DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Karlstad ska växa – tar hjälp av företagen

Näringslivschef Henrik Degert Grahn konstaterar att näringslivsenheten har 13 medarbetare, drömmen är att kommunens alla 8 000 anställda ser sig som näringslivsutvecklare. Bild: Pressbild/Mostphotos

Karlstad vill vara en expansiv och framåt kommun. En utmaning är att locka till sig nya företag, samtidigt som de etablerade växer och trivs. ”Vi måste dra nytta av deras kunskap och nätverk”, säger näringslivschefen Henrik Degert Grahn.

Karlstad kommun ser över sitt arbetssätt och strategin framåt för att ta reda på vad som behöver göras för att kunna växa. Här spelar näringslivet en central roll, enligt näringslivschefen Henrik Degert Grahn.

– Om vi vill bli en attraktivare kommun är det viktigt att involvera det befintliga näringslivet. Vi kan bli bättre på det, och det ska vi bli. Här ser jag utvecklingsmöjligheter.

Det handlar bland annat om att ta reda på vilka etableringar som dagens företag skulle vilja ha. Vilka samarbetspartner eller till och med konkurrenter? Kluster skapar i sin tur synergier som är positivt för helheten, konstaterar han.

– Vi vet ju att det ena ger det andra. För att kommunen ska vara välmående behöver vi välmående företag. Därför måste vi dra nytta av deras kunskap och nätverk som vi på insidan i kommunen inte har, säger Henrik Degert Grahn.

Fler utmaningar

En av utmaningarna framåt är att bli tydligare externt med kommunens framgångsfaktorer. Hur näringslivsstrukturen ser ut, vilka styrkeområden som finns och vilka möjligheter det geografiska läget ger.

– Vi vill att fler etablerar sig här men det är också viktigt att de företag som redan finns här trivs och växer. Hur kan vi få fler företag att ta ytterligare kliv? Det är egentligen det enklaste sättet att växa. Samtidigt kan nyetableringar vara det som underlättar för det.

Ju större en kommun blir, desto viktigare blir processerna och rutinerna kring dem.

– En mindre kommun kan samla företagen och förklara vad som ska göras, men det går inte med 10 000 verksamheter. Då behöver det finnas bra ingångar till kommunen, och vi behöver vara tydliga externt, men också förankra saker internt. De delarna blir viktigare och det ställer krav på oss.

Berätta för näringslivet vad som är på gång

När kommunen växer kan det innebära att företagens affärer påverkas, åtminstone på kort sikt, påpekar han. Kommunen försöker därför att vara noga med att delge företagen vad som är på gång i Karlstad när det gäller utbyggnad av exempelvis bostäder, vägar och infrastruktur.

– Fokus är på att samverka och att vara tydlig, men i botten ligger ju alltid att det är en avvägning mellan olika intressen – stadens utveckling kontra den enskilda näringsidkarens. Vi försöker göra det så bra som möjligt för alla.

Vissa saker måste bara göras i kommunen, och han är övertygad om att det även driver företagens affärer framåt.

– Händer det saker i Karlstad, att det byggs nya bostadsområden till exempel, så skickar det i sin tur signaler till marknaden om att vi är en expansiv kommun där de kanske borde finnas.

En annan utmaning för Karlstad framåt är att stärka näringslivsdialogen. Det är ett viktigt verktyg där det gäller att hitta de bästa arenorna för att kommunicera tillsammans, påpekar Henrik Degert Grahn.

– Hur blir vi skickligare på att få till en meningsfull näringslivsdialog, för att stärka det som i förlängningen skapar värde för företagen och för hela Karlstadsregionen? En del i det är att kartlägga och identifiera vilken typ av dialog vi behöver ha med företagen och när, och sedan agera på det.

”Vi kan inte skriva om lagar, men vi kan vara mer proaktiva i hur vi jobbar med företagen.”

Ytterligare ett utvecklingsområde är upphandlingar. Karlstad har haft dialogmöten om upphandling med företagen och det ska fortsätta framåt.

– Det här är en viktig del. Vi kan inte skriva om lagar men vi kan vara mer proaktiva i hur vi jobbar med företagen. Vi ska bland annat titta mer på hur vi kan nå mindre företag i våra upphandlingar, eller sociala företag där vinsten kanske inte är det viktigaste.

Lägger grund för tillväxt

Att kommunen är tillgänglig och levererar en bra service är betydelsefullt för företagsklimatet och lägger grunden för tillväxt, betonar han.

– Vissa saker kan bara vi göra, och det ska vi vara bra på. Det fungerar inte om det är svårt att få tillstånd eller om det tar lång tid att få bygglov. Men företag behöver också vara aktiva i dialogen kring vissa frågor. Det är viktigt att det finns en förståelse för varandras roll i det här ekosystemet.

Näringslivsenheten har idag 13 medarbetare, men hans dröm är att kommunens alla 8 000 anställda ser sig som näringslivsutvecklare.

”Ibland kan vaktmästaren vara den person som fixar det som avgör om ett företag ska vinna eller försvinna.”

”Ibland kan vaktmästaren vara den person som fixar det som avgör om ett företag ska vinna eller försvinna.”

– Om de förstår att de faktiskt är det skulle det göra stor skillnad. Vi träffar ju inte alla företag men det gör många andra kommunanställda. Det behöver vi få upp medvetenheten kring, så att vi har det med oss i vårt bemötande, men också i hur vi hanterar processen.

– Ibland kan vaktmästaren vara den person som fixar det som avgör om ett företag ska vinna eller försvinna. Eller en handläggare som verkligen försöker att sätta sig in i företagarens situation, säger Henrik Degert Grahn.