HOTEN MOT ÄGANDERÄTTEN

Investor: EU tar över makten i styrelserummet

Investors styrelseordförande Jacob Wallenberg. Bild: Foto: Simon Rehnström / SvD / TT /

EU har långtgående planer att kapa ägarnas makt över bolagen. Investor och andra tunga svenska näringslivsföreträdare kallar det ett allvarligt ingrepp i äganderätten.

EU-kommissionen vill nu se lagändringar i regelverken för bolagsrätt och bolagsstyrning i medlemsländerna. Kommissionens initiativ heter ”Hållbar bolagsstyrning” och går ut på att ändra medlemsstaternas aktiebolagsrättsliga regler rörande styrelsens sammansättning och uppdrag, för att därigenom minska vad man kallar näringslivets kortsiktighet och bidra till en mer hållbar utveckling.

Men många är kraftigt negativa till förslaget och varnar för att det handlar om ett allvarligt ingrepp i företagens verksamheter och styrning. Kritiker menar att EU nu tar kliv in i bolagen på ett sätt som kan hota äganderätten, marknadsekonomin och stora värden i ekonomin. Förslaget innehåller även krav om ”due diligence” i globala leveranskedjor med fokus på mänskliga rättigheter och miljö.

Näringslivstoppar sågar förslaget

Investor är en av aktörerna som är kritiska.

– Vår kritik riktar sig till delen av förslaget som rör bolagsstyrning. Initiativet som lagts fram innebär att bolagens styrelse skulle ha ett vidare ansvar mot fler intressenter, alltså inte ytterst mot ägarna, säger Viveka Hirdman-Ryrberg, chef för hållbarhet på Investor.

Syftet med initiativet är att motverka kortsiktighet genom att begränsa bolagens utdelningar och återköp och förslaget är baserat på två rapporter, varav den ena slår fast att det finns en tendens till kortsiktighet bland företagen inom EU. Den andra rapporten fokuserar på leveranskedjor med fokus på miljö och mänskliga rättigheter. Enligt rapporten är det bara vart tredje EU-företag som följer FN:s principer om tillbörlig aktsamhet och tar hänsyn till alla mänskliga rättigheter och miljöeffekter.

Stora delar av näringslivet har uttryckt missnöje över både förslagen och de rapporter som de bygger på. De leder helt fel, menar Viveka Hirdman-Ryrberg.

Viveka Hirdman-Ryrberg, chef för hållbarhet på Investor.

– Vi är långsiktiga ägare. Hela vår ägarmodell bygger på tydlig rollfördelning och ansvarsutkrävande. Och när det kommer till utdelningar och återköp så handlar det om riskkapitalförsörjning, kapitalet ska kanaliseras dit det gör nytta. Hela marknadsekonomin bygger på det. Att låsa in kapital i bolag när det hade gjort mer nytta någon annanstans gynnar ingen. Utdelningar är också jätteviktiga för stiftelser och forskningsfinansiering.

Slår mot svenska konkurrenskraften

Hon är oroad över vilka konsekvenser förslaget skulle kunna få för svensk och europeisk ekonomi.

– Dels vill vi värna äganderätten. Men det handlar också om vikten av att Sverige och Europa har fungerande kapitalförsörjning. Det här riskerar att påverka Europas konkurrenskraft framåt.

Långsiktig konkurrenskraft och hållbarhet står inte emot varandra, tvärtom, menar Viveka Hirdman-Ryrberg.

– För att fortsätta vara konkurrenskraftig måste man investera kontinuerligt i hållbarhet. Ta klimatfrågan som exempel, där finns det en otrolig innovationskraft bland företagen för att hela tiden arbeta fram bättre lösningar. Det samarbetas mellan olika branscher och företag, här finns en stor kraft. Den ska inte hämmas.

Även Carina Silberg, ansvarig för ägarstyrning och hållbarhet på Alecta, är oroad över förslaget.

Carina Silberg, ansvarig för ägarstyrning och hållbarhet på Alecta.

– Vi är generellt positiva till EU Sustainable Finance, det kommer många förslag därifrån som ger oss bättre förutsättningar att skapa en hållbar avkastning till våra kunder. Men när det gäller det här förslaget i sin nuvarande utformning har vi ställt oss bakom kritiken om att studien som ligger till grund är otillräcklig för ett så långtgående förslag om lagstiftning, säger Carina Silberg, ansvarig för ägarstyrning och hållbarhet på Alecta.

– Vi anser att förslaget grundar sig i en syn på utdelningar som kortsiktiga per definition, det är olyckligt. Att bolag är lönsamma och attraktiva för investerare är positivt, det ger förutsättningar för långsiktighet, fortsätter hon.

Krav om exakt kompetens i styrelser

Carina Silberg är särskilt oroad över förslagets krav om specifik kompetens i styrelser.

– Vi håller med om att hållbarhetsfrågorna behöver komma upp ännu tydligare på styrelsernas agendor. Kompetensen i styrelsen är en nyckel, och som ägare är det viktigt att det finns förutsättningar för att kunna se till individuella bolags behov av kompetens och se till helheten i sammansättningen, det rimmar inte med att bli ålagd krav om exakt vilken kompetens som ska finnas i styrelsen.

Nu hoppas hon och en rad svenska bolagsföreträdare att EU ska se över andra alternativ än lagstiftning.

– Det kommer tydliga signaler från EU om att man vill göra något på det här området. Jag tror att det är viktigt att vara konstruktiv och lyfta alternativ. Det finns andra vägar att gå här, det finns mycket att göra med självreglering eller andra insatser än just lagstiftning, säger Carina Silberg.

”Mycket allvarliga konsekvenser”

Anne Wigart, ansvarig för frågor om bolagsstyrning, bolagsrätt och börsrätt på Svenskt Näringsliv, understryker allvaret. Att ta ifrån bolagen rätten att styra över sina egna verksamheter är inget litet ingrepp.

– Vi anser att man i förslaget borde separera due diligence från bolagsstyrning. Vi är mycket oroade över det här förslaget om bolagsstyrning som skulle få mycket allvarliga konsekvenser. Att reglera syftet med bolagets verksamhet för att på så sätta hantera hållbarhetsfrågorna innebär att väl fungerande bolagsrättsliga system som det svenska slås sönder, säger hon och fortsätter:

– Ägarnas möjlighet att styra och påverka sina bolag tas ifrån dem när istället ett brett spektrum av intressenter ska lägga fast hur bolaget ska styras, och när vinstsyftet ersätts av flera syften blir det omöjligt att utvärdera styrelsens sätt att sköta sitt uppdrag.

Anne Wigart är orolig över att det då blir mindre intressant för investerare att gå in i bolag.

Anne Wigart, ansvarig för frågor om bolagsstyrning, bolagsrätt och börsrätt på Svenskt Näringsliv.

– Om ägarnas rättigheter försvagas och de inte heller får ta del av utdelningar, då blir det ointressant för dem att investera i bolagen. Genom att ta bort styrelsens ansvar gentemot aktieägarna, kommer alltså företagen att dräneras på riskvilligt kapital. Det här riskerar att skada europeiska företags konkurrenskraft. Näringslivets dynamik och förnyelseförmåga hämmas och incitamenten för de investeringar och innovationer som krävs för en klimatsmart omställning försvagas.

Idag är det nationella regler som styr hur bolagsstyrningen inom EU ser ut, förklarar Anne Wigart och menar att det inte finns något behov att ändra på det.

– Förslaget innebär som nämnts att makt flyttas från aktieägarna till styrelsen, men också en kraftig maktförskjutning från medlemsstaterna till EU. Hänsyn till hållbarhet, långsiktighet och intressenters intressen beaktas redan i befintliga nationella bolagsrättslagar och bolagsstyrningskoder. Kommissionen har inte visat att de nya reglerna behövs.

Bryter mot EU-regler

Kommissionens initiativ innebär ett åsidosättande av såväl subsidiaritetsprincipen som den EU-rättsliga proportionalitetsprincipen eftersom EU-lagstiftning inte får gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det intresse det har att skydda, enligt Anne Wigart. Hon berättar att förslaget är baserat på en studie genomförd av EY - ”On directors’ duties and sustainable corporate governance” - där det slås fast en tendens till kortsiktighet bland EU-företagen som motverkar en hållbar utveckling. Även rapporten har fått hård kritik.

– Det saknas grund för påståendet att aktiebolag generellt skulle ha ett kortsiktigt tänkande i sitt beslutsfattande, säger Anne Wigart.

Hon hänvisar till en färsk studie från Handelshögskolan i Stockholm (”Corporate Governance and short-termism: An in-depth analysis of Swedish data”).

– I EY-studien menar man att bolagen har för stora utdelningar till sina ägare i förhållande till bolagets redovisade resultat. EY-studien har sågats av forskare från såväl EU som USA. Det är inte ett korrekt sätt att mäta kortsiktighet på. Studien har också kritiserats för ett en tredjedel av de undersökta börsbolagen är brittiska. Storbritannien har ett annat bolagsstyrningssystem och annan ägarstruktur med mer spritt ägande jämfört med kontinentaleuropa. Det vore märkligt att basera nya regler utifrån brittiska erfarenheter och regler när UK inte längre är medlem i EU, säger Anne Wigart.

Nu börjar det bli bråttom. Under måndagen rapporterade DI att Wallenbergsfärens bolag Investor, med vd Johan Forssell och ordförande Jacob Wallenberg, har uppmanat Sveriges nya finansmarknadsminister, Åsa Lindhagen (MP), att stoppa lagstiftningsinitiativet.

Näringslivet rasar mot EU-förslag: Wallenbergsfären vill att ministern sätter stopp (Dagens Industri)