ELKRISEN

Dyrare elnät – höjningarna kan bli fler

Avgifterna för elnätsbolagen ökar. Arkivbild. Bild: Anders Wiklund/TT

Ekonomi (TT)

Elnätsbolaget Ellevio aviserar stora prisökningar för sina kunder. Dyrare avgifter till Svenska kraftnät är förklaringen.

Men Svenska kraftnät anser att man sänkt avgiften så mycket man kan – och nästa år väntas ytterligare sänkningar.

Det är inte bara elen som ökar i pris. Nu har elnätsbolaget Ellevio meddelat att deras kunder kommer få betala mer för elnätet från och med 1 oktober. Flera andra elnätsbolag säger att de kan komma att höja sina avgifter längre fram, om inte Svenska kraftnät gör något åt sina avgifter.

Högre avgifter märker man nu av på Ellevio, så pass att man beslutat att höja elnätsavgiften för sina egna kunder.

– Vi har 100 miljoner i ökade kostnader per månad, vi har inga sådana konton med pengar, säger Henrik Bergström, samhällspolitisk chef på Ellevio.

På Ellevio uppskattar man att deras kunder i Stockholmsområdet kommer att få betala 20–200 kronor mer i månaden, beroende på om man bor i lägenhet eller i en större villa.

Bakgrunden är att elnätsbolagen betalar för el som går förlorad när Svenska kraftnät transporterar el. Under överföringen alstras värme vilket leder till att ungefär en tiondel av elen går till spillo. Den el som går förlorad måste köpas tillbaka på börsen. Svenska kraftnäts avgifter för elförlusterna läggs på elnätsbolagen. Och eftersom Svenska kraftnät har ett rörligt avtal på el har det blivit kostsamt den senaste tiden, när elpriserna har rusat.

Avvaktar utvecklingen

Två andra stora elnätsaktörer som äger regionala nät i mellersta och södra Sverige, där elen är som dyrast, är Eon och Vattenfall. Men ingen av dem höjer sina avgifter, i alla fall inte nu. På Eon utesluter man dock inte att en höjning kan komma längre fram.

– De prissänkningar som gjorts hittills i år är inte tillräckligt för att undvika prishöjningar framöver, men vi inväntar ytterligare besked från Svenska kraftnät innan vi eventuellt fattar beslut om en höjning av avgiften, säger Mats Tullgren, chef för Eons regionnätverk.

Inte heller Vattenfall utesluter att avgiften kan komma att höjas, beroende på hur läget utvecklas.

"Vattenfall Eldistribution analyserar just nu hur konsekvenserna av ett antal omvärldsfaktorer påverkar prisbilden och så snart vi har den bilden kommer vi att kommunicera till våra kunder.", skriver bolaget i ett mejl.

På Lokalkraft, en medlemsorganisation för elnätsföretag, har man märkt att medlemmarna påverkas av högre avgifter till Svenska kraftnät.

– Vi har ställt frågan till våra medlemmar, om det kommer innebära höjningar. "Ja", säger nästan alla, enligt Lokalkrafts vd Erik von Hofsten.

Erik von Hofsten nämner att vissa medlemmar tvingats göra höjningar tidigare i år, och att fler kan tvingas höja om inte avgiften till Svenska kraftnät minskas.

Krav på åtgärder

På Ellevio såväl som på Lokalkraft vill man se åtgärder från Svenska kraftnät för att få ner avgifterna.

– Det är bråttom med alla åtgärder. Vi välkomnar att Svenska kraftnät redan har genomfört sänkningar av avgiften, men det är inte tillräckligt. Vi vill se att de helt tar bort stamnätsavgiften, och att de finansierar det genom flaskhalsintäkter.

På Lokalkraft vill man se en reformerad elmarknad som är till för konsumenterna, och inte tvärtom, säger Erik von Hofsten.

– Vi måste ha en elmarknad som ger hanterbara och stabila priser. För att få det behöver någon vara ansvarig för leveranssäkerheten, och se till att tillgången matchar efterfrågan.

"Kan inte sänka mer"

Från Svenska kraftnäts håll anser bolaget på att man gjort vad man kan för att sänka kostnaderna för elnätsbolagen. Avgifterna till Svenska kraftnät består av två delar, en fast och en rörlig. För 2022 har man helt tagit bort avgiften för den fasta delen, vilket motsvarar en sänkning med 1,6 miljarder kronor. Även om Ellevio flaggat för att de behöver sänkta avgifter nu för att inte behöva höja avgifter till kund är det inte möjligt, säger Peter Wigert, finansdirektör på Svenska kraftnät.

– Det är inte juridiskt möjligt för oss att göra mer sänkningar på avgiften för 2022, vi har redan gjort det vi kan inom regelverket.

Men större sänkningar väntas nästa år. Energimarknadsinspektionen har hittills aviserat om sänkningar på avgiften med 6,4 miljarder. En summa som kan bli ännu högre, säger Peter Wigert.

– Vi har lagt förslag till vår styrelse om ytterligare reducering av avgiften. Det ska tas beslut om i slutet av september. Om det går igenom uppgår sänkningen för nästa år till totalt 11 miljarder kronor med hjälp av flaskhalsintäkter.

Henrik Bergström på Ellevio är förvånad när han får reda på att ytterligare sänkningar föreslagits.

– Det är självklart positivt om Svenska kraftnät föreslår att sänka avgiften mer, men vi är förvånade över att det inte kommunicerats till oss elnätsbolag. Minskar kostnaderna från Svenska kraftnät minskar även kostnaderna för våra kunder.

Annika Andersson/TT

Fakta

Elkostnader för hushållen består av två delar, elhandelskostnaden och nätkostnaden. Den förstnämnda är det man betalar för elen man gör av med. Nätkostnaden avser en avgift för att vara ansluten till elnätet.

Man kan inte välja elnätsföretag eftersom denne har ett lokalt monopol, men man har möjlighet att välja elhandlare. Ett fåtal företag vänder sig enbart till sina lokala kunder men de allra flesta säljer el över hela landet.

Viss elhandelsföretag och elnätsföretag ingår i samma bolag, då brukar kostnaderna samfaktureras. Kunderna får då en faktura som innehåller både nät- och elkostnader. I annat fall får man två fakturor, en som avser nätkostnaden och en som avser elhandelskostnaden.

Källa: Konsumenternas Energimarknadsbyrå.