DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

Förseningar och prislyft slår mot importen

Ekonomi (TT)

Nästan tre fjärdedelar av de svenska importföretagen har stora problem med sina leveranskedjor, visar en enkät gjord av Svenskt Näringsliv.

Kraftiga prisökningar har seglat upp som ett nytt huvudproblem.

Problemen med leveranskedjorna är större eller mycket större än normalt, uppger 73 procent av de svenska importföretagen som deltagit i en färsk företagarpanel gjord av Svenskt Näringsliv.

– Vi är inte ute ur krisen. Det är och kommer fortsatt vara problem med leveranskedjorna, säger Anna Stellinger, chef för internationella frågor på Svenskt Näringsliv.

Situationen är oerhört svår

Hon kallar situationen "en perfekt storm".

– Den här situationen är oerhört svår för företagen att hantera. Det är många saker som händer samtidigt, säger Stellinger.

Pandeminedstängningar, inte minst i Kina, är en faktor som fortsätter att slå ut produktion och stänga hamnar. Containerkaoset som präglat globala transportkedjor sedan den globala vågen av nedstängningar 2020 är en annan faktor.

– Först hade vi inga containrar alls. Nu är det för många på vissa håll och man kan inte lasta av i vissa hamnar, säger Stellinger.

Bristen på halvledare, bland annat inom bilindustrin, fortsätter också att spöka. Det är i grunden en coronarelaterad fråga.

Produktionskapaciteten inom halvledarindustrin räcker inte till för att svara upp mot efterfrågan i den våg av digitalisering, automatisering och elektrifiering som pågår samtidigt som efterfrågan globalt eldas på av pandemistimulanser.

Förseningar största problemet

Halvledarfrågan har också en geopolitisk dimension, enligt Stellinger, då en stor del av den globala halvledarproduktionen är koncentrerad till Taiwan.

Ovanpå detta drabbas importföretagen av problem som skapas av höga energipriser. Det har bland annat lett till att fabriker stängts ned i Kina när det det inte längre har varit lönsamt att producera.

Som grädde på moset kommer kompetensbrist – alltså brist på arbetskraft med specifika kompetenser. Det gäller ur ett europeiskt perspektiv bland annat chaufförer i transportindustrin i Storbritannien och Tyskland.

Det största problemet för importföretagen just nu är alla förseningar. Men stigande priser är en bubblare, som allt fler företag i sektorn pekar ut som problematiskt.

Enligt mätningen är det tre gånger så många importföretag, 48 procent, som i dag har problem med stigande priser jämfört med hur det såg ut för ett år sedan.

Har ökat lagerhållningen

Ett relaterat problem är brist på varor och tjänster, som enligt undersökningen rapporteras av cirka 40 procent av importföretagen.

– Sammantaget kan man säga att problemen är lika stora som förra året vad gäller förseningar och brister, men betydligt större vad gäller stigande priser, säger Stellinger när hon jämför årets och fjolårets undersökning.

För att hantera problemen har många företag ökat lagerhållningen. En annan trend i krisen är en riskspridning genom att använda fler olika leverantörer av varor och tjänster.

– Företagen är internationella. De vill behålla sina värdekedjor. De vill göra sina inköp globalt, säger Stellinger.

Flytta produktion

Men vissa företag, särskilt större, har också börjat skissa på planer på att flytta produktion.

– Lite knappt en tiondel av företagen har eller funderar på att flytta produktion till Sverige, medan ungefär lika många vill ta hem produktion till Europa, säger Stellinger.

– Det är oftast inte hela produktionen, utan delar av insatsvarorna som man är särskilt beroende av, tillägger hon.

Hur företagen väljer att göra i det trängda läget beror på de specifika förutsättningarna vad gäller produktion och försäljning för varje enskilt företag, enligt Stellinger.

Hon varnar samtidigt för att göra för mycket politik av vad som ska flyttas och inte. Det kan skapa nya handelskonflikter och "hämndaktioner", vara svårt att tajma med behoven och dessutom skapa lönsamhets- och produktivitetsproblem.

– Det är ofta inte det som är vare sig tids- eller prismässigt det mest effektiva.

Joakim Goksör/TT

Fakta

Svenskt Näringslivs företagarpanel, med rubriken "Leveranskedjor och svårigheter", genomfördes under perioden 9 november-26 november. 1 067 företag svarade på enkäten.

Var fjärde företag, 25 procent, uppger att de har mycket större importsvårigheter jämfört med ett normalläge. Ytterligare 48 procent har svarat att de har större svårigheter.

Av de svarande uppger 28 procent att de upplever brist på varor och tjänster när de importerar varor eller tjänster. Andelen som upplever förseningar ligger på 53 procent, medan 48 procent anger stigande priser som en svårighet vid importaffärerna.

En fjärdedel av de svarande har eller planerar att öka lagerhållningen. 17 procent svarar att de har ökat antalet leverantörer, medan 7 procent uppger att de flyttat produktion och inköp till Sverige. Andelen som uppger att de har eller planerar att flytta produktion till Europa uppgår till 9 procent.