JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET

Studie: Fler kvinnor i ledande positioner ökar lönsamheten

Cecilia Seddigh, ordförande i Styrelsekraft. Bild: Privat, Mostphotos

Med fler kvinnor i ledningen ökar lönsamheten i företagen, visar internationella undersökningar. Nu vill det återstartade nätverket Styrelsekraft snabba på den utvecklingen. Men någon kvotering är det inte tal om. Utvecklingen ska drivas av kvinnors meriter, framhåller Cecilia Seddigh, ordförande i Styrelsekraft.

Företag som kan visa på god mångfald och en god könsfördelning i ledningen har högre lönsamhet i jämförelse med de företag som har lägst mångfald. Det visar en undersökning från analysföretaget Mckinsey.

Men verkligheten är en helt annan. Trots att det knappast finns en företagsledning i landet som inte vill ha höjd lönsamhet, råder en tydlig frånvaro av kvinnor i ledning, styrelser och ledningspositioner. I dagsläget har 23 procent av landets börsföretag kvinnor i ledningsgruppen. I styrelserna är det lite bättre, knappt 34 procent är kvinnor. Men högst upp, på vd-stolen sitter en kvinna bara i vart 12:e börsbolag. Sifferexercisen går att fortsätta och är även något som uppmärksammats utanför Sveriges gränser där bland andra den internationella organisationen ”European Women on Boards” är förbluffade över den tröga utvecklingen i ”världens mest jämställda land”.

– Jag skulle vilja påstå att frånvaron av kvinnor på höga positioner är ett betydligt allvarligare problem för det svenska näringslivet än vad vi tror. Om vi inte ökar mångfalden bland företagen finns en risk att vi blir marginaliserade på den internationella marknaden. Snabbheten och omvandlingstrycket är idag så stort att vi inte kan lita till gamla strukturer. Det viktiga är alltså att vi på allvar jobbar för en förändring.

Fler kvinnor ska öka lönsamheten

Det säger Cecilia Seddigh, ordförande i Styrelsekraft, ett kvinnligt styrelsenätverk som arbetar aktivt för att öka andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser och därmed också lönsamheten.

– Men det är en ökning som ska ske på meriter inte genom kvotering, framhåller Cecilia Seddigh, väl medveten om att det går stick i stäv mot utvecklingen i EU såväl som den svenska kulturen där rekryteringar på höga positioner inte sällan ser meriter som underordnade.

– Sverige är ett land med stark industriell bakgrund där män rekryterar män i slutna strukturer, det är helt enkelt en kulturfråga, om jag nu ska hårdra det hela. Därför är Styrelsekraft så viktigt när vi ska ändra på den här ordningen, säger Cecilia Seddigh.

Styrelsekraft har en historia som sträcker sig cirka 15 år tillbaka i tiden, när dåvarande näringsminister Maud Olofsson gav Almi i uppdrag att skapa ett utbildningsprogram med syfte att öka andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser. Under åren som följde blev drygt 700 kvinnor efter utbildning certifierade att inneha en styrelsepost. Men vid regeringsskiftet efter åtta borgerliga år fanns ingen villig att ta över stafettpinnen och verksamheten avstannade på riksplanet. Istället tog lokala avdelningar över och har drivit arbetet vidare och från 2021 är Styrelsekraft åter ett nationellt varumärke och en ideell rikstäckande organisation. Tack vare det kan föreningen nu på nationell nivå driva initiativ att öka andelen kvinnor i styrelser och på ledande befattningar.

”Vi behöver fler förebilder”

Efter programmet har lokala Styrelsekraft-föreningar drivit arbetet vidare och från 2021 är Styrelsekraft ett nationellt varumärke och en ideell rikstäckande organisation. Tack vare det kan föreningen nu på nationell nivå driva initiativ att öka andelen kvinnor i styrelser och på ledande befattningar.

– Vi bygger vidare på de goda erfarenheter som programmet gav och på alla de kvinnor som siktar på en styrelsepost likaväl som de som redan idag har erfarenhet och vill ta ytterligare uppdrag, säger Cecilia Seddigh.

Verktyget denna gång är ett mentorsprogram kompletterat med seminarier kring bland annat finansiering, ägande och strategifrågor. Ambitionen är att också ge deltagarna skräddarsydd coachning med målsättning att kunna ta steget in i ett styrelsearbete. Hela tiden är det nätverk som Styrelsekraft förfogar över bland kvinnor i styrelsepositioner närvarande och ett stöd för deltagarna.

Vid sidan av nya kunskaper och erfarenhetsutbyte med andra, får deltagarna möjlighet att bygga upp sina egna varumärken, baserade på meriter och ambitionen att vara med och leda företag och organisationer.

– I sin tur kan de inspirera andra kvinnor som vill ta steget. Vi behöver fler förebilder inte bara den fem vanliga utan 55. Minst, säger Cecilia Seddigh.

Slöseri med resurser

Det är lätt att rada upp siffror på vilka skillnader och olika förutsättningar som råder mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden i allmänhet och näringslivet i synnerhet. Något som också präglar entreprenörskapet och tillkomsten av nya företag: Kvinnor står bakom en tredjedel av alla nystartade företag men de kan bara tillgodoräkna sig en procent av riskkapitalet på marknaden. Cecilia Seddigh vill dock hellre fokusera på möjligheterna att ändra på den rådande situationen.

– Därför är det här till stor del en fråga om ledarskap, att se till varje individs enorma potential och vad de kan tillföra organisationen, alldeles oavsett kö. I sig innebär det bland annat att ifrågasätta rådande konsensus, våga öppna för nya intryck och öppna den svenska ankdammen. Att inte göra det är helt enkelt ett slöseri med resurser som vi inte har råd med. Och tiden håller på att rinna ut, säger hon.

– Att hävda att mångfald är viktigt är naturligtvis som att slå en öppen dörr. Och ändå är det en dörr vi måste slå in. För vår egen skull och för Sveriges framtid som innovativt land på den internationella marknaden.