REFORMERINGEN AV ARBETSFÖRMEDLINGEN

Ny studie: Succé för jobbprogram – men regeringen sänker anslaget

Martin Lundin och Patrik Karlsson Bild: Pressbild, Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB, Mostphotos

Deltagarna i Rusta och Matcha är mer nöjda än de som går till Arbetsförmedlingen, visar en ny rapport från IFAU. Trots det sänkte regeringen i år anslaget med två miljarder kronor. ”En olycklig signal”, konstaterar Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

Arbetslösa som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen en längre tid kan genom tjänsten Rusta och Matcha få stöd från en fristående privat leverantör att hitta ett jobb eller börja en utbildning.

En studie från IFAU visar att deltagarna anser att aktiviteten fungerar bra och att de är nöjda med stödet de får från sina handledare. IFAU har undersökt vad Rusta och matcha innebär i praktiken och bland annat studerat olika nöjdhetsaspekter, berättar Martin Lundin, forskare vid IFAU.

– De flesta som har varit hos de här privata leverantörerna är positiva. Många tycker att det är lagom många möten och uppger att de har förtroende för sin handledare och den privata aktören, säger Martin Lundin.

De uppger i enkätundersökningen att aktiviteterna är anpassade efter behoven, att deras motivation att söka jobb har ökat och att de har ökat sina kunskaper om arbetsmarknaden.

70 procent anser att mängden möten med handledaren är lagom. Samtidigt har 30 procent inte haft så mycket möten som de enligt regelverket ska ha, ett möte med handledaren minst 30 minuter varannan vecka.

– Att tre av tio inte har så många möten som de har rätt till kan ju betraktas som ganska mycket. Men samtidigt är de allra flesta nöjda med mötesfrekvensen och sina möten med handläggarna och efterfrågar inte mer.

Högutbildade vill ha mer

Mest kritiska är de som är högutbildade – de vill ha mer. Andra grupper, främst de med lägre utbildning, är nöjdare.

– Det kan ju bero på att de som är högutbildade får lite mindre insatser, men kanske också på att många av dem har högre krav och förväntningar.

Samtidigt visar studien att de som har funktionsnedsättningar och lägre arbetsförmåga inte får mer insatser än andra, trots att leverantörerna ofta får en högre ersättning för dem än för de som är närmare arbetsmarknaden.

För att avgöra vilka som ska komma in i Rusta och Matcha använder Arbetsförmedlingen ett AI-verktyg som prognostiserar sannolikheterna för att arbetssökande ska hitta ett jobb, förklarar Martin Lundin.

– Ersättningen till leverantörerna är högre för dem med lägre sannolikhet att få jobb eftersom dessa personer anses behöva mer insatser än andra. Men i vår studie ser det inte ut som att de har fått det. Det var ett resultat som vi var lite förvånade över.

När det gäller leverantörsvalet svarar de flesta i studien, 70 procent, att det fungerar bra och att de hade tillräckligt med information för att kunna göra ett insatt val.

– Tanken med valfriheten är att ge makten till de arbetssökande att välja det som de själva tycker passar dem och att ge leverantörerna incitament att leverera en bra tjänst – de vill ju behålla sina kunder, säger Martin Lundin.

Nöjdare än hos Arbetsförmedlingen

För många är det mest relevanta alternativet till Rusta och Matcha att delta i jobb- och utvecklingsgarantin hos Arbetsförmedlingen. Det är svårt att jämföra resultaten rakt av men de som är hos de privata leverantörerna förefaller i genomsnitt vara mer nöjda än de som är hos Arbetsförmedlingen.

– I en kommande studie som IFAU genomför kommer vi att fokusera mer på effekterna. Hur möjligheten att få jobb påverkas av deltagandet i Rusta och Matcha, och av de olika ersättningarna.

Den som är arbetslös och som söker en heltidstjänst ska också söka jobb på heltid är det sagt, men IFAU:s studie visar att så är det inte i praktiken.

– Aktiviteterna i Rusta och Matcha fyller inte upp 40 timmar i veckan, utan betydligt färre. Om det är rimligt eller orimligt kan jag inte svara på – det är en politisk fråga.

I höstbudgeten sänktes anslagen till Rusta och Matcha för 2024 med två miljarder kronor. Vad anser du om det?

– Det kan jag inte ta ställning till. Vår studie säger heller ingenting om det, säger Martin Lundin.

Trög utveckling

Det var i Januariavtalet från 2019 som det beslutades att Arbetsförmedlingen skulle reformeras i grunden och att den övervägande delen av jobbmatchningen skulle läggas ut på privata aktörer.

I dagsläget är det bara cirka 17–18 procent av de arbetssökande får hjälp av en Rusta och Matcha-leverantör, konstaterar Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

– Vi var positiva till reformeringen av myndigheten och den här inriktningen, men det har inte blivit den genomgripande förändring som var motiverad. Det innebär att mellan 80 och 85 procent av de arbetslösa fortfarande är kvar hos Arbetsförmedlingen.

Problemet har varit att det avsätts pengar i budgeten för Rusta och Matcha utifrån ett visst antal arbetssökande, men Arbetsförmedlingen har inte förmått att anvisa tillräckliga volymer och målet har underträffats. Samtidigt som leverantörerna anpassat sig efter målvolymen.

– De har fått för få deltagare att jobba med så i stället har väldigt många leverantörer gått på knäna.

Han är glad över det positiva resultatet i IFAU:s studie – att deltagarna över lag är nöjda, att de känner förtroende för sin handläggare hos matchningsaktören och att många anser att deras jobbchanser förstärks.

Samtidigt håller han med om att det finns utmaningar. Till exempel att de aktiviteter som tillhandahålls till arbetslösa inte fullt ut motsvarar den arbetssökandes arbetsutbud.

– De ska ju egentligen ägna sig åt jobbsökande på heltid – här måste sökaktiviteten upp. Det är viktigt att den som är arbetslös söker jobb intensivt, jobbar med sitt CV, skickar jobbansökningar, besöker jobbmässor och är aktiv, säger Patrik Karlsson.

Han nämner också att det är negativt att de som bedöms ha störst behov av stöd inte verkar få så mycket mer stöd, enligt undersökningen.

– Tanken med systemet är ju att den ekonomiska drivkraften ska vara starkare för den gruppen eftersom leverantörerna bör lägga mer tid på den individen. Här finns det utvecklingsmöjligheter.

Viktig insats

Bakgrunden till att regeringen skar ner tilldelningen med två miljarder kronor inför 2024 är att Arbetsförmedlingen inte har nått upp till sitt mål gällande antalet deltagare som har anvisats till Rusta och Matcha, förklarar Patrik Karlsson

– Regeringen tog bort de pengar som Arbetsförmedlingen inte hade nyttjat för Rusta och Matcha. Med tanke på hur viktig den här insatsen är var det en olycklig signal. En alternativ lösning hade varit att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att stärka sin anvisningsförmåga i syfte att nå målet. Dessutom vet vi ju nu hur nöjda deltagarna är.

Svenskt Näringsliv vill se en ständig kvalitetshöjning i systemet och har argumenterat för att det bör finnas någon form av ratingsystem där det blir tydligt vilka leverantörer som lyckas bäst med att få ut arbetslösa i jobb.

– Tidigare fanns ett sådant system och det är någonting som vi skulle vilja ha tillbaka. Det underlättar den arbetssökandes val och gör sannolikt att de leverantörer som presterar bäst får fler kunder. Det bidrar till högre kvalitet över lag, säger Patrik Karlsson.