KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Beskedet: Vill ha snabbspår för ny kärnkraft

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) vid pressträff om regeringens nästa steg för att underlätta för ny kärnkraft. Bild: Claudio Bresciani/TT

Politik (TT)

Regeringen vill införa ett snabbspår för ny kärnkraft. En ny utredning ska också se över kärnavfallsprogrammet och ansökningsavgifterna.

– Jag kommer till ett bord uppdukat med hinder, säger klimat- och miljöminister Romina Pourkokhtari (L).

Det finns i dag sex reaktorer i drift på tre platser i Sverige, men regeringen har sagt att hinder ska undanröjas för att fler reaktorer ska kunna uppföras.

Nu tillsätts en utredning som ska se över de lagar som berör ny kärnkraft. Målet är att effektivisera och korta prövningstiderna.

– Det är viktigt att vi har ett teknikneutralt regelverk som är anpassat efter den utveckling som vi har sett på kärnsäkerhetsområdet, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) på en pressträff.

Hon menar att det finns hinder för ny kärnkraft i en rad olika lagstiftningar.

– Jag kommer till ett bord som är uppdukat med hinder. Att intresset från marknaden har uteblivit är inte så konstigt med tanke på de hinder som politiken satt upp, säger hon.

Över 100 miljoner

Nu vill regeringen bland annat införa ett "snabbspår" för kärnkraft i miljötillståndsprocessen. Det innebär att ärenden för ny kärnkraft ska behandlas med hög prioritet. Man vill samtidigt skapa förutsättningar för små modulära reaktorer (SMR) i Sverige.

Utredningen ska också se över ansökningsavgiften som betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten när en ny reaktor byggs.

I dag ligger den på 100 miljoner kronor för en reaktor som ersätter en gammal. Enligt Tidöavtalet mellan regeringen och SD ska den "kraftigt sättas ned".

– Den avgift som finns nu speglar inte att kommande ansökningar kan avse både små och stora reaktorer, säger Pormokhtari.

Utredningen ska också se över Sveriges kärnavfallsprogram. Slutförvaret av kärnavfall har varit ett hett politiskt ämne, mycket på grund av de frågor som finns när det kommer till att lagra radioaktivt avfall i berggrunden i tiotusentals år. När, eller om, nya reaktorer byggs kan det skapa mer avfall och därmed behöver nya mellanlager och slutförvar utredas, enligt regeringen.

Se över skyddszoner

Regeringen har sedan tidigare lämnat en proposition till riksdagen där man vill ta bort förbudet om att få bygga reaktorer på andra platser än dagens tre – Forsmark, Oskarshamn och Ringhals – samt ta bort begränsningen om att få ha maximalt tio reaktorer i drift samtidigt.

Den särskilde utredaren ska också se över reglerna kring det fysiska området som omger kärnkraftverken, de så kallade beredskapszonerna.

Skyddszonerna består av en inre och en yttre zon som sträcker sig 5 respektive 25 kilometer ut från kärnkraftverket. De finns där utifall en olycka skulle inträffa.

Utredningen är en trestegsraket och delen om tillståndsprövning och avgifter ska vara klar i december 2024, delen om kärnavfall i augusti 2025 och delen om beredskapszonerna i februari 2026.

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jack välkomnar utredningen.

– Regeringens förslag är viktiga steg i rätt riktning för att möjliggöra satsningar på ny kärnkraft. Det är avgörande att regeringen stärker förutsättningarna för en snabbare utbyggnad av all fossilfri elproduktion, säger han.

Så prövas ny kärnkraft

De regelverk som är tillämpliga vid prövning av tillstånd och vid tillsyn av kärntekniska verksamheter är lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen), strålskyddslagen (2018:396) och miljöbalken.

En ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen till många kärntekniska verksamheter, däribland reaktorer, prövas av regeringen. Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för att bereda ärendet och med ett eget yttrande överlämna ärendet till regeringen.

En ansökan om att få uppföra och driva en reaktor ska också prövas av mark- och miljödomstol.

Mark- och miljödomstolens domar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och därefter till Högsta domstolen.

Kommunfullmäktiges tillstyrkande krävs enligt 17 kap. 6 § miljöbalken för att regeringen ska få tillåta anläggningen.

Källa: Regeringskansliet