ENERGIPOLITIK

"Mer än dubbelt så mycket el behövs 2045"

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) vill se flera nya mål för energipolitiken. Arkivbild. Bild: Lars Schröder/TT

Politik (TT)

Regeringen vill se flera nya mål för energipolitiken. Bland annat bör Sverige planera för att möta ett elbehov om minst 300 terawattimmar (TWh) år 2045.

Anledningen till det nya målet är att Sverige behöver ett kraftigt utbyggt elsystem för att nå klimatmålen, enligt regeringen.

Dagens elanvändning ligger på runt 140 TWh om året.

Energimyndighetens senaste långsiktiga scenarier visar på en potentiell elanvändning om 214–320 TWh år 2045. Hur stor elanvändningen blir kommer att bero på hur många industrisatsningar som blir av.

Regeringen lägger sig i det övre spannet och säger att Sverige ska ta höjd för 300 TWh, i vad som kallas ett "planeringsmål".

Ödrift och dödnätsstart

Regeringen vill också införa ett ”leveranssäkerhetsmål”. Det är mer diffust uttryckt och myndigheten Svenska kraftnät får ansvar för målet och att vidta eller föreslå nödvändiga åtgärder.

Det handlar bland annat om att elsystemet ska vara robust och kunna leverera 99,989 procent av tiden. Det ska finnas förmåga till så kallad ödrift, det vill säga att elleveransen ska fungera i ett geografiskt avgränsat elektriskt nät. Systemet ska också ha förmåga till dödnätsstart, vilket innebär att starta elnätet från ett helt strömlöst tillstånd. Leveransen ska fungera även när ny elförbrukning tillkommer och säkra totalförsvarets behov.

Ut på remiss en månad

Till sist behövs enligt regeringen ett uppdaterat ”energieffektiviseringsmål”. Målet ska tydligare främja samhällsekonomiskt effektiv energianvändning och den gröna omställningen.

Målen skickas nu ut på remiss till den 31 januari för att myndigheter ska kunna lämna synpunkter, sedan ska regeringen ta fram en energipolitisk inriktningsproposition.

Regeringen har sedan tidigare lagt fram ett energipolitiskt mål om 100 procent fossilfri elproduktion till 2040, något som antogs av riksdagen i år.

Niklas Svahn/TT