KLIMATOMSTÄLLNINGEN

”Nu krävs handling för att ta till vara på Sveriges klimatfördelar”

En tydligare politisk strategi som utgår från våra nationella klimatfördelar kan inge hopp i den tid vi lever i – och vi har inte råd att vänta. Det skriver Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna, med anledning av FN:s klimatkonferens COP28.

December rymmer två klimatpolitiska hållpunkter med betydelse för den fortsatta gröna omställningen. FN:s klimatkonferens COP28 samlar regeringsföreträdare från hela världen för att följa upp Parisavtalet och enas om nya åtgärder för att klara de internationella klimatåtagandena. I Sverige väntas regeringen presentera sin handlingsplan för den svenska klimatpolitiken.

Dessa händelser väcker förhoppningar om en handlingskraftig politik för minskade fossila utsläpp och ökade satsningar på grön omställning och för Sverige, på förstärkt konkurrenskraft.

”Utan tvekan den största industriella förändringen av sedan industrialiseringen inleddes.”

Positiva förväntningar utmanas dock just nu av allt som är dystert och mörkt i vår omvärld. Där fokus har flyttats från klimathotet till krig och ekonomisk nedgång. Just därför behöver vi hålla fast i den gröna omställningen och påminna om de långsiktiga möjligheter som den ger.

Mobiliseringen för att ersätta det fossila med fossilfria och förnybara alternativ, elektrifierar och skapar ett mer cirkulärt samhälle är det utan tvekan den största industriella förändringen av sedan industrialiseringen inleddes.

Från Skogsindustriernas sida har vi tagit denna utmaning på stort allvar och involverat branschen i en gemensam framtidsagenda. Där utmanar vi oss själva för att kunna bidra ännu mer. Vi arbetar nu mot tre huvudmål med siktet inställt på 2040. Vi ska öka klimatnyttan med 30 procent, den biologiska mångfalden ska bli rikare och våra produkter ska bli helt fossilfria och återvinningsbara.

Sveriges välstånd har historiskt baserats på en framgångsrik industriexport. Förmåga till fortsatt konkurrenskraft är helt avgörande även för den framtida utvecklingen. Inom ekonomin brukar man prata om att länder har olika komparativa fördelar och att det är dessa man ska fokusera på för att sedan handla med varandra. Detta synsätt var centralt under industrialiseringen, och tanken är att alla vinner på fri handel och en öppen värld.

”Sverige har många styrkor.”

När den gröna omställningen också utgör det övergripande ramverket för ekonomin är det läge att på allvar prata om komparativa klimatfördelar. Olika länder har, utifrån geografiska förutsättningar och industriella strukturer, olika förutsättningar att bidra till att vi globalt möter klimatutmaningen. Om länder och regioner fokuserar på de områden där de kan bidra som mest, kommer vi globalt nå största möjliga resultat.

Utifrån detta perspektiv är det tydligt Sverige har många styrkor. Skogen är den tydligaste av dem, inte minst eftersom en växande skog bidrar med positiv klimatnytta.

Det glädjande är att det finns ännu mer potential i de klimatfördelar som en aktivt brukad skog kan bidra med, än vad vi idag använder. Produkter baserade på skogsråvaran kan i större utsträckning ersätta fossila material. Det är till exempel tydligt inom byggandet där byggnader och produkter av trä dessutom lagrar kol. På så vis kan våra städer bli kolsänkor. Sverige kan bli ett föregångsland som visar vägen när det gäller att utveckla nettonollstäder.

”En politik som tar vara på Sveriges klimatfördelar borde vi kunna enas om.”

Vi står också inför stora genombrott där vi kan ersätta det fossila på områden som textilier, förpackningar och energi. Träfibern kan återanvändas många gånger och blir därmed en självklar, viktig spelare i ett cirkulärt samhälle.

För att fullt ut ta till vara på Sveriges komparativa klimatfördelar i den globala gröna omställningen krävs handling. Det gäller industrin, men politiken behöver också flytta fram sina positioner och bli tydligare. Det handlar om energipolitiken, en politik som bygger på en aktivt brukad skog, snabbare och mer förutsägbara tillståndsprocesser samt en mer aktiv näringspolitik.

En politik som tar vara på Sveriges klimatfördelar borde vi kunna enas om. En starkare och tydligare politisk strategi som utgår från våra nationella klimatfördelar kan inge hopp i den tid vi lever i – och påskynda både utvecklingen och den viktiga omställningen. Vi har inte råd att vänta!