare själva ska kunna ta initiativ till skydd av skog "genom att arbetssätten vid formellt skydd utvecklas med frivillighet som grund".

– Ökade möjligheter för skogs- och markägare att välja vilken typ av skydd som ska införas i området.

– Förslag om att färre avsteg ska göra från frivilligt skogsskydd.

– Regeringen föreslår nya ersättningsmarker och ett nytt markförsäljningsprogram från Sveaskog AB.

– De skogsägare som har skog i fjällnära områden föreslås få ersättningsmark för att kompensera för att de inte får avverka.

Källa: Regeringen

Fakta

Regeringens proposition till riksdagen gällande strandskyddet innehåller:

– Det ska bli enklare att bygga strandnära i vissa landsbygder. Kommunerna får utökade möjligheter att utveckla och bygga strandnära.

– Upphävt strandskydd vid små sjöar och smala vattendrag. Gäller för sjöar mindre än en hektar och vattendrag smalare än två meter.

– Inget strandskydd vid anlagda sjöar och vattendrag.

– Strandskyddet föreslås skärpas och förtydligas i högexploaterade områden.

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juli 2022.

Källa: Regeringen.