ELKRISEN

Polen fimpar kol och går på kärnkraft: ”Positivt för Sverige”

Michelle Tun von Gyllenpalm, expert på energipolicy hos Svenskt Näringsliv, ser mycket positivt på att Polen väljer att satsa på ny kärnkraft. Förutom att det är ett effektivt sätt att få bort koldioxid från det europeiska elsystemet så hjälper det också hela regionen när det gäller kärnkraftskompetens. Bild: Adam Ihse, TT, Mostphotos, Stefan Telll

Nyligen beslutade Polen att bygga ny kärnkraftverk. Satsningen kan hjälpa Sverige på flera sätt. ”Det är väldigt positivt att det byggs nya reaktorer i Europa. Det bidrar till ökad kärnkraftskompetens”, säger Michelle Tun von Gyllenpalm, expert på energipolicy hos Svenskt Näringsliv, till TN.

Att Polen tänker satsa på kärnkraft och att åtminstone tre av dem blir amerikanska Westinghouse AP1000-reaktorer, har varit känt sedan länge. Men i förra veckan cementerades saken när premiärminister Mateusz Morawiecki skrev under konstruktionskontrakt för det första kärnkraftverket vid Lubiatowo-Kopalino-sajten i Pommern.

Totalt planeras sex reaktorer nordväst om Gdansk och den sammanlagda notan uppskattas till motsvarande omkring 440 miljarder kronor. Det första kraftverket beräknas vara i drift 2033 och detta är ett särskilt stort steg eftersom Polen blir ett helt nytt kärnkraftsland.

– I dag öppnar Polen ett nytt kapitel. 1900-talet var kolet och oljans århundrade, 2000-talet är atomkraftens. Vi kan inte riskera stabiliteten i vårt energisystem, och hela vår ekonomi, om vi litar på instabila energiresurser, konstaterade Mateusz Morawiecki under ceremonin.

Polen har i dag en av de smutsigaste elproduktionerna i Europa. Tillsammans med sol- och vindkraft satsar de nu på kärnkraft för att på sikt fasa ut denna produktion. Bild: Electricitymap

Att Polen satsar på fossilfri kärnkraft är ett mycket förnuftigt beslut, menar Michelle Tun von Gyllenpalm. Polen tillhör nämligen den absoluta toppen i Europa när det gäller koldioxidutsläpp i elsystemet. De senaste 12 månaderna har en så stor andel som 67 procent av produktionen kommit från kolkraft enligt Electricitymap. Därutöver har landet 14 procent solkraft, 10 procent vindkraft samt mindre mängder av gas, olja och vattenkraft.

– Polen behöver fossilfri baskraft för att ersätta kolkraften och för Europas utsläpp av växthusgaser som helhet så är den här satsningen mycket bra. Dessutom är det också positivt för alla som bor i regionen. Förbränning av kol släpper nämligen ut stora mängder luftföroreningar som är skadliga för människors hälsa, säger Michelle Tun von Gyllenpalm.

Enligt Our world in data dödar kolkraft i snitt 24,6 människor per terawattimme producerad elektricitet och därefter kommer förbränning av andra fossila bränslen samt biomassa enligt följande tabell. Olyckor likt Tjernobyl och Banqiao är också inräknade i statistiken.

De säkraste och renaste kraftslagen enligt Our world in data. Bild: Our world in data

Dödstal inom elsektorn är till största del utsläppsrelaterade, och där är kolkraften värst, vilket tydligt illustreras i en visualisering från The Guardian nedan. Därutöver tillkommer en rad andra hälsoproblem.

Visualisering av luftföroreningar från en artikel i The Guardian. Länken mellan förbränning av fossila bränslen, särskilt kolkraft, är tydlig. Bild: The Guardian

Gynnar Sverige på flera sätt

Beslutet att Polen väljer att satsa på kärnkraft kan på flera sätt också gynna Sverige indirekt. Kolkraft är förvisso planerbar så någon större skillnad i de internationella transmissionsnätsförbindelserna lär det knappast bli annat än att elen som emellanåt importeras därifrån får ett mindre koldioxidavtryck. Däremot ökar den generella kärnkraftskompetensen inom Europa.

– Det var länge sedan det byggdes storskalig kärnkraft i Europa och därför är ökad kompetens en väldigt viktig fråga för branschen som helhet. Polens satsning kommer att vässa den kompetensen vilket även Sverige som vill bygga kärnkraft kan dra nytta av, konstaterar Michelle Tun von Gyllenpalm.

Att det firas i Västerås är knappast någon vild gissning heller, eftersom Westinghouse, som ska leverera Polens reaktorer har sin europeiska bränsleanläggning för uran där. En anläggning som inte minst spelat en kritisk roll i att förse Ukraina med kärnbränsle till sina rysk/sovjetiskt byggda reaktorer under kriget.

Ett exempel på den ökade kompetensen är att Westinghouse i november meddelade att de förbundit sig att inrätta ett stort ingenjörscenter samt ytterligare industriella investeringar för att stödja utbildning och utveckling av Polens kärnkraftskompetens och arbetsstyrka.

De poängterar också att de har över 20 avsiktsförklaringar i Polen och andra potentiella projekt i Centraleuropa.

”Westinghouse överväger att engagera både de amerikanska och europeiska leveranskedjorna i detta exceptionella projekt, i syfte att bygga en flotta av AP1000-reaktorer i regionen”, skriver de.

Westinghouse AP1000-reaktorer

Westinghouse AP1000 är en Generation III+ tryckvattenreaktor med en elektrisk effekt på 1200 megawatt. Reaktorn har enligt Westinghouse helt passiva säkerhetssystem och modulär konstruktionsdesign. Utöver två AP1000-enheter som färdigställts på Vogtle-sajten i USA finns fyra i Kina och ytterligare fyra håller på att byggas. Tekniken har även valts för ytterligare två enheter i Kina, nio i Ukraina och övervägs på flera andra platser i Central- och Östeuropa, Storbritannien och USA. Westinghouse har även tagit fram en SMR, AP300, som har flera avsiktsförklaringar i Europa. Alldeles nyligen tecknades en även med Ukraina.

Källa: Westinghouse

Tysklandexperten tycker att Polen gör rätt

Staffan Reveman, expert på tysk energipolitik, har också följt Polens utveckling.

– Precis som Tyskland har Polen stora kolreserver. Det är samma typ av geologiska förutsättningar men Polen har betydligt större kolkraftsproduktion i nuläget och därmed ännu skitigare elproduktion än Tyskland. Därför är de kul att se att de väljer att ta tag i klimatproblemet på riktigt och sjösätter en stor satsning som kommer att ge stor effekt. Polen inser att det kommer att bli väldigt dyrt att fortsätta med kolkraft och de gör naturligtvis helt rätt här, säger han.

Efter en snabb överslagsräkning kan Staffan Reveman konstatera att landets sex reaktorer kommer att kunna leverera el motsvarande ungefär en tredjedel av Polens nuvarande elproduktion.

– Polen kommer sannolikt att fortsätta installera sol- och vindkraft under tiden men de inser att de måste byta baskraft mot baskraft och att sol- och vind inte kommer att lösa den delen av elproduktionen, säger han.

– Sedan får vi se. Det är nog inte otänkbart att Polen satsar en del på SMR för sina industrier också.

Men Tyskland har gått i precis motsatt riktning. Under sina glansdagar i mitten av 2000-talet producerade Tysklands kärnkraft 160 terawattimmar per år motsvarande ungefär en tredjedel av landets elkonsumtion. Den 15 april i år stängdes däremot de tre sista reaktorerna med politisk tvång och om Tyskland fortsätter på den inslagna vägen blir det svårt att få bort den kvarvarande kolkraften, tror Staffan Reveman.

– Polen gör det Tyskland borde göra för att bli kvitt sin kolkraft. Tyskland har mycket mindre koldioxidutsläpp än Polen i dagsläget men Tyskland väljer helt fel väg för att bli kvitt den resterande delen.

Fossila kraftslag dominerar i Tyskland

Trots Tysklands storslagna ambitioner att göra sitt elsystem förnybart är kolkraft fortfarande den dominerande kraftkällan i Tyskland de senaste 12 månaderna enligt Electricitymap. Dessutom förlitar sig landet också till stor del på gaskraft, biomassa och storskalig import, exempelvis från kärnkraft i Frankrike.

– Politiskt i Tyskland pratar man nu om ”Brückenstrompreis” (överbryggningselpris) som ett sätt att betala delar av tyska företags elräkningar för att hålla kvar dem i landet. Det pratas om subventioner på 6 cent (70 öre) per kilowattimme. Politikerna i Tyskland som lagt ned kärnkraften vill helt enkelt betala företagen mer än kärnkraftens produktionskostnad i elsubventioner. Det är helt absurt.

Tyskland stängde i april ned sina fossilfria kärnkraftsreaktorer men det är fortfarande förbränning av kol som dominerar elproduktionen. Därutöver används en stor mängd gas och biomassa för att balansera vind- och solkraft. Bild: Electricitymap