BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Så ska kriminella stoppas i vården – skickar punktlista till regeringen

Ida ingerö, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna. Bild: Pressbild, Mostphotos

För att stänga ute kriminella från vård och omsorg krävs effektiva och precisa åtgärder, menar Ida Ingerö, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna. ”Det räcker inte att slå med en stor klubba, om det blir ett slag i luften”, säger hon till TN. Nu skickar organisationen en punktlista med åtgärder till regeringen.

Effektiva åtgärder som får verklig effekt för att stänga kriminella ute från vården och omsorgen. Det har under lång tid varit Vårdföretagarnas utgångspunkt i dialogen med politik och myndigheter. Socialdemokraterna skruvar nu upp retoriken kring kriminella aktörer som bedriver vårdföretag. Bland annat vill de införa en tillståndsplikt för vårdcentraler och sätta stopp för etableringsfriheten i primärvården.

– Det är välkommet att politiker från höger till vänster diskuterar de här frågorna. Det ska inte vara möjligt för kriminella att sko sig på våra välfärdssystem. Från Vårdföretagarnas sida har vi ju under lång tid försökt uppmärksamma politiken på de kryphål vi och våra medlemsföretag ser, där kriminella ges utrymme till missbruk av systemet, säger Vårdföretagarnas näringspolitiska chef Ida Ingerö.

”Åtgärderna måste syfta till att med precision stoppa kriminellas missbruk och infiltration av välfärdssystemen.”

Vårdföretagarna har under flera år försökt påverka politiken och myndigheterna att se över regelverk och arbetssätt för att stoppa kriminella aktörer. Man har sett flera exempel på kriminalitet och missbruk inom framför allt hemtjänst och personlig assistans, och presenterat ett antal reformförslag kring detta.

– Våra medlemsföretag vill inte behöva konkurrera med kriminella nätverk. Det vill naturligtvis ingen företagare. Vi vill ha en jämlik spelplan. Och då behövs åtgärder. Men åtgärderna måste syfta till att med precision stoppa kriminellas missbruk och infiltration av välfärdssystemen. Det räcker inte att slå med en stor klubba, om det blir ett slag i luften, säger Ida Ingerö.

Måste ta ett helhetsgrepp

Utspelet kommer efter rapporter om att personer som är knutna till kriminella nätverk har bedrivit vårdcentraler och annan primärvård. Det handlar om ett fåtal fall, men trenden oroar.

– Oseriösa eller rent kriminella aktörer har inte i vår välfärd eller någon annan del av näringslivet att göra. Jämlika spelregler och konkurrens på lika villkor är två grundpelare som sätts ur spel när rättsvårdande myndigheter inte förmår att hålla dem borta. Patienter och äldre måste kunna ha tilltro till systemen. Därför är det så viktigt att politiken nu förmår att ta ett helhetsgrepp och inte, i en iver att visa handlingskraft, går fram med åtgärder som riskerar att bli verkningslösa.

”Grundproblemet är den utbredda organiserade brottsligheten som har fått fäste i vårt land.”

Vårdföretagarna har skickat en lista med förslag till regeringen, som man hoppas ska leda till dialog och att branschen tillsammans med politik och myndigheter får möjlighet att arbeta fram åtgärder som ger en reell effekt mot kriminaliteten.

– Samtidigt vill jag vara tydlig med att det här inte är ett branschproblem. Det finns branschspecifika problem, exempelvis om en läkare skriver ut narkotikaklassade preparat till patienter som inte borde ha dem, men grundproblemet är ju den utbredda organiserade brottsligheten som har fått fäste i vårt land. Vi behöver därför både branschspecifika och generella lösningar, för att komma till rätta med detta, säger Ida Ingerö.

”Vi måste komma bort från stuprören.”

Ett förslag som Vårdföretagarna lyfter är man mer effektivt ska kartlägga kriminella aktörers nätverkskopplingar till olika verksamheter, som vårdcentraler. Man vill också kopiera kapitel 13 från LOU till LOV, för att effektivt kunna utesluta kriminella aktörer redan vid upphandling.

När det gäller Socialdemokraternas förslag om att införa tillståndsplikt för att få starta vårdcentraler menar Vårdföretagarnas näringspolitiska chef Ida Ingerö att det är svårt att ta ställning till ett förslag som ännu inte har specificerats, men att det sannolikt finns mer effektiva åtgärder för att stoppa kriminella.

– Jag tror att vi ska börja med att gräva där vi står. Det är idag en omfattande process att starta en vårdcentral, och därefter har regionerna regelbunden uppföljning och IVO tillsynsansvar. Jag tror att man ska börja med att se över uppföljning och tillsyn. Vässa befintliga verktyg.

”Det är idag en omfattande process att starta en vårdcentral, och därefter har regionerna regelbunden uppföljning och IVO tillsynsansvar.”

Till exempel, menar Vårdföretagarna, borde man vid både uppföljning och tillsyn kunna fånga upp om en viss läkare, eller en viss klinik, skriver ut ovanligt mycket narkotikaklassade preparat.

– Det finns idag otroligt mycket information, både på klinik- och på läkarnivå, för såväl offentliga som privata vårdcentraler. Vi måste komma bort från stuprören, och se till att data följs upp effektivt.

Men Vårdföretagarna välkomnar delar av Socialdemokraternas förslag.

– Det är utmärkt att Socialdemokraterna liksom regeringen vill öppna upp för myndigheter att dela information, som idag omfattas av sekretess, med varandra. Det är exakt sådana åtgärder vi behöver, där vi jobbar med det vi har och genomför effektiv granskning och informationsdelning, säger Ida Ingerö.

Vårdföretagarnas punktlista till regeringen

  • Utökad nationell likriktning av huvudmännens/regionernas processer vid öppnande, uppföljning och ägarförändring inom primärvården. Huvudmännens ansvar bör ses över, särskilt avseende riskindikatorer.
  • Utformningen av LOV bör ses över med syfte att harmonisera regionernas bakgrundskontroll och ägarprövning i flera led.
  • Utökad samkörning av register mellan myndigheter och huvudmän avseende exempelvis patientsäkerhetsindikatorer.
  • Uppdra till IVO att regelbundet genomföra fysisk tillsyn av alla tillståndspliktiga verksamheter.
  • Säkerställ i det kommande arbetet för förbättrad informationsdelning mellan myndigheter att IVO får ökad tillgång till information som finns hos andra myndigheter som idag skyddas av sekretess.
  • Kartlägg kriminella individers nätverkskopplingar till välfärdsföretag. Skärp kontrollen så att man försvårar för att använda sig av bulvaner eller så kallade målvakter. Nyttja den kunskap som finns på individnivå som finns i branscherna vid en kartläggning.
  • Utred möjligheten att ställa högre krav på systematiskt uppföljningsarbete i kommunerna oberoende av driftsform. Säkerställ att kommunerna tillhandahålls ett stärkt systemstöd för detta arbete.
  • Inför de regler som finns i LOU om skyldighet och möjlighet att utesluta en olämplig leverantör i LOV.

Källa: Vårdföretagarna