DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Företagen: Nya fågelskyddet får stora konsekvenser

Salskrake söker sig till Gotland vintertid. Frida Ganshed, vd för Gotlands Förenade Besöksnäring, är orolig för vad det utökade fågelskyddet kan orsaka. Foto: Mostphotos/Privat

Nya regler ska öka skyddet för fåglarna på Gotland. Men besöksnäringen hävdar att det får konsekvenser för såväl näringslivet som för möjligheterna att leva på Gotland. Experter menar att Sverige redan har hårda regler.

Tolv länsstyrelser runt om i landet arbetar just nu med att utforma nya så kallade ”fågelområden” inom ramen för Natura 2000. Det är områden som bedöms som extra viktiga för fåglarnas möjligheter att bland annat häcka och mellanlanda under flyttsäsongen. Uppdraget i sig har kommit till efter kritik från EU-kommissionen som menar att Sverige inte uppfyller sina plikter inom ramen för det så kallade ”fågelskyddsdirektivet”.

”Området är jättestort”

På Gotland, en av de tolv regionerna i landet som det handlar om, har länsstyrelsen märkt ut ett nytt ”fågelområde” som täcker hela den östra kusten på ön, från Fårö i norr till Sundre i söder, cirka 25 procent av hela Gotlands yta.

– Området är jättestort och sträcker sig en bra bit ut i havet. Jag tror inte vi riktigt förstått hur allvarligt det här är, säger Frida Ganshed, vd för Gotlands Förenade Besöksnäring, till TN.

Gotland har redan idag en rad olika skydd för miljön, bland annat strandskydd, naturreservat, artskydd och det faktum att Gotland räknas som ett riksintresse för turism och friluftsliv.

Redan hård lagstiftning

Dagens redan strikta regler innebär bland annat att det är stopp för att bygga nytt inom skyddade områden, oftast från stränderna och 200–300 meter inåt land. Det är heller inte tillåtet att ändra byggnader som redan finns inom området, till exempel bygga om ett båthus till fritidshus.

Över huvud taget ska alla eventuella åtgärder prövas av länsstyrelsen eller andra instanser innan och möjligheterna att få dispens är små. Tidigare i år avslog mark- och miljödomstolen prövningstillstånd i ett ärende som gällde att flytta ett golfhål en liten bit inom strandskyddat område. Att golfklubben och golfbanan funnits på platsen i trettio år spelade ingen roll.

– Det finns alltså redan idag en tillräckligt tuff lagstiftning för hela Gotlands kust. Att öka på med ännu mer restriktioner kommer att få jättestora konsekvenser, inte bara för näringslivet utan för möjligheterna att bo och leva på Gotland, säger Frida Ganshed.

Mellanlandningsplats för flyttfåglar

Gotland är, vid sidan av alla de fågelarter som kontinuerligt häckar på ön också en betydande mellanlandningsplats för stora flyttfågelströmmar på väg mellan norr och söder och omvänt. Det gör i sin tur att behoven hos alla de olika arterna skiftar under året och inte är hänvisade till en viss tidsperiod. Olika tider på året har olika fågelskyddsbehov både i tid och geografisk utsträckning.

Trots det ser inte Åsa Norrman, processledare på länsstyrelsen för arbetet med det nya fågelområde att det blir några större förändringar av de regler som redan gäller.

– Företagarna behöver inte vara oroliga, säger hon.

Det är inte så att fåglarnas behov går före människornas behov, i och med detta?

– Nej, men fåglarnas behov ska vägas mot människornas behov.

Hur den avvägningen ska gå till är det dock svårare att svara på. Från besöksnäringens sida har pekats på de luddigt formulerade reglerna som de menar lämnar fältet fritt för egna tolkningar.

– Vi har erfarenheter av att reglernas tolkas helt strikt, utan hänsyn till faktiska förhållanden och det har skapat en oro att alla eventuella ansökningar om förändringar inom det här nya området kommer att stoppas, säger Frida Ganshed.

Långtgående regler för djurskyddet

Det är en oro som Nicklas Skår, ansvarig för principiella frågor kring miljölagstiftning på Svenskt Näringsliv, kan hålla med om.

– Sverige går gärna i första ledet när olika regler ska tolkas. Står det att fåglar eller djur i ett område ska leva ”relativt ostört” så blir den svenska tolkningen att de absolut inte får störas. Vi har dessutom, till skillnad från många andra länder, stora områden med långtgående regler för djurskyddet och är någonting som vi borde kunna hävda när EU-kommissionen kritiserar oss.

I sitt remissvar till länsstyrelsen har Gotlands förenade besöksnäring pekat på att det saknas en tydlig konsekvensutredning av vad de nya reglerna innebär. Beskedet från länsstyrelsen är att när väl kommer in en konkret ansökan om ett ärende som påverkas av de nya reglerna, först då går det att, efter en utredning, konstatera konsekvenserna. Det lugnar knappast Frida Ganshed.

– Domstolspraxis för strandskydd har visat att det inte ens idag finns möjlighet för länsstyrelsen att ge dispens för strandkiosker, parkering och annan service för att tillgodose friluftsliv och turism vid våra stränder. Än mer stärkt lagstiftning skulle få stora konsekvenser för aktiviteter på östra Gotland, för hamnar och fiskelägen, och inte minst för möjligheten att bo och etablera sig.

– Därför motsätter vi oss förslaget om att göra Gotlands östra kust till ett nytt bevarandeområde enligt fågeldirektivet, säger Frida Ganshed till TN.