REFORMERINGEN AV ARBETSFÖRMEDLINGEN

190 000 långtidsarbetslösa – ”Regeringen har varit för snål”

Professor Anders Forslund, IFAU, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S), Centerpartiets ekonomiskpolitiske talespersoner Martin Ådahl och Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar. Bild: IFAU, Sören Andersson, Claudio Bresciani/Fredrik Sandberg/TT

400 000 arbetslösa varav hälften långtidsarbetslösa. Experter och politiker kritiserar regeringen för att ha gjort för lite och prioriterat fel. ”Vi har underbudgeterat allt som har att göra med arbetsmarknadspolitik”, säger professor Anders Forslund.

En central del i januariavtalet är reformeringen av Arbetsförmedlingen, AF, som bland annat innebär att fristående aktörer ska hantera jobbmatchningen. Men med 400 000 arbetslösa, varav nästan hälften långtidsarbetslösa, kommer det nya systemet att sättas på hårda prov.

Det blir inte lätt att få det nya systemet att fungera, konstaterade professor Anders Forslund nyligen under ett seminarium om Arbetsförmedlingens reformering.

– Vi vet att Arbetsförmedlingen ska kunna ta hand om de som står långt ifrån arbetsmarknaden, till exempel personer med funktionsnedsättningar. Frågan är hur bra den blir på det utan att ha de kontakter med arbetsgivare som fås genom att förmedla jobb till andra kategorier av arbetssökande.

Det fungerar inte att sitta i Stockholm och förmedla jobb i Lycksele.

Den lokala närvaron kan också bli svår för Arbetsförmedlingen att få till, poängterar han. För det behöver finnas personer som vet hur arbetsmarknad och näringsliv ser ut och fungerar lokalt.

– Det fungerar inte att sitta i Stockholm och förmedla jobb i Lycksele. Från tidigare erfarenheter vet vi att det inte är så lätt att få privata aktörer att etablera sig överallt i glesbygden även om de finns på de stora marknaderna. Det behöver lösas.

Även kommuner ska agera som arbetsförmedlingsaktörer. Många kommuner har god erfarenhet av att driva arbetsmarknadspolitik, och kan bli bra aktörer i aktörer i ett framtida system, tror Anders Forslund. De har stort fokus på personer med försörjningsstöd och är vana vid att ta hand om de som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Här varnar han dock för en möjlig snedvridning av marknaden eftersom kommunerna troligen kan utföra tjänsterna ”på marginalen”.

– Mycket av de fasta kostnaderna betalas på annat sätt och därmed kan de erbjuda tjänster till en låg kostnad, vilket naturligtvis är bra men på sikt kan det hota etableringen av marknader. Det är ett dilemma som man måste ta ställning till, säger Anders Forslund.

Arbetsförmedlingen hade inte heller innan den stora förändringen när många kontor lades ner täckning i varje svensk kommun, och så kommer det inte att vara framgent heller, enligt arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Samtidigt konstaterar hon att det är viktigt att det finns kunskap och närhet och att arbetsförmedlare känner till förutsättningarna på den ort där individen finns.

– Oavsett varifrån en arbetslös person får en insats så är det även i framtiden Arbetsförmedlingens roll att fokusera på att göra mer proffsiga arbetsmarknadspolitiska bedömningar. Det är helt centralt för att slå fast vilket behov en person har.

Regeringen har genom alla förhandlingar varit för snål

Centerpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Martin Ådahl håller med om att lokal närvaro är viktig och hoppas att regeringen med incitament och krav säkrar närvaron för de fristående förmedlarna i hela landet.

– Det är inte så lätt för kommunerna, framför allt inte för de minsta, att få till samarbetet med de fristående leverantörerna, om inte Arbetsförmedlingen är närvarande.

Ett stort problem just nu är bristen på pengar, anser han.

– Regeringen har genom alla förhandlingar varit för snål. Av 400 000 arbetslösa är 190 000 långtidsarbetslösa. Vi har idag bara 80 000–100 000 anvisningar till matchningsaktörerna men det är för lite!

I stället går mycket resurser till extratjänster och introduktionsjobb, påpekar Martin Ådahl.

– Att det prioriteras i stället för att få i gång matchningstjänsterna är mycket bekymmersamt. Samtidigt råder det en enorm arbetskraftsbrist, även när det gäller enklare jobb.

Anders Forslund konstaterar att metoder som sedan länge fungerar för att hjälpa långtidsarbetslösa till jobb är subventionerade jobb, arbetsmarknadsutbildning och matchningshjälp. Samtidigt är det arbetskrävande om det ska bli bra.

– Där håller jag med Martin. Jag är orolig för att vi har underbudgeterat allt som har att göra med arbetsmarknadspolitik. Dessutom är jag orolig för att volymerna på arbetsmarknadsutbildningen är så låg.

Även Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar betonar betydelsen av samverkan.

– Det är viktigt att ha likvärdig service över hela landet och där kommer den lokala närvaron in. Där fortsätter vi att samarbeta bland annat med servicekontor och kommuner runt om i landet för att kunna träffa de arbetslösa vid behov.

Arbetsförmedlingen behöver fortsätta att ha bra kontakt, inte bara inom myndigheten utan också med fristående aktörer.

– I mångt och mycket är det ju de som kommer att ha kunskap om de arbetslösas situation.

Alla har ett gemensamt ansvar för att så många är arbetslösa och står långt ifrån arbetsmarknaden, påpekar Maria Mindhammar.

– Det handlar om att pröva sig fram i lagom takt och att sedan utvärdera. Jag tror att alla är beredda att ompröva vissa delar om vi har ett underlag att fatta beslut utifrån. Nu ska vi pröva det här och sedan får vi justera efter hand.