DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Beredskap vid kris och krig ska utredas

Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Politik (TT)

Regeringen tillsätter en särskild utredare för att utreda beredskapsansvaret hos kommuner och regioner vid kris eller krig.

– Det här är brådskande och vi måste så snabbt som möjligt öka förmågan i hela det svenska totalförsvaret, säger civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M) till TT.

Bakgrunden är det spända säkerhetspolitiska läget och Rysslands anfallskrig i Ukraina.

Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötlands län, har utsetts till utredare. Uppdraget blir att titta på vilket grundläggande beredskapsansvar som kommuner och regioner bör ha inför och under fredstida kriser och vid höjd beredskap.

Otydlig lagstiftning

I arbetet ingår att se över den nuvarande regleringen i lagen om kommuners och regioners åtgärder vid extraordinära händelser – en lag som är från 2006.

– Regleringen tar hela spektret: den fredstida krishanteringen, men också den dimensionerande uppgiften för det civila försvaret, nämligen det väpnade angreppet eller ytterst krig. Där måste ansvarsfördelningen vara tydlig så att alla vet mot vilka mål man ska arbeta, säger Carl-Oskar Bohlin.

Dagens reglering har en "grundläggande brist", enligt ministern.

– Det är otydlig lagstiftning som inte är ändamålsenlig. Den är tillkommen i en tid då det rådde ett helt annat säkerhetspolitiskt läge.

Måste vara glasklart

Carl-Oskar Bohlin upplever att många kommuner och regioner tycker att ansvarsfrågan är otydlig när det gäller civilförsvaret. Han nämner nödvattenplaner, krigsplacerad personal i barnomsorgen och reservkraftförsörjning som exempel.

– När det gäller den typen av frågor måste det vara glasklart vem som har ansvar för vad.

Han betonar att utredningen inte får bli en ursäkt för att inte fortsätta det arbete som redan pågår.

– Det måste fortgå med oförminskad kraft. Men när den här pusselbiten kommer på plats kommer det att lösa ut ett antal problem

Joakim Magnå/TT

Fakta

Utredaren Carl Fredrik Graf ska bland annat göra följande:

Kartlägga vilket grundläggande ansvar och huvudsakliga uppgifter som kommuner och regioner bör ha inför och under fredstida kriser och höjd beredskap (vilket regeringen kan besluta om vid krig eller krigsfara).

Utifrån det ska utredaren föreslå en mer ändamålsenlig och utförlig reglering än den nuvarande.

Analysera om det finns skäl att förändra regleringen om krisledningsnämnder i kommuner och regioner under fredstida kriser samt regleringen om ledningsansvar vid höjd beredskap.

Analysera effektiviteten i statens nuvarande styrning och finansiering av kommuners och regioners förberedande uppgifter inför fredstida kriser och höjd beredskap.

Uppdraget ska redovisas till Försvarsdepartementet senast den 29 mars 2024.

Källa: Regeringskansliet