NÄRINGSFRIHETEN

Regeringen beredd reglera bilprovningen

Riksrevisionen konstaterar att Transportstyrelsens granskning av bilbesiktningen upphört. Arkivbild. Bild: Malin Hoelstad /SvD/TT

Samhälle (TT)

Avregleringen av besiktningen av fordon 2010 ledde inte till lägre priser som avsågs. Mellan 2010 och 2019 ökade priserna med 59 procent samtidigt som konsumentindex ökade med 10 procent under samma period.

– Klarar marknaden inte att säkerställa behoven så måste vi gå in och reglera det, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till TT.

Avregleringen av besiktningsmarknaden skulle bland annat leda till större valfrihet för kunderna och pressade priser samtidigt som trafiksäkerhet och miljökontroll skulle vara fortsatt höga.

Riksrevisionens granskning visar att vissa av dessa mål har nåtts. Tillgänglighet och valfrihet har ökat markant, även om det finns stora delar av landet där läget är oförändrat, framför allt i glesbefolkade regioner.

– Vi fick rätt i stora delar, det här är ett marknadsmisslyckande. Även om tillgängligheten har ökat, vilket bra, så har vi haft en kraftig prisuppgång, säger Tomas Eneroth.

Inte acceptabelt

I februari kallade han till sig besiktningsbranschen för att de då ville avveckla besiktningsstationer i glesbygden i norra Sverige

– Det är naturligtvis inte acceptabelt, och om inte branschen inte klarar en bra täckningsgrad och kan finnas i hela landet, då är jag beredd att gå in och reglera, säger Eneroth.

TT: Att återreglera marknaden igen?

– Ja, då kommer vi tvingas att agera med någon form av reglering, för det här är en viktig samhällsservice som ska finnas för alla samhällsmedborgare, säger han.

Avvecklad tillsyn

Rapporten visar också att Transportstyrelsen i praktiken avvecklat sin tillsyn av besiktningsstationerna.

– Det är inte bra, för det handlar om att ha ett fortsatt förtroende för besiktningsföretagen, säger revisionsdirektör Gunilla Lundquist, som svarat för rapporten, till TT.

Riksrevisionen konstaterar att regeringen har varit informerad om detta men inte gjort något för att åtgärda det.

Tomas Eneroth tycker att det låter ytterst allvarligt.

Kritikerna varnade

– Det är ju väldigt viktigt att ha en tillsyn över verksamheten, och vi har inte fått några rekommendationer eller begäran från Transportstyrelsen att utöka tillsynen. Vi ska självklart granska Riksrevisionens iakttagelser och vi får ta en ordentlig dialog med Transportstyrelsen och säkerställa att de fullföljer det, säger Tomas Eneroth.

Inför beslutet att avskaffa Svensk Bilprovnings monopol varnade kritikerna för att det skulle bli dyrare att besikta bilen och sämre tillgänglighet i glesbygden.

Ansvarig minister Mats Odell (KD) tillbakavisade det.

– Det vi har sett i de länder där man har avvecklat monopolen är att servicen och tillgängligheten också i glesbygden har förbättrats, sade han i en riksdagsdebatt.

Enligt Riksrevisionens granskning är läget dock oförändrat i stora delar av landet, framför allt i glesbefolkade regioner.

Owe Nilsson/TT

Fakta

Riksrevisionen lämnar bland annat följande rekommendationer:

Regeringen bör säkerställa att Transportstyrelsen utövar tillsyn över besiktningsmarknaden.

Transportstyrelsen bör fullfölja sitt uppdrag att utöva tillsyn över besiktningsmarknaden.

Regeringen bör ombesörja att skrivningarna i fordonslagen justeras så att Swedac vandelsprövar alla styrelseledamöter i besiktningsföretagens bolagsstyrelser.

Swedac bör återkommande vandelspröva besiktningsföretagens ledning.

Källa: Riksrevisionen